Datejust video cover
Datejust video cover

DATEJUST

??ng h? bi?u t??ng c?a phong cách c? ?i?n

 • PHONG CáCH
  TR??NG T?N

  Thi?t k?

 • V? ??p th?m m? tr??ng t?n c?a Datejust khi?n cho chi?c ??ng h? lu?n d? dàng nh?n bi?t ngay t?c thì. Hình d?ng ??c tr?ng c?a v? Oyster, ?ai kính b?ng vàng 18 ct, ?ng kính Cyclops hi?n th? th?ng s? ngày và day ?eo Jubilee m?i n?i n?m m?nh - nh?ng tính n?ng ???c ch? t?o ??c bi?t cho dòng s?n ph?m này - t?t c? ?? góp ph?n làm cho chi?c ??ng h? tr? thành bi?u tr?ng c?a phong cách c? ?i?n.

 • Ngày nay, ??ng h? Datejust có ba kích c?: 31, 36 và 41 mm. M?i phiên b?n ?i kèm v?i nhi?u l?a ch?n m?t s? có màu s?c, ch?m kh?c b? m?t và ch?t li?u khác nhau. Trong ?ó, m?t s? c?a ??ng h? Datejust 31 b?ng vàng vàng 18 ct ???c ch? tác t? malachite, m?t lo?i ?á trang trí t? nhiên v?i tone màu xanh l?c và c?u trúc tuy?t ??p.

  ??c thêm
 • V?i nhi?u l?a ch?n ki?u dáng ?ai kính khác nhau - d?ng ph?ng, hình vòm, có r?nh ho?c ?ính kim c??ng - ??ng h? Datejust là tuyên ng?n hoàn h?o c?a ng??i ?eo. ?ai kính bi?u t??ng lu?n ???c ch? tác t? vàng vàng 18 ct, vàng tr?ng ho?c vàng Everose. ?ai kính có th? ???c ch?m kh?c m?t ph?n ho?c toàn b? b?ng kim c??ng. Nh?ng viên kim c??ng c?t hình tròn ???c chính các chuyên gia Rolex l?a ch?n c?n th?n. Sau ?ó các ngh? nhan t? tay kh?m kh?c t? m? ?? khoe tr?n v?n v? ??p ??c ?áo c?a chúng.

  ??c thêm
 • Tùy thu?c vào t?ng phiên b?n, Datejust ???c trang b? day ?eo Jubilee, Oyster ho?c President. M?i n?i 5 m?nh d? u?n cong v? cùng ti?n l?i c?a day ?eo Jubilee ???c thi?t k? dành riêng cho s?n ph?m Oyster Perpetual Datejust ra ??i n?m 1945.

  ??c thêm
 • CHI?C ??NG H?
  LY T??NG M?I NGàY

  ??c ?i?m

 • ??ng h? Datejust gi?i thi?u phiên b?n hi?n th? ngày ? ??a t?i c?a s? v? trí 3 gi?, m?t s? cách tan ?? tr? thành xu h??ng r?ng kh?p.  ?ng kính Cyclops trên m?t kính ??ng h? t?ng ?? hi?n th? ngày cho vi?c ??c tr? nên d? dàng h?n. Hình d?ng vòm ??c tr?ng khi?n chi?c ??ng h? ???c nh?n bi?t ngay l?p t?c, tr? thành m?t tính n?ng ??c bi?t c?a nó.

 • Rolesor, s? k?t h?p gi?a vàng 18 ct và thép Oyster trên ??ng h? Rolex, tr? thành m?t bi?u t??ng c?a Rolex k? t? khi ???c ??ng ky th??ng hi?u vào n?m 1933. ?ó là s? k?t h?p tuy?t v?i c?a hai kim lo?i: v?a danh giá, cao quy, quy?n r? v?i ?? l?p lánh và ?n ??nh; v?a có kh? n?ng ch?ng ch?u t?t, ???c bi?t ??n v?i s? m?nh m? và ?? tin c?y.

 • Theo t?ng kích th??c, Datejust ???c trang b? calibre 2235 ho?c 2236 (Datejust 31) ho?c calibre 3235 (Datejust 36 và Datejust 41), là các b? máy c? t? lên day hoàn toàn do chính Rolex phát tri?n và s?n xu?t. Thi?t k? và tính n?ng sáng t?o trong s?n xu?t ?? góp ph?n t?o nên s? chu?n xác và ?áng tin c?y.

