Submariner video
Submariner video

SUBMARINER

CHU?N M?C C?A ??NG H? TH? L?N

 • M?t chi?c ??ng h?
  dành riêng
  cho th? l?n

  Thi?t k?

 • Tr? thành c?ng c? t?n t?i d??i n??c, thi?t k? c?a chi?c ??ng h? này hoàn toàn ???c quy?t ??nh b?i nhu c?u thi?t th?c c?a th? l?n. K? t? n?m 1953, Submariner ?? phát tri?n v? m?t k? thu?t vì nó ?? ???c ?u ??i v?i các tính n?ng ?? c?i thi?n ch?c n?ng t?ng th?. Chi?c ??ng h? ??u tiên là dòng s?n ph?m tiên phong và ti?p t?c t?o ra nh?ng quy chu?n cho ??ng h? c?a th? l?n.

 • Tái thi?t k? m?t cách tinh t? v? ??ng h? Oyster, m?t s? ??ng h? ??c tr?ng v?i v?ch d?u gi? phát quang, ?ai kính xoay Cerachrom chia v?ch và day ?eo Oyster ch?c ch?n, Submariner và Submariner Date là th? h? m?i nh?t ?? ???c thi?t k? ti?p n?i phiên b?n ban ??u ra m?t n?m 1953.

 • M?t s? phát quang Chromalight là m?t s? cách tan giúp c?i thi?n kh? n?ng hi?n th? trong m?i tr??ng t?i, m?t tính n?ng thi?t y?u cho th? l?n. Các v?ch d?u gi? có các hình d?ng ??n gi?n – hình tam giác, hình tròn, hình ch? nh?t – kim gi? và kim phút m? r?ng cho phép ??c th?ng s? nhanh và ?áng tin c?y, ng?n ch?n b?t k? nguy c? nh?m l?n nào d??i n??c.

 • ?? tin c?y,
  m?nh m? và
  ??y tính n?ng

  ??c ?i?m

 • V? ??ng h? Oyster c?a Submariner ???c b?o ??m ch?ng th?m n??c ? ?? sau 300 mét (1.000 feet), ?em l?i cho b? chuy?n ??ng v?i ?? chu?n xác cao cùng v?i s? b?o v? t?i ?u kh?i n??c, b?i, áp su?t và va ch?m. Núm v?n Triplock – ???c trang b? h? th?ng ch?ng th?m ba l?p ???c c?p b?ng sáng ch? – xo?n vít ch?t vào v? ??ng h?, ??m b?o an toàn kín n??c.

 • ?ai kính xoay m?t chi?u c?a Submariner có các c?nh v?i ?? bám tuy?t v?i khi cài ??t th?i gian l?n. Nó xoay qua t?ng khía ch? V, kèm theo bánh r?ng s?c nét. Nh? có b? phát quang Chromalight trên v?ch d?u gi? b?ng kh?ng, ?ai kính c?ng có th? s? d?ng ???c trong m?i tr??ng d??i n??c t?i.

 • Day ?eo ??ng h? Oyster là s? k?t h?p v? c?ng ngh? và th?m m?, ???c thi?t k? th?a m?n tiêu chí m?nh m? và tho?i mái. Thi?t k? ???c trang b? khóa an toàn Oysterclock h? tr? ng?n ch?n vi?c bung khóa b?t ng?, cùng v?i thi?t k? m? r?ng Glidelock c?a Rolex cho phép tùy ch?nh day ?eo kh?ng c?n b?t kì d?ng c? nào qua ?ó day ?eo ???c s? d?ng tho?i mái cùng v?i ?? l?n.

 • Các m?u Submariner và Submariner Date ???c trang b? calibre 3130 và calibre 3135 t??ng ?ng, các b? chuy?n ??ng c? t? lên day ???c phát tri?n và ch? tác hoàn toàn b?i Rolex. C?u trúc, s?n xu?t và tính n?ng sáng t?o c?a thi?t k? t?o s? chu?n xác và ?áng tin c?y.

