Cosmograph Daytona video
Cosmograph Daytona video

COSMOGRAPH DAYTONA

CHI?C ??NG H? CHINH PH?C NH?NG CU?C ?UA

 • C?U TRúC ??I X?NG
  Và C?N B?NG

  Thi?t k?

 • V?i thang ?o v?n t?c, ba b? ??m và nút nh?n, ??ng h? Cosmograph Daytona ???c thi?t k? ?? tr? thành c?ng c? th?i gian chính xác cho các tay ?ua s?c b?n. ??c tính ??m gi? này cho phép các tay ?ua ?o l??ng kho?ng th?i gian ?? tr?i qua, hi?n th? r? ràng theo gi?, phút và giay trên m?t ??ng h?. 

  ??c thêm
 • ?ai kính ?úc thang ?o tachymetric ?? ??c t?c ?? trung bình trên m?t kho?ng cách và th?i gian nh?t ??nh. Thang ?o này ??m b?o m?c ?? d? ??c t?i ?u, làm cho ??ng h? Cosmograph Daytona tr? thành c?ng c? ly t??ng ?? ?o t?c ?? lên ??n 400 ??n v? m?i gi?, ??n v? tính b?ng km ho?c d?m.

 • Tính n?ng ??m nh?p c?a Daytona ???c kích ho?t b?ng các nút nh?n ???c si?t ng??c nh? v?i núm v?n khi chúng kh?ng ???c s? d?ng. Ch? m?t thao tác b?m ?? b?t ??u, d?ng ho?c thi?t l?p l?i máy ??m nh?p t?o ra m?t ti?ng cách s?c nét, r? ràng.

  ??c thêm

Phiên b?n Cosmograph Daytona ???c trang b? v?i calibre 4130, b? chuy?n ??ng c? h?c ??m nh?p t? lên day ???c phát tri?n và ch? tác b?i Rolex. Thi?t k? k?t h?p ít thành ph?n h?n h?n so v?i m?t chi?c ??ng h? ??m nh?p th?ng th??ng, qua ?ó t?ng c??ng ?? tin c?y c?a máy. T? ?ó, nó c?ng h? tr? ti?t ki?m kh?ng gian, t?o ?i?u ki?n ?? ch?a m?t day cót l?n h?n và do ?ó gia t?ng d? tr? n?ng l??ng t? 50 ??n 72 gi?.

Cosmograph Daytona Calibre 4130
 • CHI?C ??NG H? B?M GI?
  DàNH CHO
  NH?NG ???NG ?UA

  ??c ?i?m

 • Hi?u n?ng c?a Caliber 4130 ??c bi?t nh? vào vi?c s? d?ng c? ch? ly h?p d?c – thay vì ly h?p ngang – ?? kích ho?t b? ??m nh?p.

 • H? th?ng c? h?c này ho?t ??ng theo nguyên t?c hai ??a, m?t ? phía trên, làm vi?c v?i nhau b?ng cách ti?p xúc ma sát tr?c ti?p và cung c?p nh?ng ?u ?i?m ?áng k?: ?? chính xác c?c cao c?a ch?c n?ng kh?i ??ng và d?ng c?ng nh? ho?t ??ng tr?n tru c?a kim giay ??m nh?p khi ?n nút b?m; và c?ng su?t ??m nh?p ho?t ??ng trong th?i gian dài mà kh?ng có tác ??ng tiêu c?c ??n ?? chính xác c?a ??ng h?.

 • Vành ??ng h? monobloc Cerachrom m?i b?ng g?m c?ng ngh? cao cung c?p m?t s? ?u ?i?m: ch?ng ?n mòn, ch?ng x??c và kh?ng b? ?nh h??ng b?i tia UV.