  ??c thêm
 • Th?ng s? ngày ???c hi?n th? trong c?a s? ? v? trí 3 gi? và thay ??i nhanh chóng. ?ng kính Cyclops, ???c Rolex gi?i thi?u vào n?m 1953, t?ng ?? hi?n th? ngày cho vi?c ??c tr? nên d? dàng h?n.

 • TR? C?T C?A B? S?U T?P OYSTER

  Th? gi?i

 • 1945
  S?n ph?m Oyster Perpetual Datejust nguyên b?n b?ng vàng 18 ct
 • Oyster Perpetual Datejust ???c ra m?t vào n?m 1945 ?? k? ni?m 40 n?m thành l?p Rolex. ?ay là chi?c ??ng h? ?eo tay ??u tiên ch?ng th?m n??c, có ?? chu?n xác cao, hi?n th? ngày tháng trong c?a s? t?i ?i?m 3 gi? trên m?t s?. Cho ??n th?i ?i?m bay gi?, chi?c ??ng h? ?? k?t h?p t?t c? nh?ng thi?t k? cách tan chính mà Rolex sáng t?o cho c?ng ngh? ch? tác ??ng h? ?eo tay hi?n ??i - ?? chính xác theo th?i gian, ch?ng th?m n??c và c? ch? lên day t? ??ng.

 • Datejust d?n ??u cu?c cách m?ng cho ??ng h? ?eo tay v?i kh? n?ng hi?n th? ngày. Theo truy?n th?ng, th?ng s? ngày th? hi?n khi kim ch? vào các v?ch d?u xung quanh vi?n c?a m?t s?. V?i Datejust, Rolex ?? gi?i thi?u m?t l?ch hi?n th? ngày th?ng qua ??a quay trong c?a s? v? trí 3 gi?. Thi?t k? cách tan này kh?ng ch? mang tính th?m m? mà còn thu?n ti?n h?n r?t nhi?u vì nó giúp b?n d? dàng ??c th?i gian và ngày tháng trong nháy m?t. K? t? ?ó, tính n?ng hi?n th? ngày trong m?t c?a s? ?? tr? thành tiêu chu?n c?a các dòng ??ng h? ?eo tay.

  ??c thêm
 • Rolex Datejust 41
  N?i ti?p dòng s?n ph?m c?a mình, tr? l?i thi?t k? nguyên b?n n?m 1945.
 • N?m 1947, khi Rolex s?n xu?t chi?c ??ng h? b?m gi? th? 100.000 ???c ch?ng nh?n chính th?c c?a mình, nhà sáng l?p Hans Wilsdorf mu?n chi?c ??ng h? ??c ?áo này ???c ?eo lên c? tay c?a m?t ng??i ??c bi?t. Do ?ó, ?ng ?? ch?n ?eo chi?c ??ng h? ?ó - Oyster Perpetual Datejust b?ng vàng 18 ct, v?i ?ai kính, m?t s? màu tr?ng và day ?eo Jubilee - lên c? tay Ngài Winston Churchill, m?t trong nh?ng nhan v?t n?i b?t nh?t ? th?i ??i c?a ?ng.

 • Oyster Perpetual Datejust b?ng vàng 18 ct v?i ?ai kính r?nh
  V?i m?t s? màu tr?ng và day ?eo Jubilee - chi?c ??ng h? b?m gi? Rolex th? 100.000 dành t?ng cho Ngài Winston Churchill.
 • ?ng Hans Wilsdorf ?? g?i th? t?i Ngài Churchill, v?i tình c?m chan thành mong mu?n v? chính tr? gia ng??i Anh nh?n món quà là m?u ??ng h? hàng ??u c?a Rolex, và bày t? mong mu?n ???c ch?m kh?c ? sau ??ng h?. Khi ???c t?ng chi?c ??ng h? t?i dinh th? ? London c?a mình, Ngài Churchill r?t yêu thích nó và ??c bi?t ?n t??ng v?i tính n?ng hoàn toàn kh?ng th?m n??c và t? lên day.

LIêN H? C?A HàNG BáN L? V? ??NG H? DATEJUST

Duy nh?t t?i các c?a hàng bán l? chính th?c c?a Rolex m?i có ?? th?m quy?n bán các dòng ??ng h? Rolex. V?i nh?ng k? n?ng c?n thi?t, bí quy?t v? k? thu?t h? có th? giúp b?n ??a ra l?a ch?n s?n ph?m s? theo b?n su?t ??i.

Chia s? trang này

污污直播app-污污直播破解版永久免费版