Lady-Datejust video
Lady-Datejust video

LADY-DATEJUST

??NG H? N? C? ?I?N

 • V? ??P THANH L?CH
  TR??NG T?N CùNG TH?I GIAN

  Thi?t k?

 • Lady-Datejust mang ??n r?t nhi?u s? l?a ch?n ?? ng??i ?eo d? dàng th? hi?n b?n s?c c?a mình. Dòng ??ng h? ???c làm b?ng các v?t li?u thép Oystersteel, vàng 18 ct, vàng Everose, ho?c Rolesor - s? k?t h?p c?a Oystersteel và vàng 18 ct. Lady-Datejust c?ng ???c ch? tác v?i kim lo?i cao quy nh?t - b?ch kim 950.

 • ?ai kính r?nh, hình vòm ho?c kim c??ng? M?t ??ng h? ??c ?áo, lung linh ???c ch?m kh?c b?ng kim c??ng hay ?á xà c? ?a d?ng, h?p d?n? V?ch d?u gi? cùng ch? s? La M? mang phong cách ??n gi?n ho?c n?m ?á quy l?p lánh? Mang nhi?u thi?t k? m?t s? phong phú, ??c ?áo khi?n cho Lady-Datejust tr? thành m?t trong nh?ng phiên b?n ?a d?ng nh?t trong b? s?u t?p Oyster Perpetual.

 • Vàng Everose. H?p kim vàng h?ng 18 ct ??c quy?n này - do chính Rolex t?o ra và ?úc nên - có màu s?c ??m h?n m?t chút so v?i màu vàng h?ng tiêu chu?n càng t?n lên tone màu xanh lam tinh t?. Màu s?c thanh l?ch và hi?n ??i càng c?ng h??ng tuy?t v?i v?i các phiên b?n Rolesor, s? k?t h?p c?a Oystersteel và vàng 18 ct.

 • THI?T K? GI? KIM HOàN H?O
  V? C? KI?U DáNG
  L?N CH?C N?NG

  ??c ?i?m

 • V? Oyster 28 mm c?a Lady-Datejust là s? pha tr?n hoàn h?o v? t? l?, v? ??p m?nh m? và thanh l?ch. V? gi?a c?a ??ng h? có hình d?ng ??c bi?t ???c ch? tác t? m?t kh?i ch?c ch?n ch?ng ?n mòn cao, b?ng Oystersteel, vàng 18 ct ho?c b?ch kim 950. Nó b?o ??m ch?ng th?m n??c ? ?? sau 100m (330 feet).

 • Day ?eo Jubilee, m?i n?i 5 m?nh d? u?n cong v? cùng ti?n l?i cho day ?eo kim lo?i ???c thi?t k? dành riêng cho s?n ph?m Oyster Perpetual Datejust ra ??i n?m 1945. Phiên b?n Lady-Datejust lu?n ???c trang b? khóa cài Crownclasp, dòng khóa g?p ?n thanh l?ch c?a Rolex.

  ??c thêm
 • Lady-Datejust c?ng có phiên b?n day ?eo President uy tín. Lo?i day ?eo ??c quy?n, tinh t? này có các m?i n?i hình bán nguy?t, ba m?nh và lu?n ???c ch? tác t? vàng 18 ct ho?c b?ch kim 950. Khóa g?p ?n thanh l?ch, ??m b?o hình thái li?n m?ch trên c? tay.

 • Phiên b?n Lady-Datejust ???c trang b? calibre 2235, b? chuy?n ??ng c? h?c t? lên day hoàn toàn do chính Rolex phát tri?n và ch? tác. B? chuy?n ??ng này càng làm cho chi?c ??ng h? tr? nên ??c bi?t chính xác và ?áng tin c?y. Calibre 2236 ???c trang b? day tóc Syloxi b?ng silicon, sáng ch? ?? ???c c?p b?ng và s?n xu?t c?a Rolex.

