classic_watches_lady-datejust_video_cover_0001_1920x1080.mp4

Lady?Datejust

KADINLARA ?ZEL KLAS?K SAAT

Rolex’in klasik kad?n saati Lady-Datejust modelinin k?kleri, 1945’te piyasaya sürülmesinden bu yana stili ve hassas zaman ?l?ümüyle harika bir ?rnek olu?turan ?zgün Datejust modeline dayan?r. Bu tarihli kronometrenin kad?nlara ?zel ilk versiyonu Lady-Datejust, 1950’lerin sonlar?nda ortaya ??km??, zaman d??? zarafet ve i?levsellik miras?n? kad?n bile?ine mükemmel ?ekilde yak??an daha kü?ük bir boyda bir araya getirmi?tir.

Lady-Datejust

Tasar?m

ZAR?F
B?R MüCEVHER

Rolex Lady-Datejust, kullan?c?lar?n?n farkl? ki?iliklerini mükemmel bir ?ekilde yans?tmak i?in bir?ok versiyonla kar??m?za ??kar. Lady-Datejust modellerinin malzeme ve renk ?e?itlili?i, yaln?zca stiline katk?da bulunan bilezik ve kadran ?e?itleriyle ?l?ülür.

Lady-Datejust, simgele?mi? Rolex Datejust’?n tüm ?ne ??kan ?zelliklerini ta??r; ho? ve parlak renklerde kadranlar ve ???l ???l p?rlantalar bu gündelik mücevherin zaman d??? zarafetine zarafet katar.

Lady-Datejust

?zellikler

B???M VE
??LEV?N
KUSURSUZ
S?MYASI

Esnek ve rahat be? par?a ba?lant?l? bir metal bilezik olan Jubilee, lansman? 1945 y?l?nda yap?lan Oyster Perpetual Datejust modeli i?in ?zel olarak tasarlanm?? ve üretilmi?tir. Daima Rolex'in ??k ve gizli tokas? Crownclasp ile donat?l?r.

Oyster bilezik, bi?im ve i?levin, estetik ve teknolojinin kusursuz bir simyas?d?r. ?lk olarak 1930'lu y?llar?n sonlar?nda piyasaya sürülen geni?, düz ü? par?al? ba?lant?lar? olan bu dayan?kl? ve rahat metal bilezik hala Oyster koleksiyonundaki en yayg?n bileziktir.

Lady-Datejust, se?kin bir President bilezikle sunulur. Daima som alt?n veya platinden yap?lan bilezikler, bilezik ve kasa aras?nda kusursuz g?rsel süreklilik sa?layan ve ?er?eve alt?nda bulunan gizli bir ba?lant?ya sahiptir.

Hareketli bir Rolex tac?yla a??lan yeni nesil gizli Crownclasp toka, bu g?steri?li bileziklere son estetik ve i?levsel dokunu?u verir.

Kalibre 2236, tamamen Rolex taraf?ndan geli?tirilmi? ve üretilmi? yeni nesil otomatik kurmal? mekanik bir saat mekanizmas?d?r. Rolex patentli, silikondan yap?lm?? bir Syloxi denge yay? bar?nd?ran Lady-Datejust mekanizmas?, üstün seviyede kronometrik performans sunar.

Manyetik alanlardan etkilenmeyen Syloxi denge yay?, s?cakl?k de?i?imleri kar??s?nda mükemmel stabilite sa?lar ve darbe durumunda geleneksel bir denge yay?na g?re yakla??k 10 kat daha dakiktir. Patentli geometrisi sayesinde her pozisyonda hassasiyetini korur.

Evren

20. YüZYILDA
ROLEX VE
KADINLAR

1927

Her ko?ula uygun saat

Kad?nlar Rolex’in tarihinde ba?tan beri ?nemli bir yere sahip olmu?tur. Markan?n ileri g?rü?lü kurucusu Hans Wilsdorf, ilk saatleriyle birlikte hem kad?nlar?n hem de erkeklerin ihtiya?lar?n? g?z ?nüne alm??t?r. Rolex reklamlar?nda, sayg?de?er kad?n ?ncülerin ve maceraperestlerin ba?ar?lar?na yer vermi?tir. Kronometre bir “d?nüm noktas?” olmu?tur. Art?k kad?nlar da do?rulu?u tasdik edilmi? saatler kullanmaya ba?lam??t?r.

1927 - Temsilcilik konseptinin do?u?u

Daily Mail gazetesi Oyster modelinin ba?ar?s?na yer verdi

1930

Rolex, cazibeyi mekanik hassasiyetle bulu?turdu.

1957

?lk Lady-Datejust

1970’ler - Dame Kiri Te Kanawa

Rolex’in sanat alan?ndaki ilk temsilcisi, dünyan?n d?rt bir yan?nda izleyicileri büyülüyor.

1990’lar - Okyanus ka?ifi Sylvia Earle

?ncü okyanus bilimci ve Rolex Temsilcisi

1997 - Sylvie Guillem, balerin

D?nemin en ?ok be?eni toplayan dans??lar?ndan biri

HER ROLEX’?N
B?R H?KAYES? VARDIR

Sylvia Earle

LADY-DATEJUST’I

MA?AZADA

DENEY?MLEY?N

Hi?bir ?ey bir Rolex saatin titiz detaylar?n?, dengeli a??rl???n?, konforunu ve hissini ilk elden deneyimlemenin yerini tutamaz.

Tüm sat?? noktalar?
No Authorized Retailers were found in your Location

YEN?
2019 MODEL?

Datejust 31

?UNLAR DA ?LG?N?Z? ?EKEB?L?R

Perpetual

Perpetual, üretti?imiz her saatin kadran?nda yer alan bir kelimeden ?te, tüm giri?imlerimize y?n veren bir ruhu ifade eder.

Rolex.org henüz sizin dilinizde mevcut olmad???ndan sitenin ?ngilizce versiyonuna y?nlendirileceksiniz.