Taray?c?n?z? güncellemeniz gerekmektedir

Rolex.com sitesine ho? geldiniz. Size en iyi deneyimi sunabilmek i?in, rolex.com en güncel taray?c?y? gerektirmektedir. Lütfen sitemizi ke?fetmek i?in taray?c?n?z?n yeni versiyonunu kullan?n.

QR kodunu tarayarak Rolex’i WeChat’te takip edin.

?erezler

Ama?

Bu politika Rolex SA’n?n (bundan b?yle “biz” olarak an?lacakt?r) www.myfirstory.com adresli internet sitesinde ?erezleri kullan?m esaslar?n? belirtir.

?erezler ve web i?aret?ileri

?erez, harf ve rakamlardan olu?an ve cihaz?n?z?n sabit diskinde saklanan kü?ük bir dosyad?r. ?erezler sizi internet sitemizin di?er kullan?c?lar?ndan ay?rt etmek i?in kullan?l?r. B?ylece internet sitemizi nas?l kulland???n?z? anlamam?za yard?mc? olurlar.

?erezleri ve web i?aret?ilerini de?i?tirme

?nternet sitemiz i?in, taray?c?n?z? ayarlayarak taray?c? ?erezlerinin tümünü veya bir k?sm?n? reddetmeniz veya internet siteleri ?erezler olu?turdu?unda veya ?erezlere eri?ti?inde uyar? alabilmeniz mümkündür. ?nternet sitemizin tüm ?erezlerini engeller veya silerseniz, site yine de ?al??maya devam edecektir. ?nternet sitemizi g?rüntülemeye devam ederek ?erez kullan?m?n? kabul etmektesiniz.

Birinci taraf ?erezleri

Bu ?erezler gezintinizi kolayla?t?rmak ve ayarlar?n?z? hat?rlamak i?in rolex.com taraf?ndan olu?turulur.

A?a??da rolex.com taraf?ndan kullan?lan birinci taraf ?erezlerinin listesini bulabilirsiniz:

?erez ad? / CSRF-TOKEN
Süre / Oturum
Tan?m / Siteler Aras? ?stek Sahtekarl??? (CSRF) sald?r?lar?n? ?nleyen teknik ?erez.

?erez ad? / rlx-language
Süre / 1 y?l
Tan?m / Kullan?c?n?n a??lan dil menüsünde yapt??? dil tercihini hat?rlar.

?erez ad? / GeolocationInitialized
Süre / 1 saat
Kullan?c?n?n ülkesini kaydeden teknik ?erez.

?erez ad? / JSESSIONID
Süre / Oturum ?erezi
Tan?m / Kullan?c?n?n oturumunu depolayan teknik ?erez.

Performans ?erezleri

Rolex size daima ihtiya?lar?n?z do?rultusunda mümkün olan en iyi ?evrim i?i deneyimi sunmak amac?yla, internet sitemizi geli?tirmemizi sa?layan performans ve izleme ??zümleri kullan?r.

Analiz ara?lar?

Adobe Analytics:
Bu ??züm, Rolex’in ?ah?slar?n rolex.com’u nas?l kulland???n? anlamas?na yard?mc? olur; ?rne?in kullan?c?lar?n gitti?i sayfalar, sitede kald?klar? süre ve geri gelip gelmedikleri gibi bilgilerin toplanmas?na yard?m eder. Toplanan veriler anonim kal?r.

?EREZ KULLANIMI:

?erez ad? / s_cc
Süre / Oturum ?erezi
Tan?m / ?erez, ?erez kullan?m?na izin verilip verilmedi?ini belirlemek i?in Javascript taraf?ndan olu?turulur ve okunur.

?erez ad? / s_dayssincelastvisit
Süre / 3 y?l
Tan?m / Bir kullan?c?n?n siteyi en son ziyaret etti?i tarihten sonra ge?en gün say?s?n? belirler.

?erez ad? / s_fid
Süre / 5 y?l
Tan?m / Tekil ziyaret?i kimli?i saat/tarih damgas?na ula??lamad???nda kullan?l?r.

?erez ad? / s_nr
Süre / 30 gün
Tan?m / Bir ziyaret?inin yeni ziyaret?i mi yoksa geri gelen ziyaret?i mi oldu?unu belirler.

?erez ad? / s_vi
Süre /2 y?l
Tan?m / Tekil ziyaret?i kimli?i saat/tarih damgas?

ContentSquare:
ContentSquare kullan?c? deneyimini geli?tirmek i?in kullan?m ve kullan?m s?kl??? verilerini toplayan bir ??zümdür. Olu?turulan istatistikler anonimdir.

?EREZ KULLANIMI:

?erez ad? / _cs_id
Süre / 13 ay
Tan?m / Bu ?erez ContentSquare’in kullan?c? tan?mlay?c?s?n? i?erir.

?erez ad? / _cs_s
Süre / 30 dakika
Tan?m / Bu ?erez ContentSquare ??zümü i?in a??k olan oturum dahilinde g?rüntülenen sayfa say?s?n? i?erir.

?erez ad? / _cs_vars
Süre / oturum
Tan?m / Bu ?erez ?zel de?i?kenleri kay?t alt?na almak i?in ContentSquare taraf?ndan kullan?l?r.

?erez ad? / _cs_ex
Süre / 30 gün
Tan?m / Bu ?erez baz? ziyaret?ileri veri toplama uygulamas?ndan hari? tutmak i?in ContentSquare taraf?ndan kullan?l?r.

?erez ad? / _cs_c
Süre / 10 y?l
Tan?m / Bu ?erez takip edilecek kullan?c? iznini kaydetmek i?in ContentSquare taraf?ndan kullan?l?r.

?erez ad? / _cs_optout
Süre / 3 y?l
Tan?m / Bu ?erez baz? ziyaret?ileri veri toplama uygulamas?ndan hari? tutmak i?in ContentSquare taraf?ndan kullan?l?r.

New Relic:
Bu platform Rolex’in tüm kullan?c?lar aras?nda sayfa yükleme performans?n? g?zetlemesine yard?mc? olur.

?EREZ KULLANIMI:

?erez ad? / JSESSIONID
Süre / Oturum
Tan?m / New Relic taraf?ndan, bir uygulama i?in Oturum say?s?n? takip etmek üzere kullan?l?r.

污污直播app-污污直播破解版永久免费版