classic_watches_datejust_00001_1920x1080.mp4

Datejust

KLAS?K SAATTE REFERANS

Oyster Perpetual Datejust, klasik Rolex saatin en mükemmel ?rne?idir. 1945’de üretilen Datejust, kadrandaki saat 3 konumunda tarih g?steren pencereye sahip ilk otomatik kurmal? su ge?irmez kronometre kol saatiydi ve ad?n? da bundan alm??t?. Zaman d??? esteti?i, i?levleri ve zengin tarihi ile Datejust, saat i??ili?inde bir ikondur ve markan?n en tan?nan saatlerinden biridir.

Datejust

Tasar?m

ZAMAN DI?I
ST?L

Datejust’?n süregelen esteti?i onu an?nda fark edilir k?lar. Oyster kasas?n?n karakteristik ?ekli, 18?kt alt?n yivli ?er?eve, tarihin üzerindeki Cyclops lens ve bu modele ?zel yap?lan be? par?a ba?lant?l? Jubilee bilezik, bu saatin bir klasik olu?unda katk?s? olan bile?enlerdir.

Datejust Roller Dizayn m278289rbr
Datejust 31 sar? alt?n

Datejust bugün ü? farkl? boyutta mevcuttur: 31, 36 ve 41?mm. Her model, de?i?ik renk, yüzey ve malzeme se?ene?i sunan geni? bir kadran yelpazesi ile sunulur. Bunlardan biri olan 18?kt sar? alt?ndan Datejust?31, yo?un ye?il tonlar? ve etkileyici yap?s? sebebiyle tercih edilen do?al bir süs ta?? olan malakit ta??ndan kadrana sahiptir. Buna ek olarak, 18?kt beyaz ya da Everose alt?n versiyonlar? da bulunan kelebek ?eklinde do?al sedef kakmal?, p?rlanta d??eli kadran ile de mevcuttur.

Datejust 31 everose gold

Düz, bombeli, yivli ya da ta?l? ?er?eve se?enekleri ile Datejust, kullan?c?s?n?n ki?ili?ini harika ?ekilde yans?t?r. Simgele?mi? yivli ?er?eve her zaman 18?kt sar?, beyaz ya da Everose alt?ndan üretilir. ?er?eve k?smen ya da tamamen ta?larla kaplanabilir. Yuvarlak kesim p?rlantalar, bünyemizdeki uzmanlar taraf?ndan se?ilir. Sonras?nda Rolex’in ta? süsleme ustalar?, bu ta?lar?n e?siz güzelli?ini ortaya ??karmak i?in onlar? elleriyle yerle?tirir.

Modele ba?l? olarak Datejust, Jubilee, Oyster ya da President bilezikle ta?land?r?l?r. Esnek ve konforlu, be? par?a ba?lant?l? bir bilezik olan Jubilee, 1945 y?l?nda piyasaya sürülen Oyster Perpetual Datejust modeli i?in ?zel olarak tasarlanm??t?r. Geni?, düz ü? par?al? ba?lant?lar? olan bu dayan?kl? Oyster bilezik hala Oyster Perpetual koleksiyonundaki en yayg?n bileziktir. Prestijli President bilezik ve ü?lü yar? dairesel ba?lant?lar? sadece Datejust?31’in 18?kt sar? alt?n modellerinde mevcuttur.

President bilezik
classic_watches_datejust_the_rolex_way_0001.mp4

?zellikler

HER GüN ???N
?DEAL SAAT

Datejust 41 siyah kadran odak cyclop

Saat 3 y?nündeki pencereden bir disk yard?m?yla tarihi g?steren takvim, Datejust taraf?ndan sunulan ve daha sonra yayg?nla?an bir yenilik olmu?tur. Rolex taraf?ndan 1953 y?l?nda icat edilen Cyclops lens, kolay okunmas? i?in tarihi büyütür. An?nda fark edilen karakteristik bombeli ?ekli, saatin ay?rt edici ?zelliklerinden biri olmu?tur.

Datejust 31 Rolesor

Bir Rolex saatinde 18?kt alt?n ve Oystersteel ?eli?in birle?imi olan Rolesor, 1933’te tescilinden bu yana markan?n belirleyici bir ?zelli?i olmu?tur. Biri asil ve de?erli, parlakl??? ve dayan?kl?l???yla ?ekici, di?eriyse korozyona son derece diren?li, sa?laml??? ve güvenilirli?i ile ünlü iki metalin talihli bulu?mas?d?r.

