professional_watches_gmt-master_ii_video_cover_0001_1920x1080.mp4

GMT?Master?II

KOZMOPOL?T SAAT

?ki farkl? zaman dilimini ayn? anda g?sterecek ?ekilde tasarlanm?? ve 1955’te piyasaya sürülmü? olan GMT?Master, dünyay? boydan boya katetmek i?in ideal saattir. Orijinal modelin miras??s? GMT?Master?II 1982 y?l?nda, kullan?m kolayl???n? garanti eden yeni bir mekanizmayla piyasaya sunulmu?tur. Emsalsiz i?levselli?i, sa?laml??? ve kendine has estetik unsurlar? ile geni? bir seyahatsever kitlesini kendine ?ekmi?tir.

GMT-Master?II

Tasar?m

YüKSEK TEKNOLOJ?
üRüNü SERAM?K

Simgele?mi? iki renkli ?er?eve, GMT?Master?II’yi derhal ay?rt edilir k?lar. Bu ?ift y?ne d?ndürülebilir ?er?eve, Rolex taraf?ndan geli?tirilen ?ncü y?ntemler sayesinde üretilen son derece sert seramikten imal edilen 24 saat dereceli Cerachrom disk ile donat?lm??t?r. Tek par?a halinde üretilen ?er?eve neredeyse ?izilmezdir, muhte?em a??nmazl?k ?zellikleri ta??r ve canl? renklerini zaman i?erisinde kaybetmez.

?ki renkli Cerachrom ?er?eve iki par?aya b?lünmü?tür: biri gündüz saatlerine di?eri ise gece saatlerine kar??l?k gelir. Rolex, GMT?Master’?n orijinal renkleri olan k?rm?z? ve mavi Cerachrom diskini yaratmak i?in ?zel bir teknik geli?tirmi?tir. ?ki renk aras?ndaki net s?n?r, renklendirme a?amas? s?ras?ndaki muhte?em hassasiyetin ve kesinli?in bir ürünüdür.

Rakamlar ve dereceler, seramikte kal?plan?r ve sonras?nda Fiziksel Buhar Biriktirme (Physical Vapor Deposition?-?PVD) i?lemiyle bir mikron kal?nl???ndaki alt?n veya platin tabakas?yla kaplanm??t?r. Son cila i?lemi ile ?er?evenin yüzeyinde kalan metal kal?nt?lar? temizlenerek pürüzsüz ve parlak bir sonu? elde edilir.

GMT?Master?II’nin 18?kt Everose alt?n ya da Everose Rolesor modelinin her ikisi de 2018’de siyah ve kahverengi Cerachrom diskli ?er?eve ile sunulmu?tur. ?ki modelin kadran?nda da toz pembe renkte bir “GMT?Master?II” ibaresi bulunur ki bu, seride bir ilktir.

18?kt beyaz alt?ndan GMT?Master?II, 2019’da ilk kez meteorit kadran ile sunulmu?tur. Bu kadran, milyarlarca kilometre katederek Dünya’ya ula?an demir meteoritten al?nan son derece nadir par?alardan üretilir. Yolculu?u s?ras?nda meteoriti olu?turan ve temelde demir ve nikelden olu?an metaller, kademeli olarak kristalle?erek metalik olu?umlar ortaya ??kar?r. Bu do?al desenler, her bir Rolex meteorit kadran? tam anlam?yla tek k?lar.

GMT-Master?II
professional_watches_gmt-master_ii_rolex_way_0001.mp4

?zellikler

AYNI ANDA
?K? ZAMAN D?L?M?

Seyahat esnas?ndan gezginler, ayn? anda iki farkl? zaman dilimindeki saati okuyabilirler. Geleneksel akrep, yelkovan ve saniye ibresi, ü?gen u?lu 24 saat ibresi ve 24 saat dereceli Cerachrom diske sahip ?ift y?ne d?ndürülebilir ?er?evesi ile GMT?Master II, yerel saat ile referans saati ya da yerel saat ile alternatif bir zaman dilimini okumay? mümkün k?lar.

GMT?Master?II gezginlerin, saati durdurmadan ya da 24 saat ibresini etkilemeden, kurma kolu arac?l???yla yerel saati kolayca ayarlamas?n? mümkün k?lan kalibre 3285 mekanizmas?yla donat?lm??t?r. B?ylelikle kullan?c?lar, ayn? anda hem yerel saati hem de “evlerindeki” saati okuyabilirler. Tarih de?i?imi geleneksel saat ibresine (yerel saate) ba?l?d?r.

Kalibre 3285, tamamen Rolex taraf?ndan geli?tirilmi? ve üretilmi? yeni nesil bir saat mekanizmas?d?r. Teknolojinin eksiksiz bir kan?t? olan bu otomatik kurmal? mekanik mekanizma, kullan?m kolayl???, güvenilirlik ve hassasiyet bak?m?ndan temel kazan?mlar sunarken, ?oklara ve manyetik alanlara kar?? da diren?lidir. Kalibre 3285’in gü? rezervi yakla??k 70 saattir.