  ??c thêm

Cosmograph Daytona g?n bó ch?t ch? v?i th? gi?i c?a b? m?n ?ua xe th? thao. Dòng s?n ph?m này kh?ng ch? giúp các tay ?ua ?o ???c th?i gian tr?i qua mà còn ??c ???c t?c ?? trung bình trên ?ai kính ?? tr? thành th??ng hi?u. ??ng h? g?i nh? ??n m?t ??a ?i?m - Daytona, Florida - n?i mà s? ?am mê t?c ?? và ?ua xe r?t h?ng th?nh vào ??u th? k? 20. Cái tên là hi?n than c?a m?i g?n k?t b?n ch?t mang tính l?ch s? gi?a Rolex và b? m?n ?ua xe th? thao, ?? ???c thúc ??y m?nh m? vào n?m 2013 khi mà th??ng hi?u ?? tr? thành ??ng H? Chính Th?c và ??i Tác Toàn C?u c?a cu?c ?ua Formula 1?.

Cosmograph Daytona Carte Blanche
 • ?NG HOàNG
  T?C ??

  Th? gi?i

 • 1960
  Daytona Beach
 • 1935
  Tay ?ua Ngài Malcolm Campbell v?i chi?c Bluebird n?i ti?ng
 • T? n?m 1903 ??n n?m 1935, b?i bi?n ??y cát ??ng ?úc ? Daytona, Florida tr? nên n?i ti?ng trên toàn th? gi?i nh? là n?i hoàn h?o ?? phá v? các k? l?c t?c ??. ?? có h?n 80 k? l?c chính th?c ???c l?p ? ?ó, và 14 trong s? ?ó là t?c ?? nhanh nh?t trên toàn th? gi?i. Daytona tr? thành trung tam c?a th? gi?i t?c ??

 • 1931
  Qu?ng cáo Rolex
 • Vào tháng 3 n?m 1935 v?i k? l?c th? gi?i v? t?c ?? ???ng tr??ng ??t 276 mph (445 km/h) do tay ?ua ng??i Anh Malcolm Campbell thi?t l?p v?i chi?c Bluebird n?i ti?ng c?a ?ng. M?t vài tháng sau, ?ng ?? phá v? rào c?n 300 mph (482 km/h) t?i vùng bình nguyên mu?i Bonneville Salt Flats ? Utah. K? t? ??u th?p niên 1930, ng??i ?àn ?ng ???c bi?t ??n v?i t? cách ?ng hoàng t?c ?? ?? ?eo bên mình m?t chi?c Rolex Oyster. Ch?ng nhan Rolex ??u tiên trong m?n th? thao motor ?? lu?n g?n li?n v?i Daytona.

 • 1963 – Ra m?t Cosmograph Daytona
  Thang ?o t?c ?? trên vành ??ng h? và các v?ch d?u gi? màu ?en t??ng ph?n.
 • 1965 – Cosmograph Daytona
  Nút nh?n si?t ng??c và thang ?o t?c ?? trên ?ai kính ?en c?a Cosmograph Daytona b?ng Plexiglas (th?y tinh arcylic).
 • Daytona International Speedway? kh?i ??u vào n?m 1959, và Rolex ?? tr? thành chi?c ??ng h? chính th?c c?a s? ki?n này k? t? ?ó ??n nay. Vài n?m tr??c ?ay, ?? nh?n m?nh m?i liên k?t c?a th??ng hi?u v?i ???ng ?ua M?, Rolex ?? ??t tên cho m?u m?i c?a mình là Cosmograph Daytona. Ngày nay, s? ki?n Rolex 24 T?i DAYTONA, cu?c ?ua th? thách gi?i h?n c?a con ng??i và máy móc trong chu k? 24 gi? hoàn ch?nh, ???c g?i là “C? máy Rolex” (The Rolex).

Liên h? C?a hàng bán l? v? chi?c ??ng h? Lady?Datejust

Duy nh?t t?i các c?a hàng bán l? chính th?c c?a Rolex m?i có ?? th?m quy?n bán các dòng ??ng h? Rolex. V?i nh?ng k? n?ng c?n thi?t, bí quy?t v? k? thu?t h? có th? giúp b?n ??a ra l?a ch?n s?n ph?m s? theo b?n su?t ??i.

Chia s? trang này

污污直播app-污污直播破解版永久免费版