ROLEX G?ZL?L?K B?LD?R?M?

Giri?

Rolex ?zel hayat?n gizlili?ine sayg? duyar; ki?isel verilerinizin korunmas?n? taahhüt eder. Bu gizlilik bildirimi, internet sitemizi ziyaret etti?inizde (nereden oldu?una bak?lmaks?z?n) sizin ki?isel bilgilerinizi kullan?rken g?zetti?imiz ilkelere dair bilgilendirme amac? ta??r; gizlilik haklar?n?z? ve yasalar?n sizi nas?l korudu?unu a??klar.

Denetleyici

Bu gizlilik bildiriminde “Rolex”, “biz” veya “bizim” dedi?imizde bahsetti?imiz kurulu?un bilgileri ??yledir:

ROLEX SA
3-5-7 rue Fran?ois-Dussaud
1211 Cenevre 26
?svi?re

?svi?re ?irket sicil numaras?:
CH-660.0.012.920-4

Bu internet sitesi arac?l???yla toplanan ki?isel bilgilerin denetleyicisi ROLEX SA’d?r.

Ki?isel Veri Sorumlusu

Bu gizlilik bildirimi ile ilgili sorular?n denetlenmesiyle yükümlü bir ki?isel veri sorumlusu g?revlendirdik. Yasal haklar?n?z? kullanma talepleriniz de dahil olmak üzere, bu gizlilik bildirimi ile ilgili sorular?n?z varsa lütfen a?a??daki bilgileri kullanarak ki?isel veri sorumlusu ile ileti?ime ge?in.

Ki?isel veri sorumlusu: Bay Xavier Braun
Posta adresi: 3-5-7, rue Fran?ois-Dussaud, 1211 Cenevre 26, ?svi?re
Telefon numaras?: +4122 302 22 00
E-posta adresi: [email protected]
ROLEX SA yaln?zca verilerin korunmas?na dair sorular? yan?tlamaktad?r. Lütfen bizimle ?ngilizce veya Frans?zca olarak ileti?ime ge?in.

Denetleme Otoritesi

Diledi?iniz zaman uygun yarg? merciine ba?l? denetleme otoritesine de ?ikayette bulunma hakk?na sahipsiniz.

Hakk?n?zda Toplad???m?z Veriler

Ki?isel veri, bir birey hakk?nda bu ki?inin tan?mlanmas?na izin veren her türlü bilgidir. Kimli?in if?a edilmedi?i verileri (anonim veriler) i?ermez.

A?a??daki bi?imde grupland?rd???m?z farkl? ki?isel verilerinizi toplayabilir, kullanabilir, saklayabilir ve iletebiliriz:

 • Kimlik verileri isim, evlenmeden ?nceki soyad?, soyad?, kullan?c? ad? veya benzer tan?mlay?c?, medeni hal, unvan, do?um tarihi ve cinsiyeti kapsar.
 • ?leti?im verileri adres, e-posta adresi ve telefon numaralar?n? kapsar.
 • Teknik veriler internet protokol (IP) adresi, oturum a?ma verileriniz, taray?c? tipi ve versiyonu, saat dilimi ayarlar? ve konum, taray?c? eklenti tipleri ve sürümleri, i?letim sistemi ve platformu ve bu internet sitesine eri?mek i?in kulland???n?z cihazlardaki di?er teknolojileri kapsar.
 • Kullan?m verileri internet sitemizi nas?l kulland???n?z hakk?nda bilgileri kapsar.
 • Pazarlama ve ?leti?im verileri bizden ve ü?üncü taraflar?m?zdan pazarlama hizmeti alma ve ileti?im tercihlerinizi kapsar.

Sizinle ilgili hi?bir ?zel Kategori dahilinde ki?isel veri toplamay?z. (?zel kategoriler ?rk?n?z veya etnik k?keniniz, dini veya felsefi inan?lar?n?z, cinsel hayat?n?z, cinsel y?neliminiz, siyasi fikirleriniz, sendika üyeli?iniz, sa?l???n?z hakk?nda bilgiler, genetik ve biyometrik verilerinizi kapsamaktad?r.) Adli siciliniz hakk?nda da hi?bir bilgi toplamamaktay?z.

