Taray?c?n?z? güncellemeniz gerekmektedir

Rolex.com sitesine ho? geldiniz. Size en iyi deneyimi sunabilmek i?in, rolex.com en güncel taray?c?y? gerektirmektedir. Lütfen sitemizi ke?fetmek i?in taray?c?n?z?n yeni versiyonunu kullan?n.

QR kodunu tarayarak Rolex’i WeChat’te takip edin.

SIK?A SORULAN SORULAR

ROLEX SERV?S?

Bir konu se?in

Rolex Sat?n Almak

 • Nereden bir Rolex saat sat?n alabilirim?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Rolex nereden al?n?r?” / “Rolex saatler nerede sat?l?r?” / “En yak?n Rolex sat?? noktas?n? nas?l bulabilirim?”

  Yeni ve ger?ek Rolex saatler yaln?zca, Rolex saatinizin orijinalli?ini ve be? y?ll?k uluslararas? garantisini temin eden Resmi Rolex Sat?? Noktalar? taraf?ndan sat?l?r. Resmi Rolex Sat?? Noktalar? a??, dünya ?ap?nda 100’den fazla ülkeyi kapsar.

 • Bir Rolex saatin orijinal oldu?undan nas?l emin olabilirim?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Bir Rolex’in orijinal oldu?u nas?l anla??l?r?” / “Bir Rolex saatin ger?ek olup olmad??? nas?l anla??l?r?” / “Bir Rolex’in sahte oldu?unu nas?l anlayabilirim?”

  Rolex saatler yaln?zca, Rolex saat sat???nda ve bak?m?nda yetkili Resmi Rolex Sat?? Noktalar?'ndan sat?n al?nmal?d?r. Gerekli beceri, e?itim, uzmanl?k ve ?zel ekipmanlar? sayesinde Resmi Rolex Sat?? Noktalar?, Rolex saatinizin her bir par?as?n?n orijinalli?ini ve uzun vadeli güvenilirli?ini garanti eder.

 • Resmi Rolex Sat?? Noktalar?'n? nas?l tan?yabilirim?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Bir Rolex sat?? noktas?n?n yetkili oldu?undan nas?l emin olabilirim?” / “Rolex al?nabilecek en iyi yer neresi?” / “Nerede bir Yetkili Rolex Sat?? Temsilcisi bulabilirim?”

  Ma?azada ya da internet sitesinde bulunan resmi Rolex plaketi, bir Rolex Sat?? Noktas?'n?n yetkili oldu?unun kan?t?d?r. Rolex.com üzerinde,?Resmi Rolex Sat?? Noktalar?'n?n ve Servis Merkezleri'nin tam listesini bulabilirsiniz.

 • Rolex saat fiyatlar?n? nereden ??renebilirim?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Bir Rolex’in fiyat? nedir?” / “En pahal? Rolex ka? para?” / “En ucuz Rolex saatler hangileri?”

  Rolex saatlerin büyük bir k?sm?n?n tavsiye edilen sat?? fiyatlar?, pek ?ok ülkede rolex.com üzerinde bulunabilir. Belirli modellerin fiyatlar? hakk?nda bilgi almak i?in lütfen en yak?n?Resmi Rolex Sat?? Noktas? ile irtibata ge?in ya da ma?azay? ziyaret edin.

 • Saatin mevcut olup olmad???n? nas?l kontrol edebilirim?

  Sorulan di?er sorular:
  • “?stedi?im saat hangi Rolex ma?azas?nda var?” / “Belirli bir modelin Rolex ma?azas?nda mevcut olup olmad???n? nas?l ??renebilirim?”

  Lütfen en yak?n?Resmi Rolex Sat?? Noktas? ile ileti?ime ge?in. Bu temsilciler, Rolex saatinizi se?menizde size yard?mc? olabilecek en uygun ki?ilerdir. B?lgenizde bulabilece?iniz Rolex saatler hakk?nda sizi bilgilendirebilirler.