GMT?Master?II’nin 18?kt alt?n versiyonlar?, ü? par?al? ba?lant?lara sahip Oyster bilezik ile tamamlan?rken Oystersteel ?elik versiyonlar, be? par?al? ba?lant?lara sahip Jubilee bilezik ile sunulur. Mavi ve siyah Cerachrom disk, Oystersteel ?elik ve Jubilee bilezik ilk defa 2019’da GMT?Master?II modelinde bir araya gelmi?tir.

Oyster ve Jubilee bilezikler, kazara a??lmalar? ?nlemek i?in tasar?m? Rolex’e ait Oysterlock katlan?r güvenlik tokas?na sahiptir. Saatte bulunan Easylink h?zl? uzatma sistemi, ekstra konfor sa?lamak i?in saati takan ki?inin bilezik uzunlu?unu yakla??k 5?mm’ye kadar kolayca artt?rmas?n? sa?lar.

GMT-Master?II

Tarih

G?KLER?N FETH?

Oyster Perpetual GMT?Master, k?talararas? seyahatlerin h?zl? bir t?rman??a ge?ti?i d?nemde, 1955 y?l?nda piyasaya sürülmü?tür. Ayn? zamanda, daha ?ok Pan Am olarak bilinen, ?nde gelen Amerikan k?talararas? havayolu ?irketi Pan American World Airways’in resmi saati de olmu?tur.

1960’l? y?llarda Concorde’un son test u?u?lar? yap?ld???nda Rolex, ?ngiliz ve Frans?z test pilotlar?n?n GMT?Master saatler kulland???n? gururla duyurarak, GMT?Master’?n süpersonik u?u?lar ?a??ndaki konumunu gü?lendirmi?tir.

1955 - GMT?Master’?n lansman?

Pleksiglastan yap?lm?? iki renkli ve 24 saat dereceli disk.

Simgele?mi? tasar?m
1955’te tan?t?lan orijinal modelde 24 saat dereceli disk iki par?aya b?lünmü?tür: k?rm?z? renk gündüz saatlerine, mavi renk ise gece saatlerine kar??l?k gelir.

Y?llar ge?tik?e disk, farkl? renk kombinasyonlar?yla sunulmu?tur. ?lk olarak pleksiglastan yap?lan disk, yerini 1959’da anotlanm?? alüminyuma, 2005’te ise yüksek teknoloji ürünü serami?e b?rakm??t?r.

1982 – GMT-Master?II modelinin lansman?

Yeni mekanizma, akrebin ba??ms?z olarak ayarlanabilmesini sa?lam??t?r.

Ba??ms?z akrep
?lk GMT?Master modelinde, geleneksel akrep, yelkovan ve 24 saat ibresi senkronize haldeydi. Rolex 1982’de, akrebin di?er ibrelerden ba??ms?z olarak ayarlanabilmesini sa?layan yeni bir mekanizmay? tan?tm??t?r.

Bu geli?imi net bir ?ekilde vurgulamak ve mevcut GMT?Master saatleriyle kar??t?r?lmas?n? ?nlemek i?in, yeni mekanizmayla donat?lan modeller GMT-Master?II olarak adland?r?lm??t?r. O günden itibaren, saatin kullan?m? ve ayar? daha kolay ve daha sezgisel hale gelmi?tir.

2005 - GMT?Master?II

Siyah seramikten 24?saat dereceli Cerachrom disk.

Seramik ?er?eve diski
Rolex, 2005 y?l?nda inovasyonda daha da ileriye giderek, ?er?eve diskinde alüminyum yerine seramik kullanmaya ba?lam??t?r. Seramik aksamlar?n tasar?m?nda ve üretiminde ?ncü olan marka, monoblok ?er?eveleri ve seramik diskleri kendi bünyesinde geli?tirmi?tir.

O zamandan beri, optimum okunurluk i?in rakamlar ve dereceler seramikte kal?planm??, ard?ndan Fiziksel Buhar Biriktirme (Physical Vapor Deposition?-?PVD) i?lemiyle ince bir alt?n veya platin tabakas?yla kaplanm??t?r.??

2013 - GMT?Master?II

Mavi ve siyah seramikten iki renkli ve 24 saat dereceli Cerachrom disk.

2014 - GMT?Master?II

K?rm?z? ve mavi seramikten iki renkli ve 24?saat dereceli Cerachrom disk.

2018 - GMT?Master?II

Kahverengi ve siyah seramikten iki renkli ve 24 saat dereceli Cerachrom disk. Yeni nesil kalibre 3285’in tan?t?m?

HER ROLEX’?N
B?R H?K?YES? VARDIR

Mark Webber

GMT-Master II’Y?

MA?AZADA

DENEY?MLEY?N

Hi?bir ?ey bir Rolex saatin titiz detaylar?n?, dengeli a??rl???n?, konforunu ve hissini ilk elden deneyimlemenin yerini tutamaz.

Tüm sat?? noktalar?
No Authorized Retailers were found in your Location

YEN?
2019 MODEL?

GMT-Master?II

?UNLAR DA ?LG?N?Z? ?EKEB?L?R

Perpetual

Perpetual, üretti?imiz her saatin kadran?nda yer alan bir kelimeden ?te, tüm giri?imlerimize y?n veren bir ruhu ifade eder.

Rolex.org henüz sizin dilinizde mevcut olmad???ndan sitenin ?ngilizce versiyonuna y?nlendirileceksiniz.