RESM? ROLEX ?NTERNET S?TES?

?nternet Sitesi'nde sergilenen tüm ürünlere Resm? Rolex Sat?? Noktalar?'ndan eri?ilebilir. ürünlerin güvenilirli?ini sa?lamak i?in orijinal Rolex ürünleri yaln?zca Resm? Rolex Sat?? Noktalar?'nda sat?lmaktad?r. Rolex do?rudan ?nternet Sitesi üzerinden saat satmaz ve ?evrim i?i olarak sat?lan saatlerin orijinalli?ini garanti edemez. Rolex sizi en yak?n Resm? Rolex Sat?? Noktas?'n? ziyaret etmeye davet eder.

Tüm Rolex saatleri, en üst düzey kaliteyi garanti etmek amac?yla azami ?zen g?sterilerek el eme?i ile bir araya getirilir. Bu denli yüksek standartlar do?al olarak üretim kapasitemizi s?n?rlamaktad?r ve zaman zaman saatlerimize olan talep, bu kapasiteyi a?maktad?r. Bu sebeple baz? modeller s?n?rl? say?da mevcut olabilir. Yeni Rolex saatler yaln?zca, düzenli teslimat alan ve saatlerin sat???n? ve tahsisini ba??ms?z olarak düzenleyebilen Resm? Rolex Sat?? Noktalar?’nda sat?l?r. Resm? Rolex Sat?? Noktalar?, mevcut olan Rolex saatler hakk?nda sizi bilgilendirebilir.

Rolex, ?nternet Sitesi'nde yer alan modellerini diledi?i zaman de?i?tirme hakk?n? sakl? tutmaktad?r. Rolex, ?nternet Sitesi'nde ürünlerinin ?ekillerini ve renklerini do?ru bi?imde sergilemeye gayret etmi?tir ancak bu ?o?unlukla ekran?n?za ba?l?d?r ve bu nedenle farkl? alg?lanabilir.

Rolex taraf?ndan üretilmemi? par?alar?n veya aksesuarlar?n eklenmesi ya da ??kar?lmas?n?n yan? s?ra Rolex taraf?ndan yetkilendirilmemi? bir ü?üncü ?ah?s taraf?ndan yap?lacak herhangi bir de?i?iklik veya tadilat garantiyi ge?ersiz k?lar. Rolex, harf veya grafik unsurlar?n?n eklenmesi de dahil olmak üzere yetkilendirilmemi? ü?üncü ?ah?slar taraf?ndan Rolex ürünleri üzerinde yap?lacak hi?bir de?i?ikli?i ve ki?iselle?tirme faaliyetini (siyah kapl? saatler, sat?? sonras? eklenen p?rlantalar, ?er?eveler, kadranlar ve bilezikler, vs. gibi) onaylamaz. Bu de?i?iklikler Rolex ürünlerinin kalitesine ve bütünlü?üne zarar verebilir.

Ticari markalar, ticari isimler, tasar?mlar ve telif haklar? gibi tüm fikr? mülkiyet haklar? sakl?d?r ve münhas?ran Rolex'e aittir.

Kullan?m ko?ullar?

ROLEX.COM ?nternet sitesine ("?nternet Sitesi") eri?iminiz ve bu siteyi kullan?m?n?z a?a??daki ko?ul ve ?artlar ile yürürlükteki tüm kanunlara tabidir. ?nternet Sitesi'ne eri?ip sitede dola?arak herhangi bir s?n?rland?rma veya yetkilendirme olmaks?z?n bu Kullan?m Ko?ullar? Anla?mas?’n? kabul etmektesiniz.

Rolex'in Telif Haklar? ve Ticari Markalar?

Rolex, ?nternet Sitesi'nin sahibidir. Rolex ?nternet Sitesi'ndeki tüm duvar ka??d?, simgeler, karakterler, sanat eseri, resimler, grafikler, müzik, metin, video, yaz?l?m ve di?er i?erikler ("??erik") ile tüm HTML, CGI ve ?nternet Sitesi'nin uygulanmas? i?in kullan?lan herhangi bir formattaki di?er kod ve dizinlere ("Kod") dair haklar?n sahibidir. ?nternet Sitesi'nin ??eri?i ve Kodu telif hakk?yla korunmaktad?r. Burada belirtilenlerin d???nda, Rolex'in ?nceden yaz?l? mutabakat? olmaks?z?n ?nternet Sitesi'nden herhangi bir Kodu veya ??eri?i kopyalayamaz, de?i?tiremez, yükleyemez, indiremez, aktaramaz, yeniden yay?nlayamaz, ticari ama?lara y?nelik olarak ü?üncü ?ah?slara yeniden da??t?lmak üzere g?rüntüleyemez veya farkl? bir bi?imde da??tamazs?n?z. ?nternet Sitesi'ndeki ??eri?i veya Kodu burada belirtilen ama?lar d???nda herhangi bir ama? i?in kullanamazs?n?z.

?nternet Sitesi'nde g?rüntülenen tüm isimler, logolar ve ticari markalar Rolex'in mülküdür. Rolex'in ?nceden a??k bir yaz?l? izni olmad?k?a bunlar? kar???kl??a neden olacak bi?imde veya farkl? herhangi bir ?ekilde kullanamazs?n?z.

