Video Sky-Dweller
Video Sky-Dweller

SKY-DWELLER

??NG H? CHO NH?NG NHà DU HàNH TH? GI?I

 • XEM GI?
  TRONG NHáY M?T

  Thi?t k?

 • Sky-Dweller có l?ch n?m và múi gi? kép tr?c quan c?ng nh? vi?c thi?t l?p r?t ??n gi?n. Các tính n?ng này ???c hi?n th? hài hòa trên m?t s? và mang l?i cho ??ng h? m?t b?n s?c th?m m? riêng bi?t.

 • Chi?c ??ng h? này ???c trang b? l?ch n?m ??c bi?t sáng t?o ???c g?i là Saros. Thi?t k? c?a nó ???c l?y c?m h?ng t? hi?n t??ng thiên v?n cùng tên. Thu?t ng? Hy L?p, “Saros”, ?? ???c s? d?ng t? th?i c? ??i và ch? ??nh chu k? liên k?t kho?ng 18 n?m gi?a M?t tr?i, Trái ??t và M?t tr?ng, cu?i cùng, chúng ? cùng m?t v? trí t??ng t? v?i nhau.

  ??c thêm
 • Nh?ng nhà du hành toàn c?u có th? ??c gi? ??a ph??ng qua kim trung tam và th?i gian tham chi?u - ví d? nh? th?i gian ? nhà - th?ng qua ??a xoay bên ngoài trung tam trên m?t s?. M?t tam giác ng??c màu ?? h??ng ??n th?i gian tham chi?u ?? ch?n c?a ng??i ?eo.

 • L?CH N?M
  ??Y SáNG T?O

  ??c ?i?m

 • L?ch n?m Saros t? ??ng phan bi?t gi?a các tháng có 30 ngày và 31 ngày, ??ng th?i ch? yêu c?u ?i?u ch?nh duy nh?t m?t ngày trong n?m, khi chuy?n t? tháng Hai - ch? có 28 ho?c 29 ngày - sang tháng Ba.

 • Tính n?ng thay ??i ngày t?c thì ???c liên k?t v?i gi? ??a ph??ng. Do ?ó, ngày hi?n th? trong kh?u ?? lu?n lu?n là ngày hi?n t?i trong múi gi? ??a ph??ng c?a ng??i ?eo, lo?i b? nhu c?u ??t ngày riêng khi múi gi? thay ??i.

 • L?ch n?m Saros là m?t ki?t tác k? thu?t: nó ch? s? d?ng b?n bánh xe và hai bánh r?ng truy?n ??ng cùng v?i l?ch ngày t?c th?i Rolex truy?n th?ng. Thi?t k? ??n gi?n tuy?t ??i này ??m b?o ?? tin c?y c?a h? th?ng.

 • GIAO DI?N
  TR?C QUAN

  ??c ?i?m

 • Vành ??ng h? d?ng r?nh, xoay chi?u c?a ??ng h? Sky-Dweller h?n c? tính n?ng th?m m?. Chi?c ??ng h? cho phép ng??i ?eo ch?n các ch?c n?ng cài ??t - ngày, tháng, gi? ??a ph??ng ho?c th?i gian tham chi?u - ch? c?n xoay ?ai kính. V?i kích th??c l?n và sau h?n m?t chút so v?i lo?i ???c s?n xu?t cho các ??ng h? Rolex khác và mang l?i ?? bám tuy?t v?i khi cài ??t Sky-Dweller.

  ??c thêm
 • S? d?ng tr?c quan và ??n gi?n, h? th?ng Ring Command là m?t c? ch? t??ng tác gi?a ?ai kính xoay, núm v?n và b? chuy?n ??ng, cho phép ng??i ?eo có th? ch?n và thi?t l?p các ch?c n?ng c?a ??ng h? d? dàng. Chi?c ??ng h? bao g?m kho?ng 50 thành ph?n, ?òi h?i chuyên m?n cao v? ch? tác ??ng h? và b? vi c? hi?n ??i. 

  ??c thêm
 • Calibre 9001
  Phiên b?n Sky-Dweller ???c trang b? calibre 9001, m?t máy c? t? lên day ???c phát tri?n và ch? tác b?i Rolex. ???c gi?i thi?u vào n?m 2012, thi?t k? là m?t trong nh?ng calibre ph?c t?p nh?t t?ng ???c ch? tác b?i các nhà ch? tác ??ng h? Rolex.

  ??c thêm
 • Ch?ng nh?n Superlative Chronometer
  Gi?ng nh? t?t c? các ??ng h? Rolex, m?i s?n ph?m Sky-Dweller ???c ch?ng nh?n là ??ng h? b?m gi? Superlative (?? chính xác t?i ?u).
  Ch?ng nh?n này là bài ki?m tra hoàn h?o ?? kh?ng ??nh ch?t l??ng c?a nh?ng chi?c ??ng h? ?? thành c?ng v??t qua nh?ng cu?c ki?m ??nh kh?t khe t?i x??ng riêng c?a h?ng ?? th?a m?n tiêu chu?n c?a th??ng hi?u. Ch?ng ch? ??ng h? chính xác tuy?t ??i Superlative Chronometer ???c bi?u tr?ng b?i d?u xanh lá trên m?i ??ng h? Rolex ?i kèm v?i ch? ?? b?o hành qu?c t? n?m n?m.

LIêN H? C?A HàNG BáN L? V? ??NG H? SKY?DWELLER

Duy nh?t t?i các c?a hàng bán l? chính th?c c?a Rolex m?i có ?? th?m quy?n bán các dòng ??ng h? Rolex. V?i nh?ng k? n?ng c?n thi?t, bí quy?t v? k? thu?t h? có th? giúp b?n ??a ra l?a ch?n s?n ph?m s? theo b?n su?t ??i.

Chia s? trang này

污污直播app-污污直播破解版永久免费版