Ki?isel verileriniz nas?l toplan?r?

Sizden ve sizin hakk?n?zda veriler toplamak i?in ?e?itli y?ntemler kullan?yoruz. Bu y?ntemler ?unlard?r:

 • Do?rudan etkile?imler. Kimlik, ?rtibat, Pazarlama ve ?leti?im Verilerinizi bize form doldurarak veya posta, telefon, e-posta ya da ba?ka bir bi?imde ula?arak verebilirsiniz.

 • Otomatik teknolojiler ve etkile?imler. ?nternet sitemizle etkile?ime girdi?inizde, ekipman?n?z, tarama eylemleriniz ve al??kanl?klar?n?z hakk?nda otomatik olarak Teknik Veri toplar?z. Bu ki?isel verileri ?erez, sunucu kay?tlar? ve ba?ka benzer teknolojiler kullanarak toplamaktay?z. Daha fazla bilgi i?in lütfen ?erez politikam?z? inceleyin.

 • ü?üncü taraflar. Sizinle ilgili ki?isel verileri a?a??da belirtilen ?e?itli ü?üncü taraflardan da almaktay?z:

  • A?a??daki taraflardan analitik ??zümler:
   • Merkezi ?rlanda’da bulunan Adobe Analytics
   • Merkezi Fransa’da bulunan Content Square


  • A?a??daki taraftan teknik takip ??zümü:
   • Merkezi ABD’de bulunan New Relic


  • A?a??daki taraflardan harita hizmetleri:
   • Merkezi ABD’de bulunan Google Maps
   • Merkezi ?in’de bulunan Baidu Maps

Ki?isel verilerinizi kullanma ama?lar?m?z

Ki?isel verilerinizi hangi ?ekillerde kullanmay? planlad???m?z? a??klayan ve bunu yaparken hangi yasal dayanaklardan hareket etti?imizi g?steren tabloyu a?a??da bulabilirsiniz. Tabloda ayn? zamanda me?ru ??karlar?m?z?n neler oldu?unu uygun olan yerlerde belirttik.

Ki?isel verilerinizi, verileri kulland???m?z belirli amaca ba?l? olarak birden fazla yasal zeminde i?leyebilece?imizi lütfen unutmay?n. A?a??daki tabloda birden fazla yasal zeminin belirtildi?i durumlarda, ki?isel verilerinizi kullanmak i?in dayand???m?z belirli bir yasal zemin hakk?nda bilgiye ihtiyac?n?z varsa lütfen bizimle ileti?ime ge?in.

 • Ama?-Etkinlik / Gizlilik bildirimimizde yapaca??m?z de?i?iklikler hakk?nda sizi bilgilendirme
  Veri tipi / (a) Kimlik (b) ?rtibat (c) Pazarlama ve ?leti?im
  Me?ru menfaat de dahil olmak üzere veri i?lemede dayan?lan yasal zemin(a) Sizinle olan bir s?zle?menin ifas? (b) Yasal zorunlulu?a uymak i?in gerekli (c) Me?ru menfaatlerimiz i?in gerekli (kay?tlar?m?z? güncel tutmak i?in)
  Saklanma süresi / 12 ay


 • Ama?-Etkinlik / Firmam?z? ve bu internet sitesini y?netmek ve korumak i?in (sorun giderme, veri analizi, test etme, sistem bak?m?, destek, veri raporlama ve bar?nd?rma dahil olmak üzere)
  Veri tipi / (a) Kimlik (b) ?rtibat (c) Teknik
  Me?ru menfaat de dahil olmak üzere veri i?lemede dayan?lan yasal zemin / (a) Me?ru menfaatlerimiz i?in gerekli (firmam?z? i?letmemiz, idari ve BT ile ilgili hizmetler sa?lamak, a? güvenli?i, sahtecili?i ?nleme ve ?irketin faaliyetlerini ya da grubu yeniden yap?land?rma ba?lam?nda)
  Saklanma süresi / 12 ay


