Milgauss video cover
Milgauss video cover

MILGAUSS

VINH DANH KHOA H?C

 • B?N S?C
  ??C ?áO

  Thi?t k?

 • Trung thành v?i k? th?a khoa h?c c?a nó
  Milgauss v?n trung thành v?i k? th?a khoa h?c và b?n s?c ??c ?áo c?a nó ngay c? khi ???c c?i ti?n. V?i các ???ng th?ng tr?n và kim giay màu cam, ???c t?o hình nh? m?t tia ch?p k? th?a t? m?u ban ??u, Milgauss có th? ???c nh?n bi?t trong nháy m?t.

 • Phiên b?n Milgauss ???c trang b? d?u gi? màu tr?ng ho?c màu cam có kh? n?ng phát quang. M?t tinh th? sapphire xanh - v?i m?t lát chanh - t?o ra các ph?n x? ánh sáng trong khi v?n gi? ???c ?? r? ràng t?i ?u. L?i thêm m?t chi?c ??ng h? Rolex ??u tiên khác.

 • Kh? n?ng
  kháng nhi?u t?

  ??c ?i?m

 • ??i m?i ??u tiên trong kh? n?ng ch?ng nhi?u t? tuy?t v?i c?a Milgauss là lá ch?n b?o v? máy phía trong v? Oyster. ???c làm b?ng h?p kim s?t ???c tuy?n ch?n b?i Rolex, nó là lá ch?n bao b?c và b?o v? b? chuy?n ??ng.

  ??c thêm
 • Phiên b?n Milgauss ???c trang b? v?i calibre 3131, b? chuy?n ??ng c? h?c t? lên day ???c phát tri?n và ch? tác hoàn toàn b?i Rolex. Thi?t k? k?t h?p các c?ng ngh? tiên ti?n ???c c?p b?ng sáng ch? c?a th??ng hi?u nh?m ??m b?o s? kháng c? tuy?t h?o v?i các t? tr??ng.

 • M?t s? linh ki?n ch? ch?t trong b? chuy?n ??ng c?a Milgauss th? h? m?i ???c làm b?ng các v?t li?u thu?n t? sáng t?o, bao g?m c? day tóc xanh Parachrom. Chúng ?? ???c phát tri?n và ch? t?o b?i Rolex v?i c?ng ngh? tiên ti?n nh? vào s? d?n d?t ??c ?áo c?a Rolex v? toàn b? quá trình ch? tác ??ng h?.

 • Nghiên c?u khoa h?c
  t?i tan nh?t

   

  Th? gi?i

 • 1956, CERN    
  Phòng thí nghi?m l?n nh?t, phan t? nh? nh?t
 • Oyster Perpetual Milgauss là chi?c ??ng h? ch?ng t? tính tiên phong ???c phát tri?n vào n?m 1956, ???c s? d?ng b?i các nhà khoa h?c và k? s?, bao g?m nh?ng v? ??n t? T? ch?c nghiên c?u h?t nhan chau ?u (CERN),
  CERN là phòng thí nghi?m v?t ly h?t n?i ti?ng trên th? gi?i và là n?i ??t c?a Large Hadron Collider (LHC), máy gia t?c h?t l?n nh?t và m?nh nh?t th? gi?i.

 • 1956
  Chi?c Milgauss ??u tiên
 • T? ch?c Nghiên c?u H?t nhan chau ?u (CERN) ?ang ? ??nh cao c?a nghiên c?u khoa h?c ??i v?i nh?ng bí m?t c? b?n c?a v? tr?. Vào th?p niên 50, CERN là m?t trong nh?ng t? ch?c khoa h?c ??u tiên xác nh?n r?ng chi?c ??ng h? Milgauss th?c s? có th? ch?u ???c t? tr??ng lên t?i 1.000 gauss.

LIêN H? C?A HàNG BáN L? V? ??NG H? MILGAUSS

Duy nh?t t?i các c?a hàng bán l? chính th?c c?a Rolex m?i có ?? th?m quy?n bán các dòng ??ng h? Rolex. V?i nh?ng k? n?ng c?n thi?t, bí quy?t v? k? thu?t h? có th? giúp b?n ??a ra l?a ch?n s?n ph?m s? theo b?n su?t ??i.

Chia s? trang này

污污直播app-污污直播破解版永久免费版