classic_watches_cellini_0001_1920x1080.mp4

Cellini

KLAS?K SAAT

?smini R?nesans d?nemi sanat??lar?ndan ?talyan Benvenuto Cellini’den alan Cellini koleksiyonu, geleneksel saatlerin ebedi zarafetine ?a?da? bir yorum getirir. Bu koleksiyon, Rolex’in ileri uzmanl???n? ve yüksek mükemmellik standartlar?n?, saat i??ili?i miras?nda zamana meydan okuyan bir yakla??mla birle?tirir. Sade ve ??k hatlar?, asil malzemeleri ve lüks ???lt?lar?yla Cellini modellerinin her ayr?nt?s?, saat i??ili?i sanat?n?n kurallar?na riayet eder.

<span lang="en">Cellini</span>

Tasar?m

ZAMANIN
?IK
BEK??S?

Cellini koleksiyonu, saat i??ili?i gelene?inin en büyüleyici ve g?rkemli y?nlerini temsil eder. Burada, zarafet ve asalet esast?r. Kasalar yaln?zca, Rolex'in kendi d?kümhanesinde ?zel üretilen 18 kt beyaz veya Everose alt?ndan yap?l?r.

Yeniden düzenlenmi? kulaklar, cilalanm?? r?tu? ve biri kubbeli, ikincisi dikkatle yivlenmi? ?ift ?er?evesi bir ayr?cal?k kazand?r?rken yuvarlak ?ekilleri ve klasik 39?mm ?aplar? gelene?in bir i?aretidir.

Kadranlar da uzmanl?k ve gelene?in tan???d?r. Verniklenmi? ya da siyah veya gümü? kaplamal? klasik "Rayon flammé de la gloire" menevi? i?leme motifiyle süslenmi? kadranlar, alt?n aplike saat imleriyle bezenmi?tir. Geleneksel tarz?n en saf halini yans?tan bu saatler, yaln?zca siyah veya kahverengi deri kay??la ve 18?kt alt?n tokayla tamamlan?r.

?zellikler

GüNE?
S?STEM?’NDEN
B?R HATIRA

Lüks saatlerin geli?iminde bir d?nüm noktas? olan Rolex Moonphase, Cellini koleksiyonunu kesin olarak dünyan?n en prestijli kronometrelerinin zirvesine yerle?tirmi?tir. Ay evrelerini g?steren ?zel bir g?stergenin piyasaya sürülmesi i?in onlarca sene beklenmi?tir.

Rolex, ay d?ngüsünü g?steren saatleri en son 1950’lerde üretmi?tir. Moonphase, y?llar süren ara?t?rma, inovasyon ve prototip modellemenin, güvenilirlik ve dayan?kl?l?k testlerinin ürünüdür.

Moonphase modelini yaratmak i?in Rolex taraf?ndan bir araya getirilen ola?anüstü kalitedeki malzemeler aras?ndan biri, kullan?c?n?n hayal gücünü uzayda uzun bir zaman tüneline ve milyonlarca kilometreye do?ru sürükleyecek güce sahiptir: dolunay? temsil eden g?kta?? demirinden disk.

Her ayr?cal?kl? Moonphase sahibi, hayat? boyunca, Güne? Sistemi’nin bir ba?ka k??esinden gelen bir meteor par?as?n? bile?inde ta??yacakt?r. G?klere ait bu hat?ra, büyüleyici ve gizemli ay evrelerini en uygun ?ekilde g?sterecektir.

Cellini Moonphase, ucunda hilal bulunan merkezi bir ibre arac?l???yla kadran?n ?evresinde tarihi g?sterir.

Bu model, tamam?yla Rolex üretimi otomatik kurmal? mekanik bir mekanizmayla ?al???r. Patentli ay evresi modülü astronomik a??dan 122 y?ll?k bir do?rulu?a sahiptir.

CELLINI Moonphase
NASIL KULLANILIR?

Cellini Moonphase alt kadranda saat 12 konumunda yer alan g?stergeden okunur; ay?n devri boyunca hareket eden dolunay ve yeni ay burada g?sterilir.
Tarihin ayarlanmas?ndan ay takviminin g?rüntülenmesine kadar, Rolex Cellini Moonphase’i nas?l kurman?z ve ayarlaman?z gerekti?ini ??renin.

?nteraktif kullan?m k?lavuzlar?

?zellikler

AYNI ANDA
B?R?OK YERDE

Zaman d??? bir klasi?in ?zü olan Cellini Time en yal?n haliyle saatleri, dakikalar? ve saniyeleri g?sterir.

Cellini Time

39 mm, 18 kt Everose alt?n, cilal? yüzey

Cellini Date, i?inde bulunulan günü, ge?en günleri ve gelecek günleri tek bir kadranda sergileyen zarafet, gelenek ve ?iirselli?e bürünmü? bir tarih g?stergesine sahiptir.

Cellini Date

39 mm, 18 kt beyaz alt?n, cilal? yüzey

Bulunulan yerdeki zaman? ve ba?ka bir yerdeki zaman? ayn? anda g?steren Cellini Dual Time, kullan?c?s?n?n zamansal olarak ayn? anda birden ?ok yerde bulunabilmesini sa?lar.

Cellini Dual Time

39 mm, 18 kt Everose alt?n, cilal? yüzey
<span lang="en">Cellini</span>

CELLINI’YI

MA?AZADA

DENEY?MLEY?N

Hi?bir ?ey bir Rolex saatin titiz detaylar?n?, dengeli a??rl???n?, konforunu ve hissini ilk elden deneyimlemenin yerini tutamaz.

Tüm sat?? noktalar?
No Authorized Retailers were found in your Location
?UNLAR DA ?LG?N?Z? ?EKEB?L?R

Perpetual

Perpetual, üretti?imiz her saatin kadran?nda yer alan bir kelimeden ?te, tüm giri?imlerimize y?n veren bir ruhu ifade eder.

Rolex.org henüz sizin dilinizde mevcut olmad???ndan sitenin ?ngilizce versiyonuna y?nlendirileceksiniz.