professional_watches_cosmograph_daytona_0001_1920x1080.mp4

Cosmograph Daytona

YARI?MAK ???N DO?MU? B?R SAAT

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, sürü? ve h?z tutkunlar? i?in referans saattir. 1963 y?l?nda piyasaya sürülen Cosmograph Daytona, profesyonel yar?? pilotlar?n?n taleplerini kar??lamak üzere tasarlanm??t?r. ?smi ve i?levi, motor sporlar? dünyas?n?n yüksek performans?yla ebediyen bütünle?mi? bir ikondur. Tasar?m?ndan bugüne dek ge?en 50 y?l? a?k?n sürenin ard?ndan, Cosmograph Daytona sportif kronograflar aras?nda kendine has yerini korumakta ve zaman?n ?tesine ge?meye devam etmektedir.

Cosmograph Daytona

Tasar?m

S?METR?
VE
DENGE

Takimetrik ?l?e?i, 3 adet sayac? ve dü?meleriyle Cosmograph Daytona, dayan?kl?l?k yar??? pilotlar?n?n en geli?mi? zamanlama arac? olmak i?in tasarlanm??t?r. Bu kronograf, yar?? pilotlar?na ge?en süreyi ?l?me olana?? tan?r; bu süre kadranda saat, dakika ve saniyelerle g?sterilir. Kolayl?kla ay?rt edilen saat ve dakika saya?lar? s?ras?yla saat 9 ve 3 hizas?na yerle?tirilmi?tir. Saniye ise ok u?lu merkezi ibreyle ve kadran?n etraf?ndaki 60 saniyelik ?l?ekle okunur.

Cerachrom ?er?eve, ge?en süreye dayanarak belirli bir mesafedeki ortalama h?z? okumaya olanak tan?yan bir takimetrik ?l?e?e sahiptir. Bu ?l?e?in sundu?u optimum okunurluk, Cosmograph Daytona’y? kilometre ya da mil baz?nda saatte 400 birime kadar olan h?zlar? ?l?mek i?in ideal gere? haline getirir.

Daytona modelinin kronograf fonksiyonu, kullan?lmad?klar? zaman kurma kolu gibi vidalanan dü?melerle etkinle?tirilir. Ba?latma, durdurma ya da s?f?rlama i?in dü?meye bas?ld???nda kronograftan sert ve net bir t?k sesi ??kar. Rolex saat ustalar?, dü?meler üzerindeki ideal parmak bas?nc?na uyum sa?lamas? i?in mekanizmay? kusursuz hale getirmi?tir. B?ylelikle zamanlama, an?nda ve do?ru olarak ba?lar.

professional_watches_cosmograph_daytona_the_rolex_way_0001.mp4

Cosmograph Daytona, Rolex taraf?ndan geli?tirilmi? ve üretilmi? otomatik kurmal? mekanik bir kronograf mekanizmas? olan kalibre 4130 ile donat?lm??t?r. Mimarisi standart bir kronograftan daha az par?a i?erir ve bu da mekanizman?n güvenilirli?ini artt?r?r. Ayr?ca daha büyük bir ana yay yerle?tirmeyi mümkün k?lacak ?ekilde alan tasarrufu sa?lanm?? ve b?ylece gü? rezervi 50 saatten 72 saate ??kar?lm??t?r.

?zellikler

P?STLER ???N
YARATILMI?
B?R KRONOGRAF

Kalibre 4130’un performans? bilhassa, kronograf?n etkinle?tirilmesi i?in yanal kavrama yerine dikey kavrama kullan?lmas?ndan kaynaklanmaktad?r.

üst üste yerle?tirilmi? ve do?rudan sürtünme temas? sayesinde birlikte ?al??an iki disk prensibine dayanan bu mekanik sistem ?ok ?nemli avantajlar sunar: Hassas bir zamanlamaya sahip ba?latma ve durdurma i?levleri ve kronograf saniye ibresinin kusursuz ak?c?l??? dü?meye bas?l?r bas?lmaz etkinle?ir; üstelik kronograf i?levi saatin hassasiyeti üzerinde hi?bir olumsuz etki yaratmaks?z?n uzun süre ?al??ma kapasitesine sahiptir.