  Tüm Rolex saatleri, en üst düzey kaliteyi garanti etmek amac?yla azami ?zen g?sterilerek el eme?i ile bir araya getirilir. Bu denli yüksek standartlar do?al olarak üretim kapasitemizi s?n?rlamaktad?r ve zaman zaman saatlerimize olan talep, bu kapasiteyi a?maktad?r. Bu sebeple baz? modeller s?n?r?l? say?da mevcut olabilir. Yeni Rolex saatler yaln?zca, düzenli teslimat alan ve saatlerin sat???n? ve tahsisini ba??ms?z olarak düzenleyebilen Resmi Rolex Sat?? Noktalar?’nda sat?l?r. Resmi Rolex Sat?? Noktalar?, mevcut olan Rolex saatler hakk?nda sizi bilgilendirebilir.

 • Rolex garantisi neleri kapsar?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Rolex garantisine neler dahildir?” / “Rolex garantisi ne kadar süre ge?erlidir?” / “Rolex garantisi uluslararas? m?d?r?”

  Rolex, saatlerinin sat?n al?nma tarihinden itibaren be? y?l süreyle düzgün ?al??aca??n? garanti eder. Rolex garantisi, aksamlar?n zamanla eskimesi neticesinde olu?an y?pranmalar? (?zellikle de metal olmayan bilezik ve kay??lardaki y?pranmalar?) ve hatal? kullan?mdan kaynaklanan hasarlar? kapsamaz. Saatin kaybolmas? veya ?al?nmas? da garanti kapsam? d???ndad?r. Rolex taraf?ndan üretilmeyen par?alar?n ve aksesuarlar?n saatinize eklenmesi veya saat aksam?n?n bu tip par?alarla de?i?tirilmesi garantiyi ge?ersiz k?lar. Garanti yaln?zca ?u ko?ullarda ge?erlidir: (1)?Saat,?Resmi Rolex Sat?? Noktalar? taraf?ndan sat?lm?? olmal?d?r. (2)?Garanti kart?, sat?? esnas?nda Resmi Rolex Sat?? Noktas? taraf?ndan tamamen doldurulmu? olmal?d?r. (3)?Garanti kart? saatle birlikte bir?Resmi Rolex Sat?? Noktas?'na ya da Servis Merkezi’ne teslim edilmelidir. ü?üncü ?ah?slar?n saate yapaca?? her türlü müdahale garantiyi ge?ersiz k?lar.

 • Bir Rolex saat ka? y?l garantilidir?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Bir Rolex’in garantisi ne kadar sürelidir?” / “Rolex saatler ?mür boyu mu garantilidir?” / “Bir Rolex saatin ?mrü nedir?”

  Tüm yeni Rolex saatler be? y?l uluslararas? garanti kapsam?ndad?r. Resmi Rolex Sat?? Noktan?z, garanti belgenizi sat?? an?nda doldurup tarihlendirerek Rolex sistemine kaydedecektir. 1?Temmuz?2013 ile 30?Haziran?2015 tarihleri aras?nda sat?n al?nan tüm saatlerin garanti süresi ü? y?la uzat?lm??t?r.

Rolex Saatinizin Bak?m?

 • Rolex’ime nas?l bak?m yapmal?y?m?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Rolex’imi en iyi ?ekilde muhafaza etmek i?in ne yapmal?y?m?” / “Rolex’imi nas?l temizlemeliyim?” / “Rolex’imi nas?l y?kayabilirim?”

  Saatinizi ara s?ra mikrofiber bir bezle temizleyerek parlakl???n? muhafaza edebilirsiniz. Saatinizin kasas?n? ve bilezi?ini (deri kay??lar hari?) zaman zaman sabunlu suyla ve yumu?ak bir f?r?ayla y?kayabilirsiniz. Saatinizi denizde kulland?ktan sonra, tuz ve kum kal?nt?lar?n? temizlemek i?in duru suyla iyice temizlemeniz gerekir. Saatinizi temizlemeden ?nce her zaman, su ge?irmezlik ?zelli?inin korunmas? i?in kurma kolunun kasaya s?k?ca vidal? oldu?undan emin olun.

