classic_watches_day-date_mobile_0001_1920x1080.mp4

Day?Date

üSTüN PREST?J?N S?MGES?

Lansman? 1956 y?l?nda yap?lan Day?Date, modern bir takvim sunan ilk su ge?irmez ve otomatik kurmal? kronometreli kol saati olmu?tur. Tarihe ek olarak, kadrandaki bir pencerede tam olarak okunabilecek ?ekilde do?rudan günü g?sterir. Bu prestijli saat, mükemmel hassasiyeti, güvenilirli?i, okunurlu?u ve g?rünü?ü ile kol saatinde referans haline gelmi?tir.

Day-Date

Tasar?m


PREST?J?N
SOMUT
HAL?

MODEL?N
?ER?EVES?
Y?VL?, DüZ VEYA
DE?ERL? TA?LARLA
BEZENM?? OLAB?L?R.

Yar? dairesel ü? par?al? ba?lant?lara sahip, ikonla?m?? President bilezik, 1956 y?l?nda Oyster?Perpetual Day?Date modelinin lansman? i?in tasarlanm??t?r. Zarafet ve rahatl?kta en son noktay? temsil eden bilezik, daima ?zenle se?ilmi? de?erli metallerden yap?l?r. Day-Date modelinin geni? dil se?ene?ine sahip gün g?stergesi sipari? üzerine haz?rlan?r.

Day-Date

Day-Date?40, üstün performans? garanti etmek i?in tamamen Rolex taraf?ndan geli?tirilmi? ve üretilmi? yeni nesil bir mekanizma olan kalibre?3255 ile donat?lm??t?r. Bu otomatik kurmal? mekanik mekanizma saat i??ili?i sanat?n?n zirvesinde yer al?r. Sahip oldu?u 14 patentle Rolex teknolojisinin eksiksiz bir kan?t? olan mekanizma, hassasiyet, gü? rezervi, ?oklara ve manyetik alanlara kar?? diren?, kullan?m kolayl??? ve güvenilirlik bak?m?ndan temel kazan?mlar sunar.

classic_watches_day-date_the_rolex_way_0001.mp4

?zellikler


MüKEMMEL
SAAT

Yaln?zca 18?kt alt?n veya 950?platinden üretilen Day?Date, tarihi ve kadrandaki bir pencerede tam olarak okunabilecek ?ekilde günü g?steren ilk kol saatiydi. Model bugün?de etkili ki?ilerin mükemmel saati olmaya devam ediyor.

Oyster kasa 100?metre (330?fit) derinli?e kadar su ge?irmezlik garantisine sahiptir. Orta kasa yaln?zca tek par?a 950?platin veya 18?kt alt?ndan üretilir. Yivli arka kasa, Rolex’e ?zgü ?zel bir aletle hermetik olarak kapanacak ?ekilde vidalanm??t?r.

Su ge?irmez yap?daki bir di?er ana bile?en, patentli Twinlock ?ift su ge?irmezlik sistemiyle donat?lan ve kasaya sa?lam bir bi?imde vidalanan kurma koludur. Safir saat cam?, ?er?eveye s?k?ca kenetlenir. Oyster kasa, yüksek hassasiyetli Rolex mekanizmas? i?in suya, toza, bas?nca ve darbelere kar?? optimum koruma sa?lar.

Mekanik bir kol saatinde osilat?r zaman?n bek?isidir. Y?llar süren ara?t?rmalar?n ard?ndan, Rolex insan sa??ndan bile daha ince olan mavi Parachrom denge yay?n? geli?tirmi?tir. Son derece dayan?kl? paramanyetik bir ala??mdan yap?lan yay, manyetik alanlardan etkilenmez ve darbelere kar?? yakla??k 10?kat daha diren?lidir. Tarihsel a??dan, denge yay?n?n benzersiz mavi rengi yaln?zca zaman? en do?ru g?steren kol saatlerine tahsis edilen bir prestij simgesidir.

Day-Date

Evren


BA?KANLARIN
SAAT?

1960’lar

“Ba?kanlar?n bile?inde g?rdü?ünüz saat”

Rolex Day?Date ba?kanlar, liderler ve vizyonerler taraf?ndan en ?ok kullan?lan saattir.

1956

?lk Day?Date

1960’lar

“En prestijli kol saati”

Bu modeli kullanan se?kin isimlerin yan? s?ra, ismiyle müsemma President bilezi?i sayesinde de dünyaca "ba?kanlar?n saati" olarak bilinen Day?Date ?zgün bir karaktere sahiptir.

1970’ler

“??in büyük bir k?sm? elde yap?lmaktad?r”

1980’ler

“?smi ba?ar?yla ?zde?le?en adam”

1990'lar

“Day-Date bu ba?ar?ya ula?an ilk kronometreli kol saati oldu”

HER ROLEX’?N
B?R H?KAYES? VARDIR

Jack Nicklaus

DAY-DATE’?

MA?AZADA

DENEY?MLEY?N

Hi?bir ?ey bir Rolex saatin titiz detaylar?n?, dengeli a??rl???n?, konforunu ve hissini ilk elden deneyimlemenin yerini tutamaz.

Tüm sat?? noktalar?
No Authorized Retailers were found in your Location

YEN?
2019 MODEL?

Day-Date?36

?UNLAR DA ?LG?N?Z? ?EKEB?L?R

Perpetual

Perpetual, üretti?imiz her saatin kadran?nda yer alan bir kelimeden ?te, tüm giri?imlerimize y?n veren bir ruhu ifade eder.

Rolex.org henüz sizin dilinizde mevcut olmad???ndan sitenin ?ngilizce versiyonuna y?nlendirileceksiniz.