Day-Date video
Day-Date video

DAY-DATE

Chi?c ??ng h? tiêu bi?u c?a uy tín

 • HI?N TH?N
  C?A UY TíN

  Thi?t k?

 • Vành ??ng h?
  có th? mang c?u trúc r?nh,
  tr?n ho?c
  ???c trang trí
  b?ng nh?ng viên ?á quy v?i các thi?t k? ???c n?m các b? ?á quy.

 • Day ?eo ??ng h? kim lo?i President mang tính bi?u t??ng v?i m?i n?i 3 m?nh bán tròn ???c ch? tác vào n?m 1956 nh?m ?i cùng v?i s? ra m?t c?a dòng s?n ph?m Oyster Perpetual Day-Date. Nó ??i di?n s? tinh t? và tho?i mái, lu?n ???c làm b?ng kim lo?i quy qua l?a ch?n m?t cách c?n th?n. Day-Date ???c chào bán v?i màn hình hi?n th? ngày cài ??t tr??c cho nhi?u l?a ch?n ng?n ng?.

Phiên b?n Day-Date 40 ???c trang b? m?t b? chuy?n ??ng th? h? m?i, calibre 3255, ???c phát tri?n và s?n xu?t hoàn toàn b?i Rolex cho m?t m?c ?? hi?u n?ng ?u vi?t. B? chuy?n ??ng c? h?c t? lên day này n?m v? trí d?n ??u trong ngh? thu?t ch? tác ??ng h?. M?t ki?t tác ngh? thu?t tuy?t v?i c?a c?ng ngh? Rolex, v?i 14 b?ng sáng ch?, chi?c ??ng h? cung c?p nh?ng l?i ích c? b?n v? ?? chu?n xác, d? tr? ?i?n n?ng, ch?ng ch?n ??ng và nhi?m t?, d? s? d?ng và ?áng tin c?y.

 

 • CHI?C ??NG H?
  XU?T S?C

  ??c ?i?m

 • Ch? có trong m?u b?ch kim ho?c vàng 18 ct ho?c 950 platinum, Day-Date là chi?c ??ng h? ?eo tay ??u tiên hi?n th? ngày-th? ???c ?ánh v?n ??y ?? trong m?t c?a s? trên m?t s?. Nó ti?p t?c là m?t chi?c ??ng h? xu?t s?c c?a nh?ng ng??i có ?nh h??ng.

 • V? ??ng h? Oyster b?o ??m ch?ng th?m n??c ? ?? sau 100m (330 feet). Than gi?a c?a thi?t k? ???c t?o ra t? m?t kh?i b?ch kim 950 ho?c vàng 18 ct r?n. N?p l?ng r?nh ???c v?n kín v?i m?t c?ng c? ??c bi?t dành riêng cho ??ng h? Rolex.

 • IM?t linh ki?n c?t l?i khác trong c?u trúc kín n??c này là núm lên day ???c trang b? h? th?ng ch?ng n??c 2 l?p Twinlock ?? ???c c?p b?ng sáng ch?, ???c xo?n ch?t an toàn vào v?. M?t kính ng?c bích ???c c? ??nh ch?t b?i vành ??ng h?. V? ??ng h? Oyster mang l?i ?? chu?n xác cao cho ??ng h? Rolex d??i s? b?o v? t?i ?u kh?i n??c, b?i, áp su?t và va ch?m.

 • Trong m?t chi?c ??ng h? c?, b? dao ??ng chính là s? b?o ??m v? th?i gian. Sau nhi?u n?m nghiên c?u, Rolex ?? ch? tác day tóc xanh Parachrom, v?i ch?t l??ng t?t h?n tóc ng??i. ???c t?o ra t? h?p kim thu?n t?, day tóc này kh?ng b? ?nh h??ng b?i t? tr??ng và có th? ch?u ???c va ch?m g?p 10 l?n. T? lau, màu xanh ??c ?áo c?a day tóc ?? là d?u hi?u c?a s? uy tín ch? dành cho nh?ng chi?c ??ng h? chính xác nh?t.

 • ??NG H?
  C?A NHà L?NH ??O

  Th? gi?i

 • Nh?ng n?m 1960
  “Chi?c ??ng h? b?n nhìn th?y ? các nhà l?nh ??o m?i n?i trên th? gi?i”
 • Phiên b?n Rolex Day-Date ???c ?eo b?i nhi?u t?ng th?ng, nhà l?nh ??o và nh?ng nhan v?t t?m nhìn xa h?n b?t k? chi?c ??ng h? nào khác.

 • 1956
  Chi?c Day-Date ??u tiên
 • Nh?ng n?m 1960
  ““Chi?c ??ng h? ?eo tay khác bi?t nh?t”
 • M?u ??ng h? này r?t ??c tr?ng, ??c bi?t nh? day ?eo bi?u t??ng President v?i tên g?i liên t??ng, cùng v?i nh?ng nhan v?t t?m c? ?? ?eo ??ng h?, t?t c? h?i t? nh?m ??m b?o Day-Date ???c bi?t ??n v?i danh x?ng "??ng h? c?a t?ng th?ng".

 • Nh?ng n?m 1970
  ““B?i vì r?t nhi?u c?ng ?o?n ???c th?c hi?n th? c?ng b?ng tay”
 • Nh?ng n?m 1980
  “Là m?t ng??i thành ??t”
 • Nh?ng n?m 1990
  “Day-date là chi?c ??ng h? chronometer ?eo tay ??u tiên trên th? gi?i ??t ???c k? tích này”

LIêN H? C?A HàNG BáN L? V? ??NG H? DAY?DATE

Duy nh?t t?i các c?a hàng bán l? chính th?c c?a Rolex m?i có ?? th?m quy?n bán các dòng ??ng h? Rolex. V?i nh?ng k? n?ng c?n thi?t, bí quy?t v? k? thu?t h? có th? giúp b?n ??a ra l?a ch?n s?n ph?m s? theo b?n su?t ??i.

Chia s? trang này

污污直播app-污污直播破解版永久免费版