Sea-Dweller kapak
Sea-Dweller kapak

Sea-Dweller

DER?NLER? FETHEDEN SAAT

 • EKSTREM
  DER?NL?KLER ???N
  TASARLANDI

  Tasar?m

 • Sea-Dweller
  43 mm, Oystersteel ?elik
 • Sea-Dweller modelinin 60 dakika dereceli, tek y?ne d?ndürülebilir ?er?evesi sayesinde dalg??lar dal?? ve dekompresyon sürelerini güvenle denetleyebilirler. Bu ?er?eve, Rolex taraf?ndan ?izilmelere ve a??nmalara kar?? dayan?kl? bir seramikten üretilen ve rengi mor ?tesi ???nlardan etkilenmeyen patentli siyah Cerachrom diskle donat?lm??t?r. Dereceler, PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) y?ntemiyle ince bir platin tabakas?yla kaplanm??t?r.

 • Ba?ka hi?bir saat, Rolex Deepsea gibi tasarlanmam??t?r. 3.900 metre (12.800 fit) gibi ak?l almaz bir derinli?e kadar su ge?irmez olan bu yeni nesil dalg?? saati, profesyonel dalg??lar?n büyük titizlik gerektiren taleplerini a?mak üzere Rolex taraf?ndan geli?tirilen ?zel yeniliklerle donat?lm??t?r.

  Daha fazlas?
 • Karanl?k ?artlarda mükemmel okunurluk sunan ??k siyah kadran, uzun süre mavi ???lt? yayan parlak bir malzemeyle doldurulmu? geni? Chromalight saat imlerine ve ibrelere sahiptir.

 • BASIN?
  D?RENC?

  ?zellikler

 • Sea-Dweller
  43 mm, Oystersteel ?elik
 • ?lk satürasyon dalg??lar?, büyük ?l?üde helyumdan olu?an soluma kar???mlar?yla doldurulmu? hiperbarik odalardaki dekompresyon evreleri s?ras?nda, saatlerine zarar veren bir zorlukla kar??la?m??t?r.

 • ?ok kü?ük yap?daki helyum molekülleri, contalardan ge?erek yava? yava? saat kasas?na nüfuz eder ve b?ylece saatin i?indeki bas?n?, odan?n i?indeki bas?n?la e?itlenir. Ancak, yava??a normal atmosfer bas?nc?na geri d?nülen dekompresyon süreci s?ras?nda gaz, su ge?irmez kasadan yeterince h?zl? bir ?ekilde d??ar? ??kamaz. 

  Daha fazlas?
 • Rolex Deepsea
  44 mm, Oystersteel ?elik
 • Rolex bu sorunu gidermek üzere, saatler i?in bir gaz tahliye valfi icat etmi? ve patentlemi?tir. Bu tek y?nlü valf, Oyster kasan?n su ge?irmezli?ini s?k? s?k?ya korurken bir yandan da saatin i?inde s?k??an helyumu dekompresyon s?ras?nda belli bir bas?n?ta güvenli bi?imde d??ar? atar.

 • Sea-Dweller
  43 mm, Oystersteel ?elik
 • Bu yenilik, Sea?Dweller’?n kasas?na hem i? hem d?? bas?nca kar?? diren? anlam?nda büyük bir katk? sa?lam??t?r ve b?ylece a??k deniz dalg??lar?n?n gereksinimlerini mükemmel bi?imde kar??layan bir saat elde edilmi?tir. Rolex Deepsea modeli ola?anüstü dayan?kl?l???n?, su ge?irmezli?ini ve bas?n? direncini ?zel Ringlock sistemine bor?ludur. 

  Daha fazlas?
 • DER?NL?K
  ARAYI?I

  Evren

 • 1960
  Don Walsh ve Jacques Piccard Trieste’nin i?inde
 • 1960’ta Amerikan Donanmas?’nda Yüzba?? Don Walsh ve ?svi?reli okyanus bilimci Jacques Piccard, Trieste batiskaf?yla dünya okyanuslar?n?n en derin noktas? olan Mariana ?ukuru'ndaki Challenger Deep'e inerek su alt? ke?finde ??tay? bir hayli yükselttiler.

  Daha fazlas?
 • 1960 - Deep Sea Special
  En zorlu ko?ullara direnmek üzere tasarland?
 • 26 Mart 2012 tarihinde, film yap?mc?s? ve National Geographic Misafir Ka?ifi James Cameron, batiskaf?n?n i?inde Mariana ?ukuru'na inerek bugüne kadarki en derin tek ki?ilik dal??? ger?ekle?tirdi.

  Daha fazlas?

 • 2012 - Oyster Perpetual Rolex Deepsea Challenge
  Dünyan?n en derine dalan saati olarak rekoru belirledi
 • Bu, 1960 y?l?ndaki iki ki?ilik ?ncü Trieste ke?if gezisinden bu yana Challenger Deep olarak bilinen ?ukurun en derin k?sm?na yap?lan ilk insanl? dal??t?. Yaln?zca tek bir yolcu her iki yolculu?a da kat?ld?: bir Rolex kol saati.

  Trieste ?ncülerini sayg?yla anmak ve iki ke?if d?nemi aras?ndaki ba?? sembolize etmek ad?na, James Cameron da dal??ta yan?na Rolex taraf?ndan üretilmi? 1960 Deep Sea Special saatini ald?.

Sea?Dweller ???N B?R SATI? NOKTASIYLA ?LET???ME GE??N

Yaln?zca resm? Rolex Sat?? Noktalar? Rolex marka saat satabilir. Gerekli becerileri ve teknik uzmanl?klar?yla, ?mür boyu sürecek tercihinizi yaparken size yard?mc? olurlar.

BU SAYFAYI PAYLA?

污污直播app-污污直播破解版永久免费版