Datejust Kalibre 3235

Datejust boyutuna ba?l? olarak, tamamen Rolex taraf?ndan geli?tirilip üretilen otomatik kurmal? mekanik mekanizmalar kalibre?2235 ya da 2236 (Datejust?31) ya da kalibre?3235 (Datejust?36 ve Datejust?41) ile donat?l?r. Mimarileri, üretimleri ve yenilik?i ?zellikleri bu mekanizmalar? ola?anüstü bi?imde hassas ve güvenilir k?lar. Kalibre 2236 ve 3235, hassasiyet, gü? rezervi, ?oklara ve manyetik alanlara kar?? diren?, kullan?m kolayl??? ve güvenilirlik bak?m?ndan temel kazan?mlar sunan yeni nesil mekanizmalard?r.

Datejust cyclop

Tarih, kadran üzerinde saat 3 hizas?na yerle?tirilmi? bir pencerede g?sterilir ve tek seferde de?i?ir. Rolex taraf?ndan 1953 y?l?nda sunulan Cyclops lens, kolay okunmas? i?in tarihi büyütür.

Datejust 41 rolesor

Evren

OYSTER PERPETUAL
KOLEKS?YONUN
TEMEL D?RE??

1945

?lk Oyster?Perpetual Datejust, 18?kt alt?n

Oyster Perpetual Datejust, Rolex’in 40.?y?l d?nümünü kutlamak i?in 1945 y?l?nda piyasaya sürüldü. Kadrandaki saat 3 konumunda tarih g?steren pencereye sahip ilk otomatik kurmal? suya dayan?kl? kronometre kol saatiydi. Rolex’in o tarihe kadar modern saate sunmu? oldu?u tüm büyük yenilikleri bir arada bulunduruyordu: kronometre hassasiyeti, su ge?irmezlik ve otomatik kurmal? mekanizma.

Datejust, saatte tarihin g?sterilmesinde bir devrim yaratm??t?r. Geleneksel olarak tarih, kadran?n kenarlar?nda bulunan i?aretleri g?steren bir kolla belirtiliyordu. Datejust ile Rolex, saat 3 y?nündeki bir pencerede d?nen bir disk yard?m?yla tarihi g?steren bir takvim sundu. Bu yenilik sadece estetik anlamda ho? olmakla kalmad?, ayn? zamanda bir bak??ta tarihi ve saati daha kolay okumak i?in de ?ok daha uygun olmu?tu. O zamandan beri tarihi bir pencereden g?sterme, kol saatleri aras?nda standart bir ?zellik haline gelmi?tir.

Rolex Datejust 41

orijinal 1945 modeline kadar inen miras?n?n izinde

Rolex 1947’de 100.000. resmi sertifikal? kronometresini üretti?inde, ?irketin kurucusu Hans Wilsdorf, bu saatin ?zel birinin kolunu süslemesini arzu etmi?tir. Bu sebeple, 18?kt alt?ndan, yivli ?er?eveli, beyaz kadranl? ve Jubilee bilezikli bu Oyster Perpetual Datejust saati, zaman?n?n en ?nde gelen isimlerinden biri olan Winston Churchill’e takdim etmi?tir.

Oyster?Perpetual Datejust, 18?kt alt?n

Oyster Perpetual Datejust, 18?kt sar? alt?n, yivli ?er?eve

Beyaz kadran ve Jubilee bilezik - Winston Churchill’e hediye edilen 100.000. Rolex kronometre
Datejust Winston Churchill

Hans Wilsdorf - Churcill mektupla?malar?nda ?ngiliz politikac?, Rolex’in en ?nemli modeli olan hediyeyi nazik?e kabul ederken saatin arkas?na ordu armas?n?n i?lenmesi arzusunu belirtmi?tir. Londra’daki konutunda saat kendisine sunulduktan sonra Churchill ona hayran olmu?tur ve ?zellikle de tamamen su ge?irmez ve otomatik kurmal? olu?undan etkilenmi?tir.

HER ROLEX’?N
B?R H?K?YES? VARDIR

Roger Federer

DATEJUST’I

MA?AZADA

DENEY?MLEY?N

Hi?bir ?ey bir Rolex saatin titiz detaylar?n?, dengeli a??rl???n?, konforunu ve hissini ilk elden deneyimlemenin yerini tutamaz.

Tüm sat?? noktalar?
No Authorized Retailers were found in your Location

YEN?
2019 MODEL?

Datejust?36

?UNLAR DA ?LG?N?Z? ?EKEB?L?R

Perpetual

Perpetual, üretti?imiz her saatin kadran?nda yer alan bir kelimeden ?te, tüm giri?imlerimize y?n veren bir ruhu ifade eder.

Rolex.org henüz sizin dilinizde mevcut olmad???ndan, sitenin ?ngilizce versiyonuna y?nlendirileceksiniz.