Xem ??c ?i?m

HI?N TH? NGàY NG?U NHIêN

Vàng 18 ct

B?ng ho?t ??ng t?i x??ng ?úc riêng c?a h?ng, Rolex có kh? n?ng tuy?t ??i trong vi?c ta?o ra h?p kim vàng 18 ct ch?t l??ng cao nh?t. Theo t? l? b?c, ??ng, b?ch kim ho?c palladium, có th? k?t tinh các lo?i vàng 18 ct nh?: vàng, h?ng ho?c tr?ng. Chúng ???c sa?n xua?t b?ng kim lo?i tinh khi?t nh?t và ???c ki?m tra t? m? trong m?t phòng thí nghi?m n?i b? v?i thi?t b? hi?n ??i, tr??c khi vàng ???c t?o hình và ch? tác v?i s? ??u t? ch?m sóc ch?t l??ng chu ?áo. Rolex cam k?t ?? xu?t s?c b?t ??u t? b??c nguyên li?u.

M?t s? ?á ng?c lam

M?t ??ng h? là giao di?n ??c tr?ng c?a m?t chi?c ??ng h? Rolex, b? ph?n mang ch?c n?ng nh?n di?n và ??m b?o kh? n?ng hi?n th? r? ràng c?a ??ng h?. ??c tr?ng b?i các v?ch d?u gi? ch?t li?u vàng 18 ct ng?n ch?n b?i b?n, m?i m?t ??ng h? Rolex ???c thi?t k? và s?n xu?t, ch? y?u b?ng ph??ng pháp th? c?ng ?? ??m b?o s? hoàn h?o.

Day ?eo ??ng h? President

Vi?c thi?t k?, phát tri?n và s?n xu?t day ???ng h?? Rolex và khóa g?p, c?ng nh? các bài ki?m tra nghiêm ng?t chúng ph?i ??i m?t, ?òi h?i c?ng ngh? cao. Và, nh? v?i t?t c? các thành ph?n c?a ??ng h?, tính th?m m? ???c ??m b?o b?ng v? ??p hoàn h?o. Day ?eo ??ng h? kim lo?i President v?i m?i n?i 3 m?nh bán tròn ???c ch? tác vào n?m 1956 nh?m ?i cùng v?i s? ra m?t c?a dòng s?n ph?m Oyster Perpetual Day-Date. Nó ??i di?n cho s? tinh t? và tho?i mái, lu?n ???c làm b?ng kim lo?i quy ?a? qua l?a ch?n m?t cách c?n th?n.

B? chuy?n ??ng 3255

Phiên b?n Day-Date 36 ???c trang b? m?t b? chuy?n ??ng th? h? m?i, calibre 3255, hoàn toàn ???c phát tri?n và s?n xu?t b?i Rolex cho m?t m?c ?? hi?u n?ng v??t tr?i. B? chuy?n ??ng c? h?c t? lên day này n?m v? trí d?n ??u trong ngh? thu?t ch? tác ??ng h?. M?t ki?t tác ngh? thu?t tuy?t v?i c?a c?ng ngh? Rolex, v?i 14 b?ng sáng ch?, chi?c ??ng h? cung c?p nh?ng l?i ích c? b?n v? ?? chu?n xác, d? tr? ?i?n n?ng, ch?ng ch?n ??ng và nhi?m t?, d? s? d?ng và ?áng tin c?y.

Th? hai, Lundi

???c gi?i thi?u l?n ??u tiên vào n?m 1956, phiên b?n Day?Date là phiên b?n ??ng h? ??u tiên trên thê? gi??i c?a th? lo?i na?y. Chi?c ??ng h? ??u tiên hi?n th? ?a?y ?u? tên nga?y trong tua?n. ???c s? d?ng b?i nhi?u nhà l?nh ??o th? gi?i, Day?Date ???c chào bán v?i màn hình hi?n th? ngày thiê?t la?p tr??c theo ??n ???t ha?ng cho nhi?u l?a ch?n ng?n ng?.

Th?ng s? k? thu?t

Tài li?u tham kh?o 128348RBR
M?u v?
M?u v?
Oyster, 36 mm, vàng và kim c??ng
Ki?n trúc Oyster
V? chính ??n kh?i, nút v?n n?p l?ng và nút ch?nh lên day
???ng kính
36 mm
Ch?t li?u
vàng vàng 18 ct
Vành ??ng h?
N?m kim c??ng
Núm v?n
Xo?n vít, h? th?ng ch?ng th?m n??c 2 t?ng Twinlock
M?t ??ng h?
Ng?c bích ch?ng tr?y x??c, ?ng kính cyclops trên hi?n th? s? ngày
Ch?ng ch?u n??c
Kh? n?ng ch?ng th?m n??c lên ??n m?c 100m/330 feet
B? chuy?n ??ng
B? chuy?n ??ng
Perpetual, máy c?, t? lên day
Calibre
3255, Nhà s?n xu?t Rolex
?? chính xác
-2/+2 giay/ngày, sau khi l?p ??t hoàn ch?nh
Ch?c n?ng
Kim gi?, kim phút, kim giay chính, hi?n th? ngày và th? t?i màn hình ph?, tùy ch?nh nhanh kh?ng gi?i h?n. C? ch? ng?ng ch?nh ?? ?i?u ch?nh th?i gian chính xác
B? dao ??ng
Day tóc xanh Parachrom thu?n t?. C?ng ngh? Paraflex ch?ng s?c cao
S? lên day
T? lên day cót 2 chi?u qua Perpetual rotor
D? tr? n?ng l??ng
X?p x? 70 ti?ng
Day ?eo
Day ?eo
President, m?i n?i 3 m?nh bán vòm
Ch?t li?u day ?eo
Vàng vàng 18 ct
Khóa
Khóa v?n g?p ?n Crownclasp
M?t s?
M?t s?
Ng?c lam
B? ch?m ng?c
?i?m d?u gi? b?ng vàng 18 ct, ???c ??t v?i 32 viên kim c??ng, ch? s? La M? VI và IX b?ng vàng 18 ct, ???c n?m b?ng 24 viên kim c??ng
Ch?ng nh?n
?? chu?n xác ?u vi?t (ch?ng nh?n COSC + Rolex sau khi l?p ??t hoàn ch?nh)