 • Bir Rolex saate polisaj yap?labilir mi?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Rolex’ime polisaj yapabilir miyim?” / “Rolex’imdeki ?izikleri nas?l giderebilirim?” / “Rolex’imi nas?l parlatabilirim?”

  Saat kasas?n?n ve bilezi?in profesyonel polisaj? yaln?zca yetkili bir Rolex Servis Merkezi taraf?ndan yap?lmal?d?r.

 • Rolex’imi kurmam gerekir mi?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Rolex saatimi nas?l kurabilirim?” / “Takmad???mda Rolex'im ne kadar süre ?al??maya devam eder?” / “Rolex’im art?k neden tik-tak sesi ??karm?yor?”

  Rolex’inizi günlük olarak kulland???n?z sürece kurman?za gerek yoktur. Bile?inizin gün i?indeki hareketleri sayesinde Perpetual rotor saate enerji aktararak daimi ve sabit bir gü? kayna?? olu?turur. Saatinizi ??kar?p bir kenara koydu?unuzda ?arj? yakla??k 70?saat dayan?r. Bu süre modele g?re de?i?ir. Saati tekrar ?al??t?rmak i?in kurma kolunu gev?eterek kurma konumuna getirin ve saat y?nünde yakla??k 20?defa ?evirerek mekanizmay? elle kurun. Su ge?irmezli?i garanti etmek i?in kurma kolunu kasaya do?ru geri s?k??t?rmay? unutmay?n.

 • Rolex’in saat ayar?n? nas?l yapabilirim?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Rolex’imin saatini nas?l ayarlayabilirim?”/ “Rolex’in saat ayar? nas?l yap?l?r?” / “Rolex’imin saatini nas?l de?i?tirebilirim?”

  Rolex saatleri kurmak i?in kurma kolunu gev?eterek ikinci ?enti?e kadar ?ekmelisiniz. Saniye ibresi, saati kurabilmeniz i?in durur. Her modelin, birbirinden farkl?l?k g?sterebilen kendi ayr?nt?l? kullan?m k?lavuzu ve i?levleri vard?r. Uygun k?lavuzu indirebilirsiniz.

 • Rolex saatlerde pil var m?d?r?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Rolex’im i?in nereden pil bulabilirim?” / “Rolex’imin ?al??mas? i?in pile ihtiya? var m??” / “Rolex saatler ne tür pille ?al???r?”

  Rolex saatler, siz bile?inizi hareket ettirdik?e saatin i?inde nazik?e sal?narak saatin ana yay?na enerji aktaran Perpetual rotor ile ?al???r. Saatinizi ??kar?p bir kenara koyarsan?z ?arj? yakla??k iki gün dayanacakt?r. Bu süre modele g?re de?i?ir. Bu durumda, saatin tekrar düzgün ?al??abilmesi i?in mekanizmay? elle kurman?z gerekir.

 • Bütün Rolex saatler su ge?irmez midir?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Rolex’im bile?imdeyken havuza girebilir miyim?” / “Rolex’im bile?imdeyken y?kanabilir miyim?” / “Rolex’le denize girilir mi?” / “Bir Rolex saatle ka? metreye dalabilirim?”

  Tüm Rolex kol saatleri, Oyster Perpetual modelleri i?in 100?metreye kadar, Cellini modelleri i?inse 50?metreye kadar su ge?irmezdir. Baz? Oyster saatler, 1.220 ve hatta 3.900?metre gibi derinliklere bile kar?? koyabilir. Saatinizin su ge?irmezli?inin korunmas? i?in kurma kolu, kasay? hermetik hale getirecek ?ekilde dikkatle s?k??t?r?lmal?d?r. Saati, tarihi ya da di?er i?levleri de?i?tirdi?inizde veya saati elle kurdu?unuzda, kurma kolunu gidebildi?i son noktaya kadar d?ndürerek s?k??t?rd???n?zdan emin olman?z ?ok ?nemlidir. Saatinizi denizde kulland?ktan sonra, tuz ve kum kal?nt?lar?n? temizlemek i?in duru suyla iyice temizlemeniz gerekir.

