Th? gi?i ??ng h? Rolex
??ng h? Rolex m?i 2019

L?ch s? & Qúa trình ch? tác

Th? gi?i ??ng h? Rolex

?EO M?T CHI?C ROLEX Có TH? GIúP B?N B??C VàO M?T TH? GI?I C?A NH?NG KH? N?NG V? H?N.

Cau chuy?n c?a Rolex b?t ??u khi nhà sáng l?p Hans Wilsdorf ?? t?o ra chi?c ??ng h? ?eo tay ch?ng th?m n??c ??u tiên - Oyster - và ?? phát tri?n m?t b? s?u t?p nh?ng chi?c ??ng h? ?? tr? thành bi?u t??ng c?a quy trình c?ng ngh? ch? tác ??ng h?. Khám phá nh?ng nh?ng chi?c ??ng h? Rolex trên c? tay c?a nh?ng nhà thám hi?m, ngh? s?, v?n ??ng viên, nh?ng ng??i có t?m nhìn xa r?ng và nh?ng chuy?n hành trình chinh ph?c nh?ng ??nh núi cao và nh?ng r?nh sau nh?t c?a ??i d??ng bao la.

TIêN PHONG TRONG HàNH TRìNH CH? TáC ??NG H? ?EO TAY, TH??NG HI?U NàY Là KH?I NGU?N C?A NHI?U SáNG KI?N CH? T?O ??NG H? V? ??I.

Rolex ?? ??ng ky h?n 400 b?ng sáng ch? trong quá trình l?ch s? c?a th??ng hi?u. M?t s? ít các c?ng ty v?n kiên trì theo ?u?i hình ?nh h??ng ??n s? tinh túy, hoàn h?o và khám phá các cách ti?p c?n c?n b?n và gi?i pháp cách tan, ??i m?i.

Chia s? trang này

污污直播app-污污直播破解版永久免费版