 • Ama?-Etkinlik / ?nternet sitemizi, ürünlerimizi/hizmetlerimizi, pazarlamay?, mü?teri ili?kilerini ve deneyimlerini iyile?tirmek i?in veri analizi kullanma
  Veri tipi / (a) Teknik (b) Kullan?m verileri
  Me?ru menfaat de dahil olmak üzere veri i?lemede dayan?lan yasal zemin / Me?ru menfaatlerimiz i?in gerekli (ürün ve hizmetlerimiz i?in mü?teri türlerini belirlemek, internet sitemizi güncel ve uygun halde tutmak, i?letmemizi geli?tirmek ve pazarlama stratejimizi bilgilendirmek i?in)
  Saklanma süresi / 25 ay


 • Ama?-Etkinlik / ?irketimiz ve ürünlerimiz hakk?nda size pazarlama ileti?imi ve bilgi sa?lamak
  Veri tipi / (a) Kimlik (b) ?rtibat (c) Pazarlama ve ?leti?im
  Me?ru menfaat de dahil olmak üzere veri i?lemede dayan?lan yasal zemin / (a) Me?ru menfaatlerimiz i?in gerekli (ürünlerimizi/hizmetlerimizi geli?tirmek ve i?letmemizi kalk?nd?rmak) (b) R?za
  Saklanma süresi / Veri ?znesinin art?k pazarlama ileti?imi almak istemedi?ini bildirmesi üzerine

Ama? de?i?ikli?i

Ki?isel verilerinizi yaln?zca bunlar? toplamam?za vesile olan ama?lar i?in kullanaca??z. Verilerinizi ba?ka bir nedenle kullanmam?z gerekti?ine karar verirsek, bunlar?, bu neden ilk ama?la ba?da??yorsa kullanaca??z. Yeni amac?n i?lenmesinin ilk ama?la nas?l ba?da?t??? hakk?nda bir a??klama almak isterseniz, lütfen bizimle ileti?ime ge?in.

E?er ilgisiz bir ama? i?in ki?isel verilerinizi kullanmam?z gerekirse sizi uyaracak ve bunu yapmam?za olanak tan?yan yasal dayanaklar? a??klayaca??z.

Ki?isel verilerinizi, yukar?daki kurallara uygun olarak ve yasalar?n gerektirdi?i ya da izin verdi?i durumlarda, bilginiz veya r?zan?z olmadan i?leyebilece?imizi lütfen unutmay?n?z.

Veri saklama

Ki?isel verilerinizi yaln?zca bunlar? toplamam?za neden olan ve aralar?nda mevzuata, vergilendirmeye, muhasebeye ve raporlamaya ili?kin veya yasal gereklilikleri yerine getirmenin de dahil oldu?u ama?lar i?in, gerekli oldu?u makul süre boyunca saklayaca??z. Bir ?ikayet olmas? durumunda veya sizinle olan ili?kimizde bir hukuki ihtilaf ihtimali oldu?una inan?rsak, ki?isel verilerinizi daha uzun bir süre boyunca saklayabiliriz.

Ki?isel veriler i?in uygun bir saklama süresi belirlemek ad?na, ki?isel verilerinizin miktar?, do?as? ve hassasiyetini, yetkili olmayan kullan?m?n ve if?as?n?n olu?turaca?? potansiyel riski, verilerinizi toplamam?za neden olan ama?lar? ve bu ama?lara ba?ka bi?imde ula??p ula?amayaca??m?z? ve yürürlükteki yasal, düzenleyici, vergi ya da muhasebeyle ilgili gereklilikleri ve di?er ?artlar? g?z ?nünde bulundurmaktay?z.

Ki?isel verilerinizin farkl? y?nleri i?in saklama süresi yukar?daki tabloda belirtilmi?tir.

Pazarlama

Size g?nderilen pazarlama ama?l? tüm mesajlarda bulunan ilgili ba?lant?lar? takip ederek veya bizimle ileti?ime ge?erek diledi?iniz zaman bizden ve ü?üncü taraflardan pazarlama ama?l? mesaj g?nderiminin durdurulmas?n? isteyebilirsiniz.

