Milgauss video kapak poster
Milgauss video kapak fallback

MILGAUSS

B?L?ME SAYGI

 • BENZERS?Z
  K?ML?K

  Tasar?m

 • Bilimsel miras?na sad?k saat
  Milgauss, geli?imini sürdürürken bilimsel miras?na ve benzersiz kimli?ine sad?k kalm??t?r. Sade hatlar? ve orijinal modeli ?a?r??t?ran ?im?e?e benzer turuncu renkli saniye ibresiyle Milgauss bir bak??ta tan?n?r.

 • Milgauss modeli, beyaz veya turuncu renkte parlak saat imlerine sahiptir. A??k ye?il vurgulu ye?il safir kristal, optimum okunurlu?u korurken ???k yans?malar? olu?turur. Yine Rolex imzal? bir ilk.

 • MANYET?K
  ALANLARA KAR?I
  D?REN?

  ?zellikler

 • Milgauss modelinin manyetik parazitlere kar?? direncinin temelini olu?turan ilk yenilik, Oyster kasan?n i?erisindeki kalkand?r. Rolex taraf?ndan se?ilen ferromanyetik ala??mlardan yap?lan bu kalkan, mekanizmay? ?evreler ve korur.

  Daha fazlas?
 • Milgauss, tamamen Rolex taraf?ndan geli?tirilmi? ve üretilmi? otomatik kurmal? mekanik bir saat mekanizmas? olan kalibre 3131 ile donat?lm??t?r. Manyetik alanlara kar?? ola?anüstü diren? g?steren ve marka taraf?ndan patentlenmi? modern teknolojileri bar?nd?r?r.

 • Mavi Parachrom denge yay? da dahil olmak üzere, yeni nesil Milgauss mekanizmas?ndaki baz? temel bile?enler, yenilik?i paramanyetik malzemelerden yap?lm??t?r. Bunlar, Rolex'in saat üretim sürecinin bütünündeki benzersiz hakimiyeti sayesinde ileri teknolojiyle ?irket bünyesinde geli?tirilmi? ve üretilmi?tir.

 • B?L?MSEL
  ARA?TIRMADA
  ?NCü

   

  Evren

 • 1956, CERN    
  En büyük laboratuvar, en kü?ük par?ac?k
 • Oyster Perpetual Milgauss, 1956’da geli?tirilmi? ?ncü bir anti?manyetik saattir. Bilim insanlar? ve mühendisler taraf?ndan tercih edilen model, Avrupa Nükleer Ara?t?rma Merkezi'nde de (CERN) kullan?lmaktad?r.
  Dünyan?n en büyük ve en gü?lü par?ac?k h?zland?r?c?s? Büyük Hadron ?arp??t?r?c?s?’na (LHC) ev sahipli?i yapan CERN, en ileri par?ac?k fizi?i laboratuvar?d?r.

 • 1956
  ?lk Milgauss
 • Avrupa Nükleer Ara?t?rma Merkezi (CERN), evrenin temel s?rlar?n? ayd?nlatmak üzere yürütülen bilimsel ara?t?rmalar?n u? noktas?ndad?r. CERN 1950'li y?llarda, Milgauss modelinin 1.000 Gauss'a kadar olan manyetik alanlara ger?ek anlamda dayanabildi?ini do?rulayan ilk bilim kurulu?lar?ndan biri olmu?tur.

MILGAUSS ???N B?R SATI? NOKTASIYLA ?LET???ME GE??N

Yaln?zca resm? Rolex Sat?? Noktalar? Rolex marka saat satabilir. Gerekli becerileri ve teknik uzmanl?klar?yla, ?mür boyu sürecek tercihinizi yaparken size yard?mc? olurlar.

BU SAYFAYI PAYLA?

污污直播app-污污直播破解版永久免费版