Bu Kullan?m Ko?ullar? Anla?mas?’na uymaman?z s?zle?me ihlali te?kil edecek ve Rolex'in telif hakk?n?, ticari markas?n? ve di?er mülkiyet ve fikr? mülkiyet haklar?n? ihlal edecektir. ?nternet Sitesi'nin b?lümlerini bas?l? kopyas?n? yaln?zca ticari olmayan ama?lara y?nelik olarak yazd?rabilirsiniz.

Sorumluluk: Taahhütler ve Beyanlar

Rolex, ?nternet Sitesi'nde do?ru ve güncel bilgilere yer vermek i?in her türlü ?abay? g?stermektedir ancak ?nternet Sitesi'nin "oldu?u gibi" sunulan i?eri?iyle ilgili hi?bir taahhüt veya beyanda bulunmamaktad?r. Yasalarca izin verilen en geni? kapsamda, Rolex hi?bir ?ekilde ?nternet Sitesi'nde sunulan bilgilerin ve/veya ürünlerin kullan?m?, bunlara eri?ilmesi veya bunlar?n kullan?lamamas?ndan kaynaklanan do?rudan, dolayl?, ar?zi veya bunlar sonucu olu?an veri, gelir veya kar kayb?ndan, cezai tazminatlardan ve/veya ü?üncü ?ah?s iddialar?ndan veya ?nternet Sitesi'nin kullan?m? ile ba?lant?l? olarak ortaya ??kan hi?bir hasardan sorumlu olmayacakt?r. Dahas?, Rolex ?nternet Sitesi'ne eri?iminiz, siteyi kullanman?z veya siteye g?z atman?z veya ?nternet Sitesi'nden bilgi indirmeniz neticesinde bilgisayar ekipman?n?za ya da di?er bir mülkünüze gelebilecek hasarlardan veya bula?abilecek virüslerden sorumlu de?ildir ve olmayacakt?r.

Bu Kullan?m Ko?ullar? Anla?mas?’n?n herhangi bir ko?ulunun, ?art?n?n veya hükmünün ge?ersiz olmas?, Kullan?m Ko?ullar? Anla?mas?’n?n yürürlükteki kanunlarca uygulanabilir kabul edilen k?s?mlar?n?n yürürlü?ünü etkilemeyecektir.

Gizlilik

Rolex'in temin etti?iniz tüm ki?isel bilgileri nas?l ele alaca??n? belirleyen Gizlilik Politikas?’n? lütfen okuyunuz.

Ba?lant?lar ve ü?üncü ?ah?s internet siteleri

Rolex ?nternet Sitesi'ne ba?lant? veren veya ?nternet Sitesi'nde ba?lan?lan hi?bir sitenin i?eri?inden sorumlu de?ildir. Ba?ka herhangi bir ?nternet sitesine ba?lanmaya dair tüm risk kullan?c?ya aittir. Rolex di?er sitelere ba?lant?lar sunabilir ancak bu gibi ba?lant?lara yer verilmesi yaln?zca kullan?c?ya kolayl?k sa?lamak i?indir. Rolex bu gibi sitelerde yer alan materyallerin veya bilgilerin do?rulu?u, ge?erlili?i, uygunlu?u, yasall??? veya farkl? ?zellikleri konusunda a??k veya z?mni hi?bir beyanda bulunmamakta ve her türlü taahhüdü reddetmektedir.

Revizyonlar

Rolex bu kayd? güncelleyerek Kullan?m Ko?ullar? Anla?mas?'nda yer alan ko?ul ve ?artlar? diledi?i zaman de?i?tirebilir. Tüm revizyonlar? kabul etmektesiniz ve ?nternet Sitesi'ni kullan?m?n?za ili?kin güncel ko?ul ve ?artlar? incelemek üzere düzenli olarak bu sayfay? ziyaret etmelisiniz.

Yarg? merci

?nternet Sitesi'nin i?eri?i veya kullan?m?na ili?kin tüm anla?mazl?klar ?svi?re ihzari hukuku taraf?ndan y?netilecektir ve herhangi bir davan?n yarg? merci ve yeri yaln?zca Cenevre Kantonu umumi mahkemeleri olacakt?r.

Bu Kullan?m Ko?ullar? Anla?mas? en son Temmuz 2018’de güncellenmi?tir.


? Rolex, 2018 Tüm Haklar? Sakl?d?r.
 

F1 FORMULA 1 logosu, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX ve ilgili markalar bir Formula One grup ?irketi olan Formula One Licensing BV firmas?na aittir.
Tüm haklar? sakl?d?r.

Bu Kullan?m Ko?ullar? Anla?mas? en son Temmuz 2018’de güncellenmi?tir.

? Rolex, 2018 Tüm Haklar? Sakl?d?r.

F1 FORMULA 1 logosu, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX ve ilgili markalar bir Formula One grup ?irketi olan Formula One Licensing BV firmas?na aittir.
Tüm haklar? sakl?d?r.

BU SAYFAYI PAYLA?

污污直播app-污污直播破解版永久免费版