Pearlmaster cover video
Pearlmaster cover video

PEARLMASTER

Viên ng?c quy trong b? s?u t?p Oyster

 • Nh?ng viên kim c??ng
  l?ng l?y nh?t th? gi?i

  Thi?t k?

 • S?c h?p d?n kh?ng th? ch?i t?
  Rolex Pearlmaster có ???ng cong m?m m?i và ???c ??c tr?ng b?i m?t ??ng h? ??c ?áo và các k?t c?u ?ính ?á quy tinh t? t? kim c??ng, ng?c bích ho?c h?ng ng?c.

 • Các phiên b?n c?a Pearlmaster ch? ???c ch? tác t? các ch?t li?u vàng tr?ng 18 ct ho?c vàng Everose ??c quy?n ???c ?úc t?i x??ng riêng c?a Rolex.

 • Nh?ng viên kim c??ng trên phiên b?n ??ng h? Pearlmaster ???c l?a ch?n theo các tiêu chí kh?t khe và sau ?ó ???c ?ính theo các cách truy?n th?ng khéo léo nh?t ?? ??m b?o ?? r?ng r? nh?t. Rolex s? h?u phòng thí nghi?m ?á quy riêng c?a h?ng, n?i các chuyên gia giàu kinh nghi?m ki?m tra ch?t l??ng ?á quy.

 • S? tinh x?o hòa quy?n
  v?i k? thu?t ??nh cao

  ??c ?i?m

 • Day ?eo Pearlmaster
  V?i nh?ng kh?p n?i r?n ch?c ???c làm b?ng vàng 18 ct, day ?eo ??ng h? Pearlmaster góp ph?n t?o nên nét ??c bi?t c?a ??ng h? và mang ??n cho ng??i ?eo s? tho?i mái t?i ?a. Phiên b?n ???c trang b? khóa g?p ?n Crownclasp ??m b?o c? tính n?ng và v? thanh l?ch.

  ??c thêm
 • Sáng t?o m?t ??ng h?
  Kh?ng gì quan tr?ng b?ng tinh hoa nhà ngh? th? c?ng, r?t ít c?ng ty ch? tác ??ng h? ngoài Rolex có th? t? x? ly ???c t?t c? quá trình ch? tác m?t ??ng h?.

  ??c thêm
 • M?t s? h?a ti?t trang trí n?i b?t ???c th?c hi?n b?ng máy ho?c ?i?n c?c.
  V?t ?ính kèm v?ch d?u gi?, t? thi?t k? ch?m ng?c ??n phát quang, t? ch? ? R?p sang ch? La M? – lu?n b?ng vàng 18 ct – ???c ?ính b?ng tay.

  ??c thêm
 • V? ??ng h? Oyster b?o ??m ch?ng th?m n??c ? ?? sau 100 mét (330 feet), là m?t hình m?u c?a tính m?nh m?, can x?ng và sang tr?ng. V? gi?a v?i thi?t k? hình dáng cá tính ???c t?o ra t? m?t kh?i vàng Everose 18 ct ??c ???c ?úc t?i x??ng riêng c?a h?ng. N?p l?ng r?nh ???c v?n kín v?i m?t c?ng c? ??c bi?t ch? cho phép thao tác v?i máy b?i các nhà ch? tác Rolex.

 • ???c trang b? h? th?ng ch?ng th?m n??c 2 l?p Twinlock, núm lên day xo?n vít ch?t v?i v? ??ng h?. M?t kính ??ng h?, v?i tròng Cyclops ? ?i?m báo 3 gi? h? tr? ??c ngày d? dàng, ???c làm t? ng?c bích v?i kh? n?ng ch?ng tr?y x??c. V? ch?ng th?m cung c?p s? b?o v? t?i ?u cho b? máy mang tính chu?n xác cao c?a Pearlmaster.

Phiên b?n Oyster Perpetual Pearlmaster ?? kh?ng ??nh v? th? n?i b?t t? n?m 1992, t?n nét can b?ng tinh t? gi?a s? sang tr?ng và phong cách, nh? nh?ng ???ng nét thanh l?ch và v?t li?u quy giá c?a nó. ???c n?m kim c??ng, h?ng ng?c, ng?c bích hay ng?c l?c b?o, ?ó là m?t s? th? hi?n n? tính m?i c?a bi?u t??ng Datejust c?a Rolex.

Pearlmaster kim c??ng

Liên h? C?a hàng bán l? v? chi?c ??ng h? Lady?Datejust

Duy nh?t t?i các c?a hàng bán l? chính th?c c?a Rolex m?i có ?? th?m quy?n bán các dòng ??ng h? Rolex. V?i nh?ng k? n?ng c?n thi?t, bí quy?t v? k? thu?t h? có th? giúp b?n ??a ra l?a ch?n s?n ph?m s? theo b?n su?t ??i.

Chia s? trang này

污污直播app-污污直播破解版永久免费版