Daytona’n?n belirli modellerindeki ileri teknolojiyle üretilmi? seramikten yap?lan monoblok Cerachrom ?er?eve, ?e?itli avantajlar sunar: y?pranmaya ve ?izilmeye kar?? dayan?kl?d?r, rengi mor ?tesi (UV) ???nlardan etkilenmez. Son derece dayan?kl? bu ?er?eve ayn? zamanda, seramikte kal?planm?? ve Fiziksel Buhar Biriktirme (Physical Vapor Deposition - PVD) yoluyla ince bir platin ya da alt?n tabakas?yla kaplanm??, yüksek okunurluk sa?layan takimetrik bir ?l?e?e de sahiptir. Tek par?a halinde üretilen monoblok Cerachrom ?er?eve, saat cam?n?n orta kasaya s?k?ca tutunmas?n? sa?layarak su ge?irmezli?i güvence alt?na al?r.

Cosmograph Daytona ile motor yar??lar? dünyas? aras?nda ayr?lmaz ba?lar bulunmaktad?r. Kendine has takimetrik ?l?ekli ?er?evesi sayesinde pilotlar?n ge?en süreyi ?l?mesini ve ortalama h?z? okumas?n? sa?lar. Saat, ismini 20. yüzy?l ba?lar?nda h?z ve yar?? tutkusunun geli?meye ba?lad??? bir yerden, Florida’n?n Daytona sahilinden alm??t?r. Rolex ve motor sporlar? aras?ndaki tarihi ve ayr?cal?kl? ba?lar bu isimle somutla?m??, Rolex’in 2013 y?l?nda Formula 1? dünyas?na Küresel Ortak ve Resmi Saat olarak giri? yapmas?yla daha da gü?lenmi?tir.

Evren

HIZ
KRALLARI

1960

Daytona Beach

1903 - 1935 y?llar? aras?nda, Florida'n?n Daytona ?ehrindeki sert kumlu plaj h?z rekorlar? k?rmak i?in ideal yer olarak dünya ?ap?nda ad?n? duyurdu. 14'ü dünyadaki en yüksek h?z rekoru olmak üzere, en az 80 resmi rekor burada k?r?ld?. Daytona, dünyan?n h?z ba?kenti olarak tan?nd?.

1931

“Hayati saniyeler”

1960

Daytona Beach

1935 y?l?n?n Mart ay?nda ?ngiliz yar?? pilotu Malcolm Campbell, Bluebird isimli me?hur arac?yla 445?km/s’lik (276?mph) Dünya Kara H?z Rekoru’nu burada k?rd?. Bundan yaln?zca birka? ay sonra ise, Utah’taki Bonneville Tuz ??lü’nde 482?km/s (300?mph) bariyerini a?t?. Tarihte h?z kral? olarak bilinen bu ki?i, 1930'lu y?llar?n ba?lar?ndan itibaren Rolex Oyster kulland?. Motor sporlar? dünyas?ndaki ilk Rolex Temsilcisi, Daytona ile zaten yak?n bir ili?ki i?indeydi.

1963

?lk Cosmograph Daytona

1965

Cosmograph Daytona geli?meye devam ediyor

Rolex, 1959 y?l?nda a??l??? yap?lan Daytona International Speedway?’in ilk günden beri Resmi Saati’dir. Markan?n Amerikan yar?? pistiyle olan ba?lant?s?n? vurgulamak i?in, birka? y?l sonra piyasaya sürülen yeni modele Cosmograph Daytona ad? verilmi?tir. Bugün, 24 saat kesintisiz devam ederek insan?n ve ara?lar?n limitlerini s?nayan Rolex 24 At DAYTONA yar???, k?saca “The Rolex” olarak an?lmaktad?r.

HER ROLEX’?N
B?R H?KAYES? VARDIR

Sir Jackie Stewart

COSMOGRAPH DAYTONA’YI

MA?AZADA

DENEY?MLEY?N

Hi?bir ?ey bir Rolex saatin titiz detaylar?n?, dengeli a??rl???n?, konforunu ve hissini ilk elden deneyimlemenin yerini tutamaz.

Tüm sat?? noktalar?
No Authorized Retailers were found in your Location
?UNLAR DA ?LG?N?Z? ?EKEB?L?R

Perpetual

Perpetual, üretti?imiz her saatin kadran?nda yer alan bir kelimeden ?te, tüm giri?imlerimize y?n veren bir ruhu ifade eder.

Rolex.org henüz sizin dilinizde mevcut olmad???ndan sitenin ?ngilizce versiyonuna y?nlendirileceksiniz.