Bu pazarlama mesajlar?n? almaktan vazge?meniz, yukar?da 1-4 aras?nda belirtilen etkinlikler/ama?lar sonucunda bize sa?lam?? oldu?unuz ki?isel verileri ilgilendirmemektedir.

Ki?isel verilerinizin if?as?

Onay verdi?iniz takdirde, ki?isel verilerinizi dahil? ve haric? ü?üncü taraflarla payla?abiliriz.

Her ko?ulda, tüm ü?üncü taraflar?n ki?isel verilerinizin güvenli?ine sayg? g?stermesini ve bunlar? yasalara uygun ?ekilde de?erlendirmesini ?art ko?ar?z. ü?üncü taraf hizmet sa?lay?c?lar?m?z?n ki?isel verilerinizi kendi ama?lar? i?in kullanmas?na izin vermeyiz; ki?isel verilerinizi yaln?zca talimatlar?m?za uygun belirli ama?lar i?in i?leme koyma izni veririz.

Uluslararas? aktar?mlar

Ki?isel verilerinizi Rolex ?irketler grubu dahilinde payla??yoruz. Bu payla??m, verilerinizin Avrupa Ekonomik Alan? (AEA) d???na aktar?m?n? i?erebilir.

Haric? ü?üncü taraflar?m?z?n bir k?sm? AEA d???nda yer almaktad?r ve bu yüzden ki?isel verilerinizi i?leme koymalar? verilerinizin AEA d???na aktar?lmas?n? i?erir.

Ki?isel verilerinizi AEA d???na aktard???m?zda, a?a??daki tedbirlerden en az bir tanesinin al?nmas?n? sa?layarak benzer bir koruma seviyesinin sa?land???n? garanti alt?na al?r?z:

Ki?isel verilerinizi AEA d???na aktar?rken kulland???m?z ?zel mekanizmalar hakk?nda daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen bizimle ileti?ime ge?in.

Veri güvenli?i

Ki?isel verilerinizin kazara kaybolmas?n?n, yetkisiz bi?imde kullan?lmas?n?n veya eri?ilmesinin, de?i?tirilmesinin ya da if?a edilmesinin ?nüne ge?mek i?in uygun güvenlik ?nlemlerini ald?k. Buna ek olarak, i?leri i?in verilerinize ihtiya? duyan ?al??anlar?n, temsilcilerin, yüklenicilerin ve di?er ü?üncü taraflar?n ki?isel verilerinize eri?imini k?s?tlad?k. Bunlar, ki?isel verilerinizi yaln?zca verdi?imiz talimatlara g?re i?leyebilirler ve gizlilik yükümlülü?üne tabidirler.

Herhangi bir ki?isel veri ihlali ?üphesini ele almak i?in prosedürler olu?turduk ve yasal olarak gerekli olmas? durumunda ihlalleri size ve ilgili düzenleyicilere bildirece?iz.

?erezler ve ü?üncü taraf ba?lant?lar?

Taray?c?n?z? ayarlayarak taray?c? ?erezlerinin tümünü veya bir k?sm?n? reddedebilir veya internet siteleri ?erezler olu?turdu?unda veya ?erezlere eri?ti?inde uyar? alabilirsiniz. ?erezleri devre d??? b?rak?r veya reddederseniz, bu internet sitesinin baz? k?s?mlar?n?n eri?ilemez olaca??n? veya uygun ?ekilde ?al??mayaca??n? lütfen unutmay?n. Kulland???m?z ?erezler hakk?nda daha fazla bilgi i?in, lütfen buraya t?klay?n:

Bu internet sitesi ü?üncü taraflar?n internet sitelerine, eklentilerine ve uygulamalar?na ba?lant?lar i?erebilir. Bu ba?lant?lara t?klamak veya bu ba?lant?lar? etkinle?tirmek, ü?üncü taraflara hakk?n?zda veri toplama olana?? sunabilir. Bu ü?üncü taraf internet sitelerini kontrol etmiyoruz ve gizlilik beyanlar?ndan sorumlu de?iliz. ?nternet sitemizden ayr?ld???n?zda, ziyaret etti?iniz her internet sitesinin gizlilik bildirimini okuman?z? tavsiye ederiz.