  ??c thêm
 • Rolex và
  ph? n? trong
  th? k? 20

  Th? gi?i

 • 1927
  Rolex gi?i thi?u m?t qu?ng cáo h??ng t?i nh?ng ng??i ph? n?
  có l?i s?ng n?ng ??ng.
 • Nhà sáng l?p Rolex Hans Wilsdorf là ??m?t ng??i ?i tr??c th?i ??i. Vào ??u th? k? 20, ??ng h? ?eo tay ???c cho là m?ng manh và th??ng ???c coi là ?? trang s?c cho ph? n?. Hans Wilsdorf ?? quy?t ??nh mang ??n s?n ph?m cho c? ph? n?, c?ng nh? nam gi?i, ki?u ??ng h? ?eo tay hi?n ??i, ?áng tin c?y và m?nh m?, s?n sàng ??ng hành cùng h? chinh ph?c cu?c s?ng ??c l?p nh? mình mong mu?n.

 • 1927
  M?t qu?ng cáo trên trang nh?t c?a Daily Mail k? cau chuy?n
  chinh ph?c kênh ?ào c?a v?n ??ng viên b?i l?i Mercedes Gleitze,
  Ch?ng nhan Rolex Testimonee ??u tiên.
 • N?m 1926, ?ng Hans Wilsdorf t?o ra Rolex Oyster, chi?c ??ng h? ?eo tay ch?ng n??c ??u tiên trên th? gi?i. Vào n?m sau, ?? ch?ng minh ?? tin c?y và ph?m ch?t c?a nó, ?ng ?? trang b? cho m?t v?n ??ng viên b?i l?i b?n b? ng??i Anh, Mercedes Gleitze, m?t chi?c Oyster ?? b?i qua Kênh ?ào n??c Anh. Sau h?n 10 gi? trong n??c, chi?c ??ng h? n?i lên mà v?n ho?t ??ng hoàn h?o.

 • 1930
  Rolex k?t h?p s? quy?n r? và ?? chính xác
 • Vào nh?ng n?m 1930, Oyster ?? tr? thành chi?c ??ng h? ???c c? nam và n? gi?i cùng s?n ?ón. Qu?ng cáo ban ??u t?p trung khai thác th? m?nh ?a d?ng ch?c n?ng c?a dòng s?n ph?m này, t? ??ng h? ?eo tay ??n gi?n hàng ngày cho ??n các m?u thi?t k? b?ng ?á quy sang tr?ng.

 • 1957
  Phiên b?n Lady-Datejust ??u tiên
 • Trong nh?ng th?p k? sau ?ó, cu?c s?ng thay ??i nhanh chóng, nam gi?i và n? gi?i ??u có cu?c s?ng n?ng ??ng h?n. Vào nh?ng n?m 1950, Rolex ?? ra m?t m?t chi?c ??ng h? b?m gi? - m?t chi?c ??ng h? ???c ch?ng nh?n v? ?? chính xác - ch? t?o ??c bi?t cho ph? n?. M?t d?u m?c ??c bi?t trong l?nh v?c ch? tác ??ng h?.

 • 1970s - Dame Kiri Te Kanawa
  C? là Ch?ng nhan Rolex ??u tiên trong b? m?n ngh? thu?t, gay chú y v?i khán gi? trên toàn th? gi?i.
 • 1990s - Nhà thám hi?m ??i d??ng Sylvia Earle
  Nhà nhi?p ?nh gia ??i d??ng n?i ti?ng th? gi?i và là m?t Ch?ng nhan Rolex
 • 1997 - Sylvie Guillem, v? c?ng
  M?t trong nh?ng v? c?ng n?i ti?ng nh?t ? th? h? c?a c?

LIêN H? C?A HàNG BáN L? V? ??NG H? LADY-DATEJUST

Duy nh?t t?i các c?a hàng bán l? chính th?c c?a Rolex m?i có ?? th?m quy?n bán các dòng ??ng h? Rolex. V?i nh?ng k? n?ng c?n thi?t, bí quy?t v? k? thu?t h? có th? giúp b?n ??a ra l?a ch?n s?n ph?m s? theo b?n su?t ??i.

Chia s? trang này

污污直播app-污污直播破解版永久免费版