Yacht-Master video kapak
Yacht-Master Video kapak fallback

Yacht-Master

A?IK DEN?ZLER?N SAAT?

 • SE?K?N
  DEN?ZC? KARAKTER?

  ?zellikler

 • Yenilik?i regatta kronograf?
  Yacht?Master II modelinin cesur ve se?kin denizci karakteri, Oyster Profesyonel saatlerinin ruhuna tamamen uygundur. Regatta kronograf?n a??k g?stergeleri, Rolex'in ayr?nt?lar konusundaki sürekli titizli?ini ?zetler.

 • Bu yenilik?i regatta kronograf? hem tecrübeli denizcilere hem de yat??l?k tutkunlar?na hitap eder. Sahip oldu?u benzersiz mekanik haf?zal? programlanabilir geri say?m ve an?nda senkronizasyon ?zelli?iyle Yacht?Master II modeli, Rolex profesyonel saatlerinin prestijli ?izgisinde kendine hakl? bir yer edinmi?tir.

 • Yar?? i?in geri say?m
  Tüm h?z yar??lar?nda oldu?u gibi, yat yar??lar?nda da hassas zamanlama esast?r. Yacht?Master II, benzeri g?rülmemi? mekanik bir i?leve sahiptir: 1 ila 10 dakika aras?nda programlanabilen ve kaptanlar?n, yar???n resm? ba?lama prosedürünü do?ru ?ekilde zamanlamas?n? ve takip etmesini sa?layan geri say?m.

 • Bu esneklik Yacht?Master II modelinin en ?nemli ?zelliklerinden biridir ve geli?tirilmesi i?in teknolojik anlamda ?nemli bir mücadele verilmi?tir. Programlama mekanik olarak haf?zaya al?n?r. Dahas?, saatin geri say?m? ba?lat?ld???nda, resm? yar?? geri say?m?ndaki de?i?ikliklerle e?le?mesi i?in an?nda senkronize edilebilir.

 • Ring Command ?er?eve
  Rolex, ?er?evenin amac?n? ve i?levselli?ini yeniden tan?mlayarak mükemmelli?e ula?t?. ?er?eveler genellikle dahil? mekanizmadan ba??ms?z olarak ?al???r, ancak Yacht?Master II regatta kronograf?n?n Ring Command ?er?evesi dahil? mekanizmayla i? birli?i halindedir.

  Daha fazlas?

Hem denizlerin hem de yelkenlilerin hakimi Yacht?Master, karakter ve performans? bir araya getirir. Model, su ge?irmezli?i ve dayan?kl?l??? sayesinde su sporlar? ve bilhassa yelkencilik i?in ideal saattir.

Yacht-Master 40 Oysterflex bilezik
 • DEN?ZLER?N
  SAAT?

  Tasar?m ve ?zellikler

 • Oyster Perpetual Yacht?Master, 42, 40 ve 37 mm olmak üzere ü? boyda sunulan tek Oyster Profesyonel modelidir. Yacht?Master modelinin Rolex taraf?ndan geli?tirilmi? ve patentlenmi? Oysterflex bilezi?i sa?laml?k, suya dayan?kl?l?k ve güvenilirlikten ?dün vermeksizin metal bileziklere sportif bir alternatif olu?turur.

 • ?ift y?ne d?ndürülebilir ?er?eve
  Yacht?Master modelinin ?ift y?ne d?ndürülebilir 60 dakika dereceli ?er?evesi de?erli malzemelerden yap?l?r. Kabartmal? cilal? rakamlar ve dereceler, mat ve kumlanm?? arka planda a??k bir ?ekilde ?ne ??kar.

  Daha fazlas?
 • Bir ?ok Rolex saati, Rolesor olarak bilinen sar?, beyaz veya Everose alt?n ve ?eli?in art?k efsanele?mi? birle?imiyle sunulmaktad?r. Ancak Rolesium, Yacht?Master modeline ?zeldir. Kasa ve bilezi?in sa?lam Oystersteel ?elikten, ?er?evenin ise 950 platinden yap?ld??? Rolesium model, gümü?i beyazl??? ve canl? parlakl???yla mutlak bir lüks hissi uyand?r?r.

Rolex, yat??l?kla gü?lü bir ili?ki kurmu?tur. Bu dinamik deniz sporunun nesillerdir süregelen de?erleri ve marka aras?nda do?al bir yak?nl?k bulunur.
Oyster Perpetual Yacht?Master, Rolex ve yelkencilik dünyas? aras?ndaki 1950'li y?llara uzanan ayr?cal?kl? ili?kiyi temsil eder. Yat??l?k, sporun zorlu ko?ullar?n?n g?lgeleyemeyece?i bir zarafete sahiptir. Yat??l?k ruhunun en kaliteli temsilcileriyle ayn? yüksek mükemmellik standartlar?n? payla?an Rolex, günümüzün en prestijli yat kulüpleriyle, tesisleriyle ve regattalarla s?k? bir ortakl?k yürütmektedir.

Yacht-Master 42 Oysterflex bilezik
 • OLA?ANüSTü
  DEN?ZC?LER

  Rolex ve Yat??l?k

 • Okyanuslar?n kudretiyle boy ?l?ü?mek cesaret ve do?al bir macera ruhu ister. Denizciler, k?tü hava, teknelerinde meydana gelecek hasarlar ve ?ok say?da di?er beklenmedik olay ile ka??n?lmaz olarak kar??la?acaklar?n? bildiklerinden, denize a??lmadan ?nce her olas?l??a kar?? bütün y?nleriyle haz?rlanmak zorundad?rlar.

 • Tek ba?lar?na, 1 seneden az bir sürede dünya turunu tamamlam?? ilk yat??lar olarak bilinen Sir Francis Chichester, Bernard Moitessier ve Sir Robin Knox?Johnston gibi bir?ok denizci, Rolex kronometreli kol saati ile yelken a?m??t?r.

 • Sir Francis Chichester
  Teknesiyle tek ba??na bat?dan do?uya dünyan?n ?evresini dola?an ilk insan olan Chichester, ebediyen yat??l?k tarihinin par?as? olacakt?r. Ayn? zamanda giri?imci ve pilot olan bu mütevaz? ?ahsiyet, yelkencilik ve macera ruhunun en güzel ?rneklerindendir.

  Daha fazlas?
 • Dünya turu s?ras?nda Sir Francis Chichester’?n kulland???
  Oyster Perpetual, A?ustos?1966 – May?s?1967.
 • Kullan?c?s? gibi ?slanan, s?yr?klar i?inde kalan ve savrulan Rolex saati, f?rt?nal? denizlere kahramanca g??üs germi?tir. 1968 y?l?nda Rolex’e yazd??? bir mektupta ??yle der: “Gipsy Moth IV ile dünyan?n ?evresinde yapt???m seyahatte, Rolex saatim bile?imdeyken defalarca bir yerlere ?arpmas?na ra?men hi?bir zarar g?rmedi.”

  Daha fazlas?

Yacht?Master ???N B?R SATI? NOKTASIYLA ?LET???ME GE??N

Yaln?zca resm? Rolex Sat?? Noktalar? Rolex marka saat satabilir. Gerekli becerileri ve teknik uzmanl?klar?yla, ?mür boyu sürecek tercihinizi yaparken size yard?mc? olurlar.

BU SAYFAYI PAYLA?

污污直播app-污污直播破解版永久免费版