Yasal haklar?n?z

Baz? ko?ullarda, veri koruma yasalar? kapsam?nda ki?isel verilerinizle ilgili olarak a?a??daki haklara sahipsiniz:

 • Ki?isel verilerinize eri?im talebi (“veri ?znesi eri?im talebi” olarak da bilinir). Bu taleple elimizdeki ki?isel verilerinizin bir nüshas?n? alabilir ve bunlar? yasal olarak i?ledi?imizi kontrol edebilirsiniz.

 • Hakk?n?zda tuttu?umuz ki?isel verilerde düzeltme talebi. Bu taleple hakk?n?zda bulundurdu?umuz verilerden eksik veya yanl?? olanlar? de?i?tirebilirsiniz. Baz? durumlarda sa?lad???n?z yeni verilerin do?rulu?unu teyit etmemiz gerekebilir.

 • Ki?isel verilerinizi silme talebi. Bu taleple ki?isel verilerinizi i?lemeye devam etmemiz i?in bir sebep olmamas? durumunda bunlar? silmemizi veya kald?rmam?z? talep edebilirsiniz. Ayn? zamanda, bilgilerinizi yasal olmayan bi?imde i?ledi?imiz yerlerde veya yerel yasalara g?re ki?isel verilerinizi silmemizi gerektiren durumlarda, verilerinizin i?lenmesine itiraz (ayr?nt?l? bilgiyi a?a??da bulabilirsiniz) hakk?n?z? ba?ar?yla kulland???n?zda ki?isel bilgilerinizi silmemizi veya kald?rmam?z? talep etme hakk?na sahipsiniz. Ancak, baz? ?zel yasal sebeplerden ?türü silme talebinize her zaman uyamayaca??m?z? lütfen unutmay?n?z. Bu sebepler talebinizi yapt???n?z zaman size bildirilecektir.

 • Me?ru menfaatlerimiz (veya bir ü?üncü taraf?n me?ru menfaati) gere?i i?lenmekte olan fakat verilerinizin bu alanda i?lenmesinin temel hak ve ?zgürlükleriniz üzerinde bir etki yarataca??n? dü?ündü?ünüz ?zel bir durum olmas? halinde ki?isel verilerinizin i?lenmesine itiraz edebilirsiniz. Ki?isel verilerinizi do?rudan pazarlama ama?l? i?ledi?imiz durumlarda da bu itiraz? yapabilirsiniz. Baz? durumlarda bilgilerinizi i?lemek i?in me?ru gerek?elere sahip oldu?umuzu g?sterdi?imizde bu hak ve ?zgürlükler ge?ersiz k?l?nabilir.

 • Ki?isel verileriniz i?in i?lenme k?s?tlamas? talebi. Bu talep, ki?isel verilerinizi i?lemeyi a?a??daki senaryolar dahilinde ask?ya almam?z? sa?lar:

  • Verilerin do?rulu?unu saptamam?z? isterseniz.

  • Verilerinizi kullan?? ?eklimiz yasal de?ilse ancak bunlar? silmemizi istemiyorsan?z.

  • Art?k talep etmedi?imiz halde verileri yasal talepler olu?turmak, uygulamak ve savunmak i?in saklamam?z? isterseniz.

  • Veri kullanma bi?imimize itiraz etti?iniz, ancak bunlar? kullanmak i?in talebinizi ge?ersiz k?lacak yasal dayanaklar?m?z bulunup bulunmad???n? kontrol etmemiz gerekti?i durumlarda.

 • Ki?isel verilerinizin size veya bir ü?üncü tarafa aktar?m talebi. Ki?isel verilerinizi size veya se?ti?iniz bir ü?üncü tarafa, yap?land?r?lm??, yayg?n olarak kullan?lan ve bilgisayarca okunabilen bir bi?imde sunaca??z. Bu hakk?n yaln?zca bize ba?ta kullanmam?z i?in onay vermi? oldu?unuz otomatik bilgilere veya bilgileri sizinle bir s?zle?me yapmak i?in kulland???m?z durumlara y?nelik oldu?unu lütfen unutmay?n?z.

