Cookie

M?c ?ích

Chính sách này ??t ra c? s? mà Rolex SA (“chúng t?i”, “c?a chúng t?i” ho?c “chúng t?i”) s? d?ng các cookie trên trang web www.myfirstory.com c?a chúng t?i.

Cookie t?p tin ch? báo

Cookie là m?t t?p nh? các ch? cái và s? ???c l?u tr? trên ? c?ng c?a thi?t b? c?a b?n. Cookies ???c s? d?ng ?? phan bi?t b?n v?i nh?ng ng??i dùng khác trên trang web c?a chúng t?i. ?i?u này giúp chúng t?i hi?u cách b?n s? d?ng trang web c?a chúng t?i.

S?a ??i cookie t?p tin ch? báo

V?i website này, b?n có th? cài ??t trình duy?t c?a mình t? ch?i t?t c? ho?c m?t s? cookie trình duy?t ho?c th?ng báo cho b?n khi trang web cài ??t ho?c có truy c?p cookie. N?u b?n ch?n ho?c xóa t?t c? cookie kh?i trang web c?a chúng t?i, trang web v?n ho?t ??ng. N?u ti?p t?c s? d?ng trang web ngh?a là b?n ??ng y s? d?ng cookie.

Cookie bên th? nh?t

Các cookie này ???c thi?t l?p b?i rolex.com, ?? d? dàng ?i?u h??ng và ghi nh? các cài ??t c?a b?n.

B?n s? tìm th?y bên d??i danh sách cookie c?a bên th? nh?t ???c s? d?ng trên rolex.com

 • Tên cookie / CSRF-TOKEN
  Th?i h?n / Phiên
  M? t? / C?ng ngh? cookie k? thu?t ng?n ch?n các cu?c t?n c?ng b?ng cách s? d?ng quy?n ch?ng th?c c?a ng??i s? d?ng ??i v?i 1 website khác (Cross-Site-Request-Forgery).

 • Tên cookie / rlx-language
  Th?i h?n / 1 n?m
  M? t? / Ghi nh? l?a ch?n ng?n ng? do ng??i dùng l?a ch?n trên menu danh sách.

 • Tên cookie / GeolocationInitialized
  Th?i h?n / 1 gi?
  C?ng ngh? cookie ?? l?u tr? qu?c gia c?a ng??i dùng.

 • Tên cookie / JSESSIONID
  Th?i h?n / Cookie phiên
  M? t? / C?ng ngh? cookie ?? l?u tr? phiên c?a ng??i dùng.

Cookie hi?u su?t

Rolex s? d?ng gi?i pháp & theo d?i và ?ánh giá hi?u qu? ?? ti?p t?c c?i ti?n trang web, lu?n cung c?p cho b?n tr?i nghi?m tr?c tuy?n t?t nh?t phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n.

Các c?ng c? phan tích

Adobe Analytics:

Gi?i pháp này giúp Rolex hi?u cách m?i ng??i ?ang s? d?ng rolex.com ; ví d? chúng giúp thu th?p th?ng tin v? khách truy c?p trang web nào, h? ? l?i bao lau ho?c li?u h? có quay l?i. D? li?u ???c thu th?p v?n ?n danh.

S? D?NG COOKIE :

 • Tên cookie / s_cc
  Th?i h?n / Cookie phiên
  M? t? / Các cookie ???c ??t và ??c b?ng m? Javascript ?? xác ??nh xem các cookie có ???c b?t hay kh?ng.

 • Tên cookie / s_dayssincelastvisit
  Th?i h?n / 3 n?m
  M? t? / Xác ??nh s? ngày k? t? l?n cu?i cùng ng??i dùng truy c?p trang web.

 • Tên cookie / s_fid
  Th?i h?n / 5 years
  M? t? / D?u th?i gian/ngày tháng c?a ID khách truy c?p duy nh?t d? phòng

 • Tên cookie / s_nr
  Th?i h?n / 30 ngày
  M? t? / Xác ??nh th?i ?i?m khách truy c?p là khách truy c?p m?i ho?c khách truy c?p l?p l?i

 • Tên cookie / s_vi
  Th?i h?n /2 n?m
  M? t? / D?u th?i gian/ngày c?a ID khách truy c?p duy nh?t


ContentSquare:

ContentSquare là gi?i pháp t?ng h?p d? li?u s? d?ng và t?n su?t ?? c?i thi?n tr?i nghi?m ng??i dùng. Th?ng kê ???c t?o là ?n danh.

S? D?NG COOKIE :

 • Tên cookie / _cs_id
  Th?i h?n / 13 tháng
  M? t? / Cookie này ch?a s? nh?n d?ng ng??i dùng c?a ContentSquare

 • Tên cookie / _cs_s
  Th?i h?n / 30 phút
  M? t? / Cookie này ch?a s? l?n xem trang trong phiên ch?y cho gi?i pháp ContentSquare

 • Tên cookie / _cs_vars
  Th?i h?n / phiên
  M? t? / Cookie này ???c ContentSquare s? d?ng ?? ghi l?i các bi?n tùy ch?nh

 • Tên cookie / _cs_ex
  Th?i h?n / 30 ngày
  M? t? / Cookie này ???c ContentSquare s? d?ng ?? lo?i tr? m?t s? khách truy c?p kh?i b? s?u t?p

 • Tên cookie / _cs_c
  Th?i h?n / 3 n?m
  M? t? / Cookie này ???c ContentSquare s? d?ng ?? l?u s? ??ng y c?a ng??i dùng ???c theo d?i

 • Tên cookie / _cs_optout
  Th?i h?n / 3 n?m
  M? t? / Cookie này ???c ContentSquare s? d?ng ?? lo?i tr? m?t s? khách truy c?p kh?i b? s?u t?p

 

New Relic:
N?n t?ng này giúp các ho?t ??ng t?i trang theo d?i Rolex trên t?t c? ng??i dùng.

S? D?NG COOKIE :

 • Tên cookie / JSESSIONID
  Th?i h?n / Phiên
  M? t? / Cookie này ???c s? d?ng b?i New Relic ?? theo d?i s? phiên cho m?t ?ng d?ng

Chia s? trang này

污污直播app-污污直播破解版永久免费版