Submariner video kapak poster
Submariner video kapak fallback

SUBMARINER

DALGI? SAAT?NDE REFERANS

 • DALGI?
  SAAT?NDE
  TASARIM HAR?KASI

  Tasar?m

 • Su alt?nda hayatta kalmaya yard?mc? bir ara? olarak dü?ünülmü? bu saatin tasar?m?, tümüyle dalg??lar?n pratik ihtiya?lar?na g?re belirlenmi?tir. 1953 y?l?ndan bu yana teknik a??dan geli?en Submariner, genel i?levselli?ini art?ran ?zelliklerle donat?lm??t?r. Alan?nda bir ?ncü konumunda olan ilk saati takip eden versiyonlar da, dalg?? saatleri i?in ?l?üt olmaya devam etmi?tir.

 • Zarif bir bi?imde yeniden tasarlanm?? Oyster kasalar?, geni? parlak saat imlerine sahip ?zel kadranlar?, Cerachrom diskli tek y?ne d?ndürülebilir ?er?eveleri ve sa?lam ba?lant?lara sahip Oyster bilezikleriyle yeni nesil Submariner ve Submariner Date modelleri, 1953 y?l?nda lansman? yap?lan orijinal modele sad?k kalm??lard?r.

 • Kadranda kullan?lan parlak Chromalight tekni?i, karanl?k ortamlarda g?rünürlü?ü art?ran bir yeniliktir ve dalg??lar i?in vazge?ilmez bir ?zelliktir. ü?gen, daire, dikd?rtgen gibi basit ?ekillerdeki saat imleri ile geni? akrep ve yelkovan, su alt?nda herhangi bir kar???kl?k ya?anma riskini engellemek i?in saatin h?zl? ve güvenilir bi?imde okunmas?n? mümkün k?lar.

 • GüVEN?L?RL?K,
  SA?LAMLIK VE
  ??LEVSELL?K

  ?zellikler

 • Submariner modelinin 300 metre (1.000 fit) derinli?e kadar su ge?irmezlik garantili Oyster kasas?, yüksek hassasiyetli mekanizma i?in suya, toza, bas?nca ve darbelere kar?? optimum koruma sa?lar. ü?lü su ge?irmezlik sistemiyle donat?lan Triplock kurma kolu kasaya s?k?ca vidalanarak su ge?irmezli?i garanti alt?na al?r.

 • Submariner’?n tek y?ne d?ndürülebilir ?er?evesi, t?rt?kl? kenarlar? sayesinde dal?? süresini ayarlarken mükemmel tutu? ?zelli?i sunar. Kademeli olarak d?nen ?er?eve, bir ?entikten di?erine ge?erken net bir t?k sesi ??kar?r. S?f?r iminde yer alan parlak Chromalight kapsül sayesinde, ?er?eve su alt?nda karanl?k ortamlarda da kullan?labilir.

 • Hem dayan?kl?l?k hem de rahat bir kullan?m i?in tasarlanm?? olan Oyster bilezik, mühendisli?i estetikle bulu?turur. Kazara a??lmay? ?nleyen bir Oysterlock güvenlik tokas?yla ve hi?bir alet gerektirmeden bilezik uzunlu?unun ayarlanmas?n? ve saatin dal?? k?yafeti üzerine rahat?a tak?lmas?n? sa?layan Rolex Glidelock uzatma sistemiyle donat?lm??t?r.

 • Submariner ve Submariner Date modelleri, otomatik kurma ?zelli?ine sahip, tamamen Rolex taraf?ndan geli?tirilmi? ve üretilmi? mekanik mekanizmalar olan kalibre 3130 ve kalibre 3135 ile donat?lm??lard?r. Mimarileri, üretimleri ve yenilik?i ?zellikleri bu mekanizmalar? benzersiz bi?imde hassas ve güvenilir k?lar.

  Daha fazlas?

Submariner modelinin tek y?ne d?ndürülebilir ?er?evesi saatin i?levselli?inin kilit unsurudur. 60 dakika dereceli ?er?eve, dalg??lar?n dal?? sürelerini ve dekompresyon duraklar?n? do?ru ?ekilde ve dolay?s?yla güvenle g?zlemlemesine olanak tan?r. Rolex taraf?ndan sert ve y?pranmaya kar?? diren?li bir seramikten üretilen Cerachrom ?er?eve diski, ?izilmezlik ?zelli?ine sahiptir ve rengi mor ?tesi ???nlardan, deniz suyundan ya da klorlu sudan etkilenmez.

Submariner ?n ?ekim
 • DER?NL?KLERE
  A?ILAN KAPININ
  ANAHTARI

  Evren

 • 1926
  ?lk Oyster
 • Submariner aslen su alt? ke?ifleri ve dal?? i?in tasarlanm??t?r. Zaman i?erisinde su alt?nda oldu?u kadar su d???nda da ba?ar?s?n? kan?tlayan saat, ka?ifler, sporcular, y?netmenler ve sanat??lar taraf?ndan kullan?lan simgesel ve ?ok ama?l? bir model haline gelmi?tir.

 • 1927
  Mercedes Gleitze, bir Rolex Oyster ile Man? Denizi’ni yüzerek ge?ti.
 • Submariner modeli Rolex at?lyelerinden ilk ??kt???nda, marka i?in saati test etmesi istenmi? ?ncü derin dal?? profesyonelleri aras?nda derhal büyük bir ba?ar? yakalam??t?r. Bu ?ncü isimlerden biri, su alt? ara?t?rmalar?nda uzmanla?m?? Frans?z mühendis Dimitri Rebikoff, Submariner’? hemen bir vazge?ilmez olarak benimsemi?tir.

 • 1953
  ?lk Submariner
 • Rebikoff, 1953 tarihli raporunda saatin denemelerde g?sterdi?i ola?anüstü ba?ar?y? ??yle anlat?r: “Bu saatin, son derece zorlu dal?? ko?ullar?nda, ?zellikle de kullan?lan malzemeler a??s?ndan büyük tehlike arz eden ?artlarda g?revini tamamlamakla kalmay?p, kendisini tüm aletli dal??lar i?in vazge?ilmez bir aksesuar olarak kan?tlad???n? tasdik ediyoruz.”

 • David Doubilet
  Su alt?n? foto?raflarken
 • 1953 y?l?ndaki lansman?ndan bu yana Submariner, su ge?irmezli?ini, sa?laml???n? ve i?levselli?ini art?rarak sürekli geli?meye devam etmi?tir. Kasas? 38 mm’den 40 mm’ye ??kar?lan saat, kurma kolu korumas? ile donat?lm??t?r. ?er?eve üzerine, ilk ?eyrek saatin her dakikas?n? g?steren dereceler eklenmi?tir. Dal?? eldiveniyle daha iyi kavranabilmesi i?in ?er?eveye daha t?rt?kl? bir yap? verilmi?tir.

  Daha fazlas?

SUBMARINER ???N B?R SATI? NOKTASIYLA ?LET???ME GE??N

Yaln?zca resm? Rolex Sat?? Noktalar? Rolex marka saat satabilir. Gerekli becerileri ve teknik uzmanl?klar?yla, ?mür boyu sürecek tercihinizi yaparken size yard?mc? olurlar.

BU SAYFAYI PAYLA?

污污直播app-污污直播破解版永久免费版