 • Ki?isel verilerinizi i?lemek i?in onay?n?za ihtiya? duydu?umuz durumlarda onay? dilendi?i zaman geri ?ekme. Ancak bu, onay?n?z? geri ?ekmenizden ?nce ger?ekle?tirilen hi?bir i?lemenin yasall???n? etkilemeyecektir. Onay?n?z? geri ?ekerseniz, baz? ürün ve hizmetlerimizi size sunmam?z mümkün olmayabilir. B?yle bir ihtimal varsa, onay?n?z? geri ?ekti?iniz zaman sizi bilgilendirece?iz.

 • Yukar?daki haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen ki?isel veri sorumlusuyla ileti?ime ge?in.

Genel olarak ücret talep edilmez

Ki?isel verilerinize ula?mak (veya di?er haklar?n?zdan yararlanmak) i?in bir ücret ?demeniz gerekmez. Ancak, talebiniz a??k bi?imde as?ls?z veya a??r? ise ya da kendini tekrar ediyorsa makul bir ücret talep edebiliriz. Alternatif olarak, bu ko?ullar alt?nda talebinizi ger?ekle?tirmeyi reddedebiliriz.

Sizden talep edebileceklerimiz

Kimli?inizi do?rulamam?z ve ki?isel verilerinize eri?me hakk?n?z? (veya di?er haklar?n?z?) sa?layabilmemiz i?in sizden ?zel bilgiler talep etmemiz gerekebilir. Bu talep, ki?isel verilerinizin hak sahibi olmayan birisine if?a edilmesini ?nlemek i?in al?nm?? bir güvenlik ?nlemidir. Cevab?m?z? h?zland?rmak ad?na, iste?inizle ilgili olarak sizinle ileti?ime ge?mek suretiyle de daha fazla bilgi talep edebiliriz.

Cevap verme süresi

Tüm me?ru taleplere bir ay i?erisinde cevap vermeye ?al???yoruz. Talebinizin ?zel olarak karma??k oldu?u veya birden fazla talepte bulundu?unuz zamanlarda bu süre bir ay? ge?ebilir. Bu durumda sizi uyar?r ve düzenli olarak bilgilendirmeye devam ederiz.

De?i?iklikleri bize bildirme sorumlulu?unuz

Hakk?n?zda tuttu?umuz ki?isel bilgilerin do?ru ve güncel olmas? ?nemlidir. Bizimle ili?kiniz esnas?nda ki?isel verilerinizde bir de?i?iklik olursa lütfen bizi haberdar edin.
Rolex'le ileti?ime ge?in

Bu Politika’ya, gizlilik uygulamalar?m?za veya Rolex’le olan ileti?iminize ili?kin sorular?n?z veya endi?eleriniz varsa, lütfen bize a?a??daki adresten veya telefon numaras?ndan ula??n:

ROLEX SA
Rue Fran?ois-Dussaud, 3-5-7
1211 Cenevre 26 – ?svi?re
+41 22 302 22 00

 

E-posta: [email protected]
ROLEX SA yaln?zca verilerin korunmas?na dair sorular? yan?tlamaktad?r. Lütfen bizimle ?ngilizce veya Frans?zca olarak ileti?ime ge?in.

Sorular?n?z i?in: [email protected]
ROLEX SA yaln?zca sat?? sonras? hizmetlerine dair sorular? yan?tlamaktad?r. Lütfen bizimle ?ngilizce veya Frans?zca olarak ileti?ime ge?in. Di?er sorular?n?z i?in lütfen sat?? temsilcinizle irtibat kurun.

Veri koruma denetmeni: Bay Xavier BRAUN
Bu Politika’n?n güncellenme tarihi: Ocak 2019

BU SAYFAYI PAYLA?

污污直播app-污污直播破解版永久免费版