Sky-Dweller video kapak
Sky-Dweller video kapak

Sky-Dweller

DüNYA GEZG?NLER?N?N SAAT?

 • ZAMANI
  B?R BAKI?TA
  TAK?P ED?N

  Tasar?m

 • Sky-Dweller’?n y?ll?k takvimi ve ?ift zaman diliminin okunmas? ne kadar sezgiselse ayarlanmalar? da o kadar basittir. Bu ?zellikler kadranda uyum i?erisinde sunulur ve saate kendine has bir estetik kazand?r?r.

 • Bu saat, Saros isimli ?zel bir inovatif y?ll?k takvim ile donat?lm??t?r. Tasar?m?n?n esin kayna??, ayn? ismi ya??yan astronomik olgudur. Antik ?a?lardan beri kullan?lan ve Yunanca’dan gelen “Saros” terimi, Güne?, Dünya ve Ay’?n farkl? dizilim ?ekillerinin yakla??k 18 y?ll?k d?ngüsünü ifade eder. D?ngü sonunda hepsi ba?lang??taki pozisyonuna geri d?ner.

  Daha fazlas?
 • Dünya gezginleri yerel saati merkez? ibreler, referans saati - ?rne?in evdeki saati - ise kadranda d?nen d?? merkezli bir disk yard?m?yla okuyabilirler. Ters ?evrilmi? k?rm?z? bir ü?gen, saat sahibinin se?ti?i referans saati i?aret eder.

 • ?NOVAT?F
  YILLIK
  TAKV?M

  ?zellikler

 • Saros y?ll?k takvimi, 30 günlük ve 31 günlük aylar? otomatik olarak ay?rt eder ve sadece 28 ya da 29 gün ?eken ?ubat ay?ndan mart ay?na ge?i?te olmak üzere y?lda bir kez ayarlamay? gerektirir.

 • Anl?k tarih de?i?imi yerel saate ba?l?d?r. Bu sebeple pencereden g?sterilen tarih, her zaman kullan?c?n?n yerel saat diliminin bulundu?u günü g?sterir ki bu da, zaman dilimi de?i?ti?inde günü ayr?ca ayarlama ihtiyac?n? ortadan kald?r?r.

 • Saros y?ll?k takvimi bir mühendislik harikas?d?r: Rolex’in tarihi do?rudan g?steren geleneksel takvimine ek olarak sadece d?rt di?li ?ark ve iki di?li oran? kullan?r. Bu ola?anüstü yal?nl?k, sistemin güvenilirli?ini garantiler.

 • SEZG?SEL
  ARAYüZ

  ?zellikler

 • Sky-Dweller’?n yivli d?ner ?er?evesi, estetik bir bile?enden ?ok daha fazlad?r. Saat kullan?c?s?na sadece ?er?eveyi ?evirerek, ayarlanacak fonksiyonlar? – tarih, ay, yerel ve referans saat – se?me olana?? tan?r. Di?er Rolex saatlere k?yasla daha geni? ve derin olan yivler, Sky?Dweller’?n ayarlanmas? i?in muhte?em bir tutu? sa?lar.

  Daha fazlas?
 • Kullan?m? sezgisel ve basit olan Ring Command sistemi, d?ner ?er?eve, kurma kolu ve mekanizma aras?ndaki etkile?im sistemidir ve kullan?c?ya saatin fonksiyonlar?n? kolayca se?ip ayarlamas?na izin verir. En üst düzey saat i??ili?i ve mikromekanik ustal?k gerektiren yakla??k 50 bile?enden olu?an bir sistemdir. 

  Daha fazlas?
 • Kalibre 9001
  Sky-Dweller, tamamen Rolex taraf?ndan geli?tirilmi? ve üretilmi? otomatik kurmal? mekanik bir saat mekanizmas? olan kalibre 9001 ile donat?lm??t?r. 2012 y?l?nda tan?t?lan bu kalibre, Rolex mühendisleri ve saat ustalar? taraf?ndan bugüne kadar yap?lan en karma??k kalibrelerden biridir.

  Daha fazlas?
 • Superlative Chronometer
  Bütün Rolex saatleri gibi her bir Sky?Dweller da Superlative Chronometer (üstün Kronometre) sertifikas?na sahiptir.
  Bu ?zel unvan, saatin, Rolex laboratuvarlar?nda ve Rolex kriterlerine uygun olarak yürütülen bir dizi testi ba?ar?yla ge?ti?i anlam?na gelir. üstün Kronometre statüsü, tüm Rolex saatlere e?lik eden ye?il mühürle sembolize edilir ve be? y?ll?k uluslararas? garantiyi de beraberinde getirir.

Sky?Dweller ???N B?R SATI? NOKTASIYLA ?LET???ME GE??N

Yaln?zca resm? Rolex Sat?? Noktalar? Rolex marka saat satabilir. Gerekli becerileri ve teknik uzmanl?klar?yla, ?mür boyu sürecek tercihinizi yaparken size yard?mc? olurlar.

BU SAYFAYI PAYLA?

污污直播app-污污直播破解版永久免费版