Oyster Perpetual video cover
Oyster Perpetual video cover

OYSTER PERPETUAL

TINH HOA OYSTER

 • Phiên b?n Oyster
  trong dáng v? nguyên s? nh?t

  Thi?t k?

 • Bi?u t??ng thiên hà
  Tính th?m m? c?a các phiên b?n Oyster Perpetual ?? t?o riêng cho chúng nh?ng bi?u t??ng c?a phong cách c? ?i?n toàn c?u. Chúng là hi?n than c?a phong cách và ch?c n?ng tr??ng t?n v?i th?i gian, b?t ngu?n t? các nguyên b?n tiên phong c?a Rolex. S? ??n gi?n c?a m?t nguyên b?n.

 • Oyster Perpetual
  26 mm, Oystersteel
 • Các phiên b?n Rolex Oyster Perpetual n?i b?t v?i các m?t ??ng h? b?t m?t v?i màu s?c trang nh? và th? thao, t?o nên m?t ?ai gia ?ình v?i các kích th??c và màu s?c m?t ??ng h? ?a d?ng, b?t m?t.

 • Oyster Perpetual
  31 mm, Oystersteel
 • Oyster Perpetual
  34 mm, Oystersteel
 • Oyster Perpetual
  39 mm, Oystersteel
 • Phiên b?n màu nho ?? ???c gi?i thi?u trong m?i kích th??c — 26, 31, 34, 36 và 39 mm, t?o nên m?t s? ??ng ?i?u chung trong ??i gia ?ình.

 • B?n b? và
  ??n gi?n

  ??c ?i?m

 • B?o v? t?i ?u
  V? ??ng h? Oyster b?o ??m ch?ng th?m n??c t?i ?u ? ?? sau 100m (330 feet). V? gi?a ???c t?o ra t? ch?t li?u Oystersteel ch?ng ?n mòn cao. N?p l?ng r?nh ???c v?n kín v?i m?t c?ng c? ??c bi?t dành riêng cho ??ng h? Rolex.

  ??c thêm
 • Oystersteel
  Rolex s? d?ng ch?t li?u Oystersteel cho các v? ??ng h? b?ng thép Oystersteel do Rolex phát tri?n và thu?c dòng thép 904L, lo?i h?p kim ???c s? d?ng ph? bi?n nh?t trong c?ng ngh? cao và trong ngành hàng kh?ng và hóa ch?t, n?i mà ?? kháng mòn c?c ??i là v? cùng c?n thi?t. 

  ??c thêm
 • Ngu?n n?ng l??ng t? nhiên li?n m?ch
  N?m 1931, Rolex ?? phát minh và ???c c?p b?ng sáng ch? cho c? ch? t? lên day v?i m?t rotor t? do, ???c g?i là Perpetual rotor, d?a trên nguyên t?c sau này ???c c?ng nh?n b?i toàn b? ngành c?ng nghi?p ch? tác ??ng h?.

  ??c thêm
 • Nét tinh hoa
  nguyên b?n

  Th? gi?i

 • 1926 - Rolex Oyster
  Chi?c ??ng h? ?eo tay kh?ng th?m n??c ??u tiên trên th? gi?i
 • 1927 - S? ra ??i c?a khái ni?m Ch?ng nhan
  S? thành c?ng c?a chi?c ??ng h? Oyster ???c c?ng b? trên t? Daily Mail
 • B? s?u t?p Oyster ???c xay d?ng d?a trên s? thành c?ng c?a phiên b?n Oyster ban ??u do Rolex ch? tác và ???c c?p b?ng sáng ch? n?m 1926. V?i vai trò là chi?c ??ng h? ch?ng th?m n??c ??u tiên trên th? gi?i, nó ?? ?óng vai trò tiên phong trong s? phát tri?n c?a ??ng h? ?eo tay hi?n ??i.

 • 1927 - Mercedes Gleitze
  ??ng h? Rolex Oyster v??t qua Kênh ?ào Anh
 • Qua nhi?u n?m, Oyster t? hào tr? thành ngu?n c?m h?ng c?a nhi?u ??i m?i khác - ch?ng h?n nh? c? ch? t? lên day th?ng qua Perpetual rotor - ??t n?n móng cho vi?c nh?n di?n th??ng hi?u qua các phiên b?n khác nhau, qua ?ó t?o ra danh ti?ng cho s? xu?t s?c c?a Rolex và th??ng ??t ra các tiêu chu?n v? ??ng h?.

  ??c thêm
 • 1935 - Ngài Malcolm Campbell
  M?t trong nh?ng tay ?ua nhanh nh?t th? gi?i
 • Vào th?p niên 30, Rolex và m?t trong s? nh?ng ng??i lái xe nhanh nh?t th? gi?i, ngài Malcolm Campbell ?? cùng nhau tham gia ??t ki?m tra t?c ??. Vào ngày 04 tháng 09 n?m 1935, lái chi?c xe  Bluebird - và ?eo m?t chi?c ??ng h? Rolex - v? “vua t?c ??” ?? thi?t l?p k? l?c t?c ?? trên m?t ??t h?n 300 d?m m?t gi? (kho?ng 485 km/h) t?i Bonneville Salt Flats ? Utah.

  ??c thêm

Liên h? C?a hàng bán l? v? chi?c ??ng h? Lady?Datejust

Duy nh?t t?i các c?a hàng bán l? chính th?c c?a Rolex m?i có ?? th?m quy?n bán các dòng ??ng h? Rolex. V?i nh?ng k? n?ng c?n thi?t, bí quy?t v? k? thu?t h? có th? giúp b?n ??a ra l?a ch?n s?n ph?m s? theo b?n su?t ??i.

Chia s? trang này

污污直播app-污污直播破解版永久免费版