 • Rolex’imle spor yapabilir miyim?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Golf veya tenis oynarken Rolex’imi takabilir miyim?” / “Rolex’imle spor salonuna gidebilir miyim?”

  Rolex Oyster kasa, darbelere kar?? saat mekanizmas?na optimum koruma sa?lad??? i?in bile?inizde Rolex saatinizle spor yapabilirsiniz. Tüm Rolex kol saatleri, Oyster Perpetual modelleri i?in 100?metreye kadar, Cellini modelleri i?inse 50?metreye kadar su ge?irmezdir.

 • Bir Rolex, kar ya da so?uk gibi ekstrem ko?ullara dayanabilir mi?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Rolex’imle kayak yapabilir miyim?” / “Karda Rolex’imi takabilir miyim?”

  Rolex saatler ilk günden beri, en derin okyanuslar?n derinliklerinden en yüksek da?lar?n zirvelerine, g?kyüzünden yar?? pistlerine kadar hayal edilebilecek en ekstrem ko?ullarda kendilerini kan?tlam??t?r. Tüm Rolex saatlerin bu yüksek beklentilere yan?t verebilmesi i?in her bir saat, Rolex tesisinden ayr?lmadan ?nce kat? kriterlere g?re test edilir.

 • Rolex’im h?zl? veya yava? ?al???yor, ne yapmal?y?m?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Rolex’im do?ru zaman? g?stermiyorsa ne yapmal?y?m?” / “Rolex’im neden saati do?ru g?stermiyor?” / “Rolex’im neden geri kal?yor / ileri gidiyor?”

  Rolex’inizin “kalbi”, ya?am stilinizin ve günlük hayattaki kullan?m?n?z?n etkisi alt?ndad?r. Saatinizin i?levleri ve teknik ?zellikleri hakk?nda bilgi almak i?in lütfen en yak?n?Resmi Rolex Sat?? Noktas? ya da Servis Merkezi ile ileti?ime ge?in.

Rolex Saat Servisi

 • Ne s?kl?kla Rolex’ime bak?m yapt?rmal?y?m?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Rolex saatim i?in servis neden ?nemli?” / “Rolex’imi ne s?kl?kla servise yollamal?y?m?”

  Rolex, daimi do?rulu?u ve su ge?irmezli?i garanti alt?na almak i?in, saatinizi düzenli aral?klarla?Resmi Rolex Sat?? Noktalar?'nda veya Servis Merkezleri’nde profesyonel bak?ma g?türmenizi ?nerir. Modele ve günlük hayattaki kullan?m?n?za ba?l? olarak, Rolex’inizi yakla??k 10?y?lda bir bak?ma yollaman?z tavsiye edilir.

 • Rolex’ime nerede bak?m yapt?rabilirim?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Yetkili Rolex sat?? temsilcileri saatime bak?m yapabilir mi?” / “Rolex servis merkezlerini nas?l bulabilirim?” / “Rolex’e nerede bak?m yapt?r?l?r?”

  Resmi Rolex Sat?? Noktalar??ve Servis Merkezleri a?? dünya ?ap?nda 100’den fazla ülkeyi kapsar ve Rolex taraf?ndan dikkatlice se?ilmi? ve e?itilmi? yüksek kabiliyetli saat ustalar?n?n uzmanl???na dayan?r. Resmi Rolex Sat?? Noktalar?, sizi saatinizin tüm teknik i?levleri hakk?nda bilgilendirebilir. Rolex.com üzerinde,?Resmi Rolex Sat?? Noktalar?'n?n ve Servis Merkezleri'nin tam listesini bulabilirsiniz.

 • Rolex servisinde hangi bak?mlar yap?l?r?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Serviste saat hangi i?lemlerden ge?iyor?” / “Bir Rolex’in bak?m? hangi a?amalardan olu?ur?” / “Bak?m ne anlama gelir?”