  ??c thêm

?ai kính xoay c?a Submariner ?óng vai trò tính n?ng chính c?a chi?c ??ng h? này. V?t kh?c 60 phút cho phép m?t th? l?n theo d?i th?i gian l?n và ng?ng gi?m áp l?c m?t cách chính xác, do ?ó mang l?i s? an toàn khi s? d?ng. ???c ch? tác b?i Rolex t? m?t lo?i g?m b?n, ch?ng ?n mòn, ?ai kính Cerachrom h?u nh? kh?ng b? x??chay màu s?c c?a nó kh?ng b? ?nh h??ng b?i ánh sáng m?t tr?i, n??c bi?n hay n??c kh? trung v?i clo.

Submariner
 • Chìa khóa chinh ph?c
  vùng n??c sau

  Th? gi?i

 • 1926
  Chi?c Oyster ??u tiên
 • Submariner ban ??u ???c ??c bi?t t?o ra ?? thám hi?m và l?n d??i n??c. Trong nh?ng n?m qua, s?n ph?m ?? ???c ch?ng minh v? kh? n?ng ch?ng ch?u n??c và ?? tr? thành chi?c ??ng h? bi?u t??ng hoàn h?o, ??ng hành cùng nh?ng nhà thám hi?m, v?n ??ng viên, nhà làm phim, ngh? s? và nhi?u ng??i khác ? t?t c? các t?ng l?p x? h?i.

 • N?m 1927
  Mercedes Gleitze, m?t n? v?n ??ng viên th? thao tr? tu?i, b?i qua Kênh ?ào Anh khi ???c trang b? m?t chi?c Rolex Oyster
 • Khi l?n ??u tiên xu?t hi?n ? h?i th?o Rolex, Submariner mang ??n thành c?ng ngay l?p t?c cùng nhi?u chuyên gia tiên phong v? bi?n sau, nh?ng ng??i ???c yêu c?u th? nghi?m dòng ??ng h? này cho th??ng hi?u. M?t trong nh?ng tiên phong ?ó là Dimitri Rebikoff, m?t k? s? ng??i Pháp chuyên nghiên c?u d??i n??c, nay ?? kh?ng th? thi?u chi?c ??ng h? Submariner này.

 • 1953
  Chi?c Submariner ??u tiên
 • Trong báo cáo n?m 1953 c?a mình, Rebikoff ?? vi?t r?ng Submariner th?c hi?n r?t t?t trong các th? nghi?m: "Chúng t?i có th? xác nh?n r?ng chi?c ??ng h? này kh?ng ch? hoàn toàn làm hài lòng trong ?i?u ki?n l?n c?c k? khó kh?n và ??c bi?t khó kh?n ??i v?i v?t li?u ???c s? d?ng, nh?ng nó ?? ch?ng t? mình tr? thành m?t thi?t b? ??c l?p, ph? ki?n kh?ng th? thi?u cho vi?c l?n.”

 • David Doubilet
  Nhi?p ?nh d??i lòng bi?n sau
 • K? t? khi thành l?p vào n?m 1953, Submariner ?? kh?ng ng?ng phát tri?n, t?ng c??ng tính ch?ng th?m n??c, ?? b?n và ch?c n?ng c?a nó. V? ??ng h? m? r?ng t? 38 ??n 40 mm và ???c trang b? v?i l?p m?t b?o v? ngoài nút v?n. Trên ?ai kính, các ?i?m ???c thêm vào ?? ?ánh d?u t?ng phút trong m?t ph?n t? gi? ??u tiên. Các ?ai kính t? mình phát ra ti?ng r? ràng h?n ?? ??m b?o ?? bám v?i g?ng tay l?n.

  ??c thêm

LIêN H? C?A HàNG BáN L? V? ??NG H? SUBMARINER

Duy nh?t t?i các c?a hàng bán l? chính th?c c?a Rolex m?i có ?? th?m quy?n bán các dòng ??ng h? Rolex. V?i nh?ng k? n?ng c?n thi?t, bí quy?t v? k? thu?t h? có th? giúp b?n ??a ra l?a ch?n s?n ph?m s? theo b?n su?t ??i.

Chia s? trang này

污污直播app-污污直播破解版永久免费版