classic_watches_pearlmaster_video_cover_0001_1920x1080.mp4

Pearlmaster

OYSTER KOLEKS?YONUNUN ?NC?S?

Oyster Perpetual Pearlmaster, se?kinlik ve zarafeti ifade eden bir saat i??ili?i mücevheri olarak Oyster koleksiyonunda ?zel bir yere sahiptir. De?erli metalleri ve ta?lar?yla mükemmelli?in zirvesini temsil eder.

Tasar?m

DüNYANIN
EN
GüZEL
PIRLANTALARI

Kar?? konulmaz ?ekicilik

Yumu?ak k?vr?ml? hatlar?yla Rolex Pearlmaster, benzeri olmayan zengin kadranlar? ve muhte?em p?rlanta, safir veya yakut süslemeleriyle ?ne ??kar.

Pearlmaster modelleri yaln?zca, Rolex'in kendi d?kümhanesinde imal edilen 18?kt sar?, beyaz veya Everose alt?ndan üretilir.

Pearlmaster’? ta?land?ran p?rlantalar titiz kriterlere g?re se?ilir ve en yo?un ???lt?y? vermesi i?in birinci s?n?f geleneklere uygun bi?imde dizilir. Rolex, de?erli ta?lar?n kalitesinin deneyimli uzmanlar taraf?ndan kontrol edildi?i bir gemoloji laboratuvar?na sahiptir.

classic_watches_pearlmaster_the_rolex_way_0001.mp4

?zellikler

SE?K?NL?K
VE TEKN?K
MüKEMMELL???N
BULU?MASI

Pearlmaster Bilezik
18?kt alt?ndan yuvarlat?lm?? masif ba?lant?lar?yla Pearlmaster bilezik, saatin ?zgün karakterine katk?da bulunurken kullan?c?ya maksimum rahatl?k sunar. Hem ??k hem de i?levsel olan gizli Crownclasp toka ile donat?lm??t?r.

Bilezi?in, 18?kt beyaz alt?ndan ara ba?lant?lar?n muhte?em bir ?ekilde p?rlantalarla süslendi?i bir alternatifi de mevcuttur. ?er?eve ve kadranla ahenk i?indeki bu mükemmel ta? süslemesi, ger?ek bir saat?ilik ?aheserini tamamlayan son dokunu?tur.

Kadran yap?m?
Kadran yap?m? ger?ek bir zanaatt?r. Rolex haricinde pek az saat firmas?, ?irket bünyesinde kadran yap?m?n?n tüm safhalar?nda uzmanla?m??t?r.

Sedef, alt?n, meteorit ve p?rlanta, her bir Rolex kadran?n?n güzelli?ini ve kendine ?zgü karakterini ortaya koymak i?in kullan?lan zarif materyallerden yaln?zca bir k?sm?d?r. Baz?lar? güne? ???lt?l? veya kumlanm?? yüzeylerle ustal?kla süslenmi?, baz?lar? ise ho? bir ?ekilde verniklenmi?tir.

Kabartma süslemeler, mekanik i?leme veya elektroform ?ekillendirme arac?l???yla i?lenmi?tir.
?ster ta?l? ya da ???lt?, ister Arap ya da Roma rakaml? olsun, aplike saat imleri daima 18?kt alt?ndand?r ve elle sabitlenir.

Son ayr?nt? ayn? zamanda en ?nemlisidir: aplike Rolex tac?n?n yerle?tirilmesi. Oyster Perpetual Pearlmaster’?n ??kl???, her Rolex'in ortak ?zelli?i olan teknik mükemmellikten taviz vermez.

100?metre (330?fit) derinli?e kadar su ge?irmezlik garantili Oyster kasa, bir dayan?kl?l?k, orant? ve zarafet ?rne?idir. Kendine has ?ekliyle orta kasa, Rolex'in kendi d?kümhanesinde d?külen tek par?a 18?kt Everose alt?ndan üretilir.

Yivli arka kasa, yaln?zca Rolex saat ustalar?n?n mekanizmaya eri?imine izin veren ?zel bir aletle hermetik olarak vidalanm??t?r.

Twinlock ?ift su ge?irmezlik sistemiyle donat?lm?? kurma kolu kasaya s?k? bir ?ekilde vidalan?r. Saat cam? ?izilmelere kar?? dayan?kl? safirden yap?lm??t?r ve tarihin kolay okunmas? i?in saat 3 konumunda bir Cyclops lens bulunur. Su ge?irmez kasa, Pearlmaster’?n yüksek hassasiyetli mekanizmas?na optimum koruma sa?lar.

Zarafet ve stil aras?ndaki hassas dengeyi temsil eden Oyster Perpetual Pearlmaster, 1992 y?l?ndaki lansman?ndan beri dikkatleri üzerine toplam??t?r.

P?rlantalar, yakutlar, safirler veya zümrütlerle süslenmi? model, Rolex'in simgesel Datejust modelinin yeni ve kad?ns? bir yorumudur.

PEARLMASTER’I

MA?AZADA

DENEY?MLEY?N

Hi?bir ?ey bir Rolex saatin titiz detaylar?n?, dengeli a??rl???n?, konforunu ve hissini ilk elden deneyimlemenin yerini tutamaz.

Tüm sat?? noktalar?
No Authorized Retailers were found in your Location
?UNLAR DA ?LG?N?Z? ?EKEB?L?R

Perpetual

Perpetual, üretti?imiz her saatin kadran?nda yer alan bir kelimeden ?te, tüm giri?imlerimize y?n veren bir ruhu ifade eder.

Rolex.org henüz sizin dilinizde mevcut olmad???ndan sitenin ?ngilizce versiyonuna y?nlendirileceksiniz.