  Saatinizin Rolex taraf?ndan bak?m? s?ras?nda, saat tamamen demonte edilir ve tüm par?alar? ultrasonik yollarla temizlenir. Her bir aksam yak?ndan incelenir; Rolex’in i?levsel ve estetik kriterlerine uymayan par?alar orijinal Rolex par?alar?yla de?i?tirilir. Mekanizma ?zenle ya?land?ktan sonra, zaman? g?sterme do?rulu?unu güvence alt?na almak i?in elektronik olarak kontrol edilir; kasaya ve metal bilezi?e parlakl???n? geri kazand?rmak i?in polisaj yap?l?r. Rolex saatiniz daha sonra, su ge?irmezli?ini, gü? rezervini ve hassasiyetini garanti alt?na almak i?in s?k? teknik testlerden ve kontrollerden ge?er. Tam bir servis i?leminden ge?tikten sonra, saatiniz servis garantisi kapsam?ndad?r.

 • Rolex servis ücreti nedir?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Rolex bak?m ücreti nedir?” / “Rolex tamiri ne kadar tutar?”

  Bak?m ücreti, gereken bak?m tipine ve saatin durumuna g?re de?i?ir. Servisten ?nce, saatinizin durumu Rolex sertifikal? bir saat uzman? taraf?ndan de?erlendirilir ve servis prosedürünün tahmini bedeli onay?n?za sunulur. Daha fazla bilgi i?in lütfen?Resmi Rolex Sat?? Noktan?z ya da Servis Merkeziniz ile ileti?ime ge?in.

 • Bak?m ne kadar sürer?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Bak?m i?in ne kadar süre beklemeliyim?” / “Bak?mdan sonra saatimi ne zaman geri alabilirim?”

  Tam bir bak?m, saatinizin durumuna ba?l? olarak en az d?rt ila alt? hafta aras?nda tamamlan?r. Saatiniz bak?ma al?nmadan ?nce, Rolex e?itimi alm?? becerikli bir saat ustas? taraf?ndan detayl? olarak incelenir. Rolex saat ustas?, kasay? ve bilezi?i ?ok dikkatli bir ?ekilde inceledikten sonra, mekanizmay? kapsaml? bir ?ekilde test ve kontrol eder. B?ylece saatinizin Rolex’in kat? performans ?artlar?na uygunlu?unu sa?lamak ad?na hangi servis i?lemlerinden ge?mesi gerekti?ine karar verir. Daha fazla bilgi i?in lütfen?Resmi Rolex Sat?? Noktan?z ya da Servis Merkeziniz ile ileti?ime ge?in.

 • Rolex garanti kart?m? kaybettim, yenisini nas?l ??kartabilirim?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Garanti kart?m? kaybettim, ne yapmal?y?m?” / “Garanti kart?m?n yenisini ??kartabilir miyim?”

  Rolex garanti kart? hi?bir ko?ulda yeniden ??kar?lamaz. Destek i?in lütfen Rolex saatinizi sat?n ald???n?z?Resmi Rolex Sat?? Noktas? ile ileti?ime ge?in.

 • Garanti belgesi üzerindeki ismi nas?l de?i?tirebilirim?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Garanti kart? üzerindeki isim de?i?tirilebilir mi?”

  Al?c?n?n ad? hi?bir ko?ulda de?i?tirilemez. Destek i?in lütfen Rolex saatinizi sat?n ald???n?z?Resmi Rolex Sat?? Noktas? ile ileti?ime ge?in.

 • Rolex’le nas?l ileti?im kurabilirim?

  Sorulan di?er sorular:
  • “Rolex hakk?nda nas?l daha fazla bilgi edinebilirim?” / “Rolex’in e-posta adresi nedir?” / “Rolex’in telefon numaras? nedir?”

  Resmi Rolex Sat?? Noktalar?'ndan olu?an geni? a??m?z, Rolex markas?na ve saatlerine y?nelik her türlü sorunuza yan?t vermekten memnun olacakt?r.

ROLEX KULLANIM KILAVUZLARI

ROLEX KULLANIM KILAVUZLARI

ROLEX SAATLER?N KULLANIM KILAVUZLARINI ?ND?R?N

污污直播app-污污直播破解版永久免费版