Explorer Video kapak poster
Explorer Video kapak fallback

Explorer

YEN? DORUKLARIN SAAT?

 • KE??F ???N
  TASARLANDI

  Tasar?m

 • 1953 y?l?nda piyasaya sürülen Explorer, sade tasar?m? ve büyük saat imleriyle karakteristik 3, 6 ve 9 rakamlar?na sahip yüksek okunurluklu siyah kadran?yla ayr? bir yere sahiptir. Hangi ko?ul alt?nda olursa olsun saati en do?ru ?ekilde g?stermek üzere tasarlanm?? profesyonel ama?l? bir modeldir.

 • Etraf karanl??a bürünse bile saati g?rmek mümkündür. Explorer’?n Chromalight saat imleri ve ibreleri, uzun süre mavi ???lt? yayan parlak bir malzemeyle doldurulmu?tur ve b?ylece karanl?kta bile mükemmel okunurlu?u garanti eder.

 • Explorer II, 1971 y?l?nda tan?t?l?r ve t?pk? Explorer ruhunda oldu?u gibi Rolex’in ke?iflerle olan ayr?cal?kl? birlikteli?ini devam ettirir.

 • Explorer II modelinin tarih g?stergesi, turuncu renkte ilave 24 saat ibresi ve 24 saat dereceli sabit ?er?evesi, gündüzü geceden ay?rt etmeyi sa?lar. Explorer II, ma?ara, yanarda? ve kutup ka?iflerinin tercih etti?i saat olmu?tur.

 • EKSTREM
  ?ARTLARA
  DAYANIKLILIK

  ?zellikler

 • Explorer II modelinin ok ?eklindeki 24 saat ibresi, kadran?n ?evresini günde bir kez d?ner ve gravürlü sabit ?er?eve ile ba?lant?l? olarak kullan?l?r. ?kinci bir zaman diliminde ya da 24 saat format?nda saati g?sterebilme ?zelli?i, kutuplar veya ma?aralar gibi geceyi gündüzden ay?rt etmenin mümkün olmad??? yerlerde pratik bir ?zelliktir.

 • Explorer ve Explorer II, Oystersteel ?elikten yap?lm??t?r. Rolex taraf?ndan ?zel olarak geli?tirilmi? Oystersteel ?elik, havac?l?k?uzay ve kimya endüstrileri gibi yüksek teknoloji alanlar?nda s?kl?kla kullan?lan bir süperala??m olan 904L ?elik grubuna dahildir. Oystersteel ?elik son derece dayan?kl?d?r, polisaj yap?ld???nda ola?anüstü bir parlakl??a kavu?ur ve en zorlu ?artlarda bile par?lt?s?n? korur.

 • Explorer ve Explorer II modellerinin kurma kolu, Twinlock ?ift su ge?irmezlik sistemiyle donat?lm??t?r. Biri silindirin, di?eri ise kurma kolunun i?inde yer alan iki contal? b?lgesi vard?r. Bu prensip, su ge?irmezli?i 100 metreye (330 fit) kadar garanti edilmi? Oyster koleksiyonu saatlerinin ?o?unda kullan?l?r.

 • Explorer modeli kalibre 3132 ile, Explorer II ise kalibre 3187 ile donat?lm??t?r. Her ikisi de tamam?yla Rolex taraf?ndan geli?tirilmi? ve üretilmi? otomatik kurmal? mekanik mekanizmalard?r. ?kisi de s?cakl?k de?i?imlerine kar?? muhte?em bir de?i?mezlik sa?layan Parachrom denge yay?na ve ?oklara kar?? daha iyi diren? sa?layan Paraflex darbe emicilere sahiptir.

 • 3132 Kalibre
  Explorer, kalibre 3132 ile donat?lm??t?r
 • 3187 Kalibre
  Explorer II, kalibre 3187 ile donat?lm??t?r
 • B?L?NMEYEN?N
  ?A?RISINA
  YANIT

  Evren

 • 1953 - Everest
  Sir Edmund Hillary ve Tenzing Norgay
 • Rolex 1930’lardan itibaren bir?ok ke?if gezisini Oyster saatleriyle donatmaya ba?lam??t?r. Y?llar i?inde bu seferlerden elde edilen geri bildirimler, sonradan Profesyonel seri olarak adland?r?lacak saatlerin geli?iminde kullan?lm??t?r. Bu kategorideki saatler, ekipman olarak kullan?lmak üzere tasarlanm??t?r; t?pk? Explorer ve Explorer II gibi.

  Daha fazlas?
 • 1953
  ?lk Explorer
 • Everest t?rman???ndan elde edilen bilgiler ve di?er da?c?lar?n g?nderdi?i geri bildirimler sonucunda marka, Explorer saatini lanse etmi?tir. Daha sonralar? Explorer modelinin performans?, ekstrem ko?ullara kar?? durabilecek gü?lendirilmi? bir kasa ve daha okunur bir kadranla geli?tirilmi?tir.

  Daha fazlas?
 • 1953
  Explorer
 • 1971
  ?lk Explorer II
 • Seneler boyunca bir?ok ka?if, da?c? ve bilim insan?, Rolex Temsilcisi olarak rekorlar k?r?p dayan?kl?l?klar?n? ve cesaretlerini yarat?c? bi?imlerde s?narken, bileklerinde genellikle Explorer ve Explorer II saatlerini ta??m??lard?r.

  Daha fazlas?

Explorer ???N B?R SATI? NOKTASIYLA ?LET???ME GE??N

Yaln?zca resm? Rolex Sat?? Noktalar? Rolex marka saat satabilir. Gerekli becerileri ve teknik uzmanl?klar?yla, ?mür boyu sürecek tercihinizi yaparken size yard?mc? olurlar.

BU SAYFAYI PAYLA?

污污直播app-污